Kuu­sa­lu val­la vär­vi­mis­kam­paa­nia „Löö­me kü­lad lil­le“

1210

Ma­ja­de vär­vi­mis­kam­paa­nias osa­le­mi­seks saab aval­du­si esi­ta­da 15. juu­ni­ni.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se al­ga­ta­tud ma­ja­de vär­vi­mis­kam­paa­nias osa­le­mi­seks on prae­gu­seks esi­ta­tud paar­küm­mend aval­dust, üt­les pro­jek­ti­juht, val­la ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks. Aval­du­si saab esi­ta­da tu­le­va nä­da­la nel­ja­päe­va­ni.
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on ot­sus­ta­nud toe­ta­da ma­ja­pi­da­mi­si ku­ni 50 prot­sen­di ula­tu­ses vär­vi­mi­se ku­lu­dest, kuid mit­te üle 300 eu­ro. Kuu­sa­lu val­la ee­l­ar­vest on kam­paa­nia ku­lu­deks eral­da­tud 10 000 eu­rot. Toe­ta­tak­se elu­hoo­ne­te vär­vi­mist, abi­hoo­ne­te vär­vi­mist ei toe­ta­ta.
Val­la­va­lit­su­se al­ga­tu­se­le on õla al­la pan­nud Tik­ku­ri­la fir­ma, kel­le vär­vi­delt saab al­la­hind­lust 20 prot­sen­ti, kui värv os­te­tak­se Kuu­sa­lu Emat­rist või Lok­sal Ehi­tu­se ABCst.
Kam­paa­nia­hin­na­ga saab vär­ve os­ta pä­rast se­da, kui val­la­va­lit­sus on vaa­da­nud aval­du­sed üle, kin­ni­ta­nud kam­paa­nias osa­le­ja­te ni­med ja edas­ta­nud need mõ­le­mas­se kaup­lu­ses­se.
Kuu­sa­lu val­las al­ga­ta­tud kam­paa­nia­ga „Löö­me kü­lad lil­le“ on lii­tu­nud ka kesk­kon­naa­met ehk La­he­maa rah­vus­park, kes oma­kor­da kaa­sas Vi­hu­la val­la. Kesk­kon­naa­me­ti Vi­ru re­gioo­ni kul­tuu­ri­pä­ran­di spet­sia­list Ave Pau­lus on kok­ku lep­pi­nud ka Sa­do­li­ni Vär­vi­kes­ku­se­ga, kel­le vär­vi­delt saab al­la­hind­lust 25 prot­sen­ti – asub Tal­lin­nas Pe­ter­bu­ri tee 52A. Lää­ne-Vi­ru­maal on lu­ba­nud kaa­sa lüüa AS La­ter GR Rak­ve­rest. Soo­dus­tus keh­tib nei­le, kes osa­le­sid kesk­kon­naa­me­ti eest­ve­da­mi­sel kor­ral­da­tud vär­vi­koo­li­tus­tel, mis olid 28. mail Kol­ga­kü­las ja 3. juu­nil Kuu­sa­lus. Kol­ga­kü­las käi­sid koo­li­tu­sel paar­küm­mend ini­mest, Kuu­sa­lus al­la küm­ne. Osa­le­nu­te­le an­ti tun­nis­tus, mil­le alu­sel saab kam­paa­nias ka­su­ta­da kesk­kon­naa­me­ti­ga kok­ku le­pi­tud soo­dus­tust.
Li­saks oli kesk­kon­naa­me­ti eestvedamisel ja Säästva Renoveerimise Infokeskuse juhendamisel möö­du­nud pü­ha­päe­val, 4. juu­nil prak­ti­li­ne vär­vi­koo­li­tus – vär­vi­ti üle Joa­ves­ki kü­las en­di­se pa­pi­vab­ri­ku töö­lis­te­ma­ja. Õpe­ta­ti, kui­das ma­ja­sei­na vär­vi­mi­seks et­te val­mis­ta­da ja ka­su­ta­da loo­dus­sõb­ra­lik­ke vär­ve. Külas tehti väike ekskursioon, uuriti teiste hoonete ajaloolisi värvivalikuid.

Kui­das toe­tust taot­le­tak­se ja maks­tak­se
Ma­dis Praks sel­gi­tab, et pä­rast 15. juu­nit vaa­tab val­la­va­lit­sus es­malt kõik aval­du­sed lä­bi ning kin­ni­tab ni­me­kir­ja. Pro­jek­ti­juht sõi­dab taot­le­jad lä­bi, teeb vär­vi­ta­va­test hoo­ne­test fo­tod. Osa­le­ja­te ni­me­ki­ri saa­de­tak­se poo­di­des­se, kus te­hak­se al­la­hind­lust.
Vald toe­tab li­saks vär­vi­de mak­su­mu­se­le ka la­hus­ti­te ja pints­li­te ost­mi­seks teh­tud ku­lu­tus­te osas. Kaup­lu­sest tu­leb võt­ta ku­lu­do­ku­ment ehk os­tu­tšekk.
Ma­dis Praks: „Kui hoo­ne vär­vi­tud, tu­leb an­da val­la­va­lit­su­se­le tea­da, sõi­dan taas ko­ha­le ja pil­dis­tan vär­vi­tud ma­ja – et oleks kin­del, töö on teh­tud. Siis vaa­tab val­la­va­lit­sus aruan­ded üle ja võ­tab vas­tu ot­su­se, kui suu­res ma­hus toe­tust maks­tak­se, ra­ha kan­tak­se kam­paa­nias osa­le­nu­te pan­gaar­ve­le.“
Kam­paa­nia lõpp­täh­taeg on 15. ok­too­ber. Ta ar­vas, et kui vär­vi­tak­se kii­res­ti, siis ei hak­ka val­la­va­lit­sus oo­ta­ma ok­toob­ri­ni, vas­ta­vaid ot­su­seid saab lan­ge­ta­da ka mit­mes jaoks.
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on kin­ni­ta­nud kam­paa­nia­tin­gi­mu­sed, need leiab val­la ko­du­le­helt.
Kü­si­mu­se­le, kui­das te­hak­se va­lik siis, kui aval­du­si esi­ta­tak­se pal­ju ja toe­tus­ra­ha kõi­gi­le ei ja­gu, vas­tas Ma­dis Praks, et pin­ge­ri­da koos­ta­tak­se aval­dus­te lae­ku­mi­se jär­je­kor­ra alu­sel, kuid ee­lis­ta­tud on koo­li­tus­tel osa­le­nud ja ka las­te­ga pe­red ning need vär­vi­jad, kel­le elu­ma­ja on ehi­ta­tud en­ne 1940. aas­tat.

EV 100 kam­paa­nia­kin­gi­tus
„Löö­me kü­lad lil­le“ kam­paa­nia idee öel­di es­ma­kord­selt väl­ja paar aas­tat ta­ga­si Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas, kui Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­se mees­kond rii­gi­kant­se­leist käis tut­vus­ta­mas rii­gi sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­se kam­paa­niat ja pa­lus pak­ku­da, mi­da oma rii­gi­le võiks kin­ki­da. Kam­paa­nia „Löö­me kü­lad lil­le“ on pos­ti­ta­tud EV100 ko­du­le­he­le, kus tut­vus­ta­tak­se rii­gi­le juu­be­liks teh­ta­vaid kin­gi­tu­si.
Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja te­gev­juht Kai­sa Lin­no on nüüd EV100 koor­di­naa­tor Ida-Har­ju­maal. Ta sai hil­ju­ti kõ­ne rii­gi­kant­se­leist – „Löö­me kü­lad lil­le“ on va­li­tud 10 kin­gi­tu­se hul­ka, mil­le­ga ha­ka­tak­se üle Ees­ti tu­run­da­ma EV100 kin­gi­tus­te kam­paa­niat. Te­hak­se flaie­reid, muid rek­laa­me.