Kuu­sa­lu val­la va­baü­hen­dus­te ümar­laud kor­ral­dab Kol­ga­kü­las va­li­mis­de­ba­ti

973

Va­li­mis­väit­lu­se mo­de­raa­to­riks on lu­ba­nud tul­la TV3 „Seits­mes­te uu­dis­te“ pea­toi­me­ta­ja MART MAR­DI­SA­LU.

Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas on va­li­mis­de­bat­te ol­nud mit­mel kor­ral, vii­ma­ti aas­tal 2015 rii­gi­ko­gu va­li­mis­te eel, kui osa­le­sid era­kon­da­de esin­da­jad, ka prae­gu­ne pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­tas.

Ko­ha­li­ke va­li­mis­te de­ba­tid olid Kol­ga­kü­las aas­ta­tel 2009 ja 2013. Mõ­le­mal kor­ral teh­ti siis de­batt ka Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas. See­kord kah­te de­bat­ti ka­vas po­le. Val­las kan­di­dee­ri­va­te va­li­mis­ni­me­kir­ja­de esin­da­jad saa­vad Kol­ga­kü­las kok­ku nel­ja­päe­va, 28. sep­temb­ri õh­tul.

Kuu­sa­lu val­las kan­di­dee­ri­vad 3 va­li­mis­lii­tu, 3 era­kon­na­ni­me­kir­ja ja 2 ük­sik­kan­di­daa­ti. Igast va­li­mis­lii­dust ja era­kon­nast on kut­su­tud ku­ni 3 esi­ne­jat, koos ük­sik­kan­di­daa­ti­de­ga on de­ba­ti­laua ta­ga 20 esi­ne­jat, kui osa­le­vad kõik kut­su­tud. Kes ni­me­kir­ju esin­da­vad, on va­li­mis­lii­tu­de ja era­kon­da­de en­di ot­sus­ta­da.

Va­baü­hen­dus­te ümar­laua eest­ve­da­ja, Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht Kai­sa Lin­no üt­les, et era­poo­le­tu­se ta­ga­mi­seks ot­si­ti mo­de­raa­to­riks ke­da­gi väl­jast­poolt Kuu­sa­lu val­da: „Lok­salt pä­rit Mart Mar­di­sa­lu tun­dus so­bi­vat, ku­na on pro­fes­sio­naal­ne esi­ne­ja ja aja­kir­ja­ni­ku­na tee­ma­de­ga kur­sis. Sel nä­da­lal aru­ta­me te­ma­ga, kui­das kõik täp­selt ole­ma hak­kab. Ole­me pla­nee­ri­nud de­ba­ti kest­vu­seks kaks ja pool tun­di. Esi­me­ses poo­les võiks iga selts­kond end tut­vus­ta­da. Siis tu­leb aru­te­lu, lõ­puks saaks vas­ta­ta saa­list esi­ta­ta­va­te­le kü­si­mus­te­le. Mi­da­gi sü­vit­si küll aru­ta­da ei saa, aga se­da enam tu­leb väl­ja kan­di­daa­ti­de mõt­te­sel­gus.“

De­ba­ti tee­mad sel­gu­vad käe­so­le­va nä­da­la jook­sul. Tee­ma­sid said pak­ku­da kan­di­daa­did ja ka va­baü­hen­dus­te ümar­laua liik­med. Kai­sa Lin­no sõ­nul te­gid tee­ma­de osas et­te­pa­ne­kuid kan­di­daa­did, tei­sed neid ei pak­ku­nud. Tee­ma­sid soo­vi­ta­ti ar­vu­kalt, osad ka kat­tu­vad: uu­te­le tu­li­ja­te­le pa­kub hu­vi val­la juh­ti­mi­ne, soo­vi­ta­tak­se aru­ta­da ha­ri­du­se kü­si­mus­tes ning sel­lest, kui­das mee­li­ta­da ini­me­si Kuu­sa­lu val­da ela­ma. 

Kai­sa Lin­no: „Laie­mad tee­mad kuu­lu­ta­me väl­ja. Konk­reet­se­mad kü­si­mu­sed pa­ne­me kok­ku koos Mart Mar­di­sa­lu­ga ja neid eel­ne­valt ei saa­da, et vas­tu­seid tu­leks ka ko­ha­peal sõ­nas­ta­da.“

Sõ­nu­mi­too­ja trük­ki­mi­ne­ku ajaks olid osa­le­mi­sest tea­da and­nud kõik Kuu­sa­lu val­las kan­di­dee­ri­vad va­li­mis­lii­dud ja era­kon­nad, väl­ja ar­va­tud Kes­ke­ra­kond.

Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­ja esin­da­jad ei ole va­ra­se­ma­tel kor­da­del Kuu­sa­lu val­la va­li­mi­de­bat­ti­dest osa võt­nud.

Kai­sa Lin­no kut­sub va­li­jaid Kol­ga­kü­la rah­va­maj­ja va­li­mis­väit­lust jäl­gi­ma ja kü­si­mu­si esi­ta­ma. De­ba­tist on plaa­nis te­ha in­ter­ne­tis ot­seü­le­kan­ne.

Eelmine artikkelAru­kü­la koo­li juur­dee­hi­tu­se tööp­ro­jekt on val­mis
Järgmine artikkelLok­sal käib tee­re­mont ja al­gab uue kõn­ni­tee ehi­tus