Kuu­sa­lu val­las Ku­pu kü­las rüüs­tas ka­ru me­si­ta­ru­sid

1439

Ema­ka­ru lõh­kus ööl vas­tu 24. sep­temb­rit Ku­pu kü­las Nä­kial­li­ka ta­lu maal 7 me­si­ta­ru.

Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se­ga võt­tis pü­ha­päe­va, 24. sep­temb­ri hom­mi­kul ühen­dust Kuu­sa­lu val­la Ku­pu kü­la Nä­kial­li­ka ta­lu pe­re­mees Pee­ter Ki­vi­mäe. Ta tea­tas, et öö­sel oli rüüs­te­ret­kel käi­nud ka­ru, lõh­ki kis­ku­nud 14 me­si­ta­rust 7 ning pu­rus­ta­nud 30 kär­ge. Kui­gi ta­rud asu­vad Nä­kial­li­ka ta­lu­hoo­vi ää­res, kuu­lu­vad need me­si­nik Lem­bit Kaa­si­ku­le, kes elab Ko­da­soo kü­las Pa­lu ta­lus.

Pee­ter Ki­vi­mäe rää­kis, et avas­tas kah­ju pü­ha­päe­va hom­mi­kul. Ta­ru­de ta­ga ke­tis oli te­ma 15aas­ta­ne koer, kes öö­sel ka­ru pea­le ei hau­ku­nud. Pe­re­me­he­le tu­lid ap­pi se­ga­dust ko­ris­ta­ma ko­ha­li­kud me­hed Rein Tarn, Too­mas Mäe­vä­li ja Enn Kir­si­puu. Pee­ter Ki­vi­mäe ise me­si­las­te­le lä­he­da­le min­na ei söan­da­nud, ta on nen­de vas­tu al­ler­gi­li­ne.

Ta sõ­nas, et paa­ril eel­ne­val ööl oli kuul­nud naa­ber­koer­te hau­ku­mist: „Muid mär­ke ka­rust pol­nud, olin vaid kuul­nud, et ka­ru on näh­tud luu­si­mas ran­na­kü­la­des.”

Hil­jem avas­tas ta, et ka­ru oli jät­nud ta­ru­de lä­he­dus­se ka väl­ja­hei­te­hun­ni­ku.

Rüüs­te­tööd käis fil­mi­mas TV3 võt­teg­rupp. Ta­rud vaa­tas üle kesk­kon­naa­me­ti spet­sia­list, kes te­ge­leb kisk­ja­kah­ju­de­ hindamisega. Pee­ter Ki­vi­mäe lau­sus – eks­pert tu­vas­tas, et rüüs­ta­mas käis ema­ka­ru, kel­lel kaks poe­ga. Sel­list ka­ru küt­ti­da ei to­hi.

Pee­ter Ki­vi­mäe: „See­ga tu­li meil loo­bu­da plaa­nist pan­na ja­hi­me­hed õh­tul val­ves­se. Püüan nüüd ka­ru ee­ma­le pe­le­ta­da to­pis­te ning hai­su­ga.”

Eelmine artikkelRaven alus­tas Raa­si­ku ÜVK lii­tu­mis­le­pin­gu­te sõlmimisega
Järgmine artikkelRemont Kuu­sa­lu Kon­su­mis