Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu töö­rüh­mad piir­kond­li­keks

1505
Kuu­sa­lu val­la üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se piir­kond­li­ke töö­rüh­ma­de esialg­ne jao­tus kü­la­de kau­pa.

Kuu­sa­lu val­la uue üld­pla­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­sest on möö­das li­gi 9 aas­tat – ­vo­li­ko­gu al­ga­tas sel­le koos­ta­mi­se 2009. aas­tal. Si­su­li­selt ha­ka­ti üldp­la­nee­rin­gu­ga te­ge­le­ma kolm aas­tat hil­jem, en­ne ei and­nud vo­li­ko­gu val­la­va­lit­su­se­le üle­san­net lei­da rii­gi­han­ke­ga pla­nee­rin­gu koos­ta­ja, selgitatakse vallamajast. Kui­gi Kuu­sa­lu ja Lok­sa vald ühi­ne­sid 2005. aas­tal, keh­ti­vad en­di­selt mõ­le­ma val­la üldp­la­nee­rin­gud.

Aas­tal 2015 kor­ral­das val­la­va­lit­sus rii­gi­han­ke, mil­le tu­le­mu­se­na valiti Kuu­sa­lu val­la uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­jaks Ram­boll Ees­ti AS, ettevõtte õi­gus­järg­la­ne on nüüd Ske­past&Puh­kim OÜ. Prae­gu­seks on jõu­tud nii­kau­ge­le, et aas­tal 2015 ko­gu­ti kü­la­dest pla­nee­rin­gus­se et­te­pa­ne­kuid, 2017 lõ­pus tut­vus­ta­ti piir­kon­ni­ti pla­nee­rin­gu es­kii­se ning ku­ni jaa­nua­ri lõ­pu­ni 2018 sai esi­ta­da uu­si et­te­pa­ne­kuid.

Kü­si­mu­se­le, mi­da ja kui­das seo­ses üldp­la­nee­rin­gu­ga eda­si te­hak­se, vas­tas val­lar­hi­tekt Ka­di Raud­la, et pla­nee­rin­gu koos­ta­ja­ga pee­tak­se lä­bi­rää­ki­mi­si, val­la­va­lit­sus ei ole ra­hul koos­ta­ja töö­ga – po­le pii­sa­valt ana­lüü­si­tud kü­la­de, ko­mis­jo­ni­de ega amet­ni­ke et­te­pa­ne­kuid ning puu­dub in­fo nen­de so­bi­vu­se või mit­te­so­bi­vu­se koh­ta, La­he­maa rah­vus­par­gi osa oli tööst väl­ja jäe­tud, li­sa­tud vaid rah­vus­par­gi kait­se­kor­ral­dus­ka­va.

„Ka La­he­maa rah­vus­park on val­la ter­ri­too­riu­mi osa ning kui­gi seal on suh­te­li­selt kar­mid reeg­lid, on va­ja­lik ko­gu­kon­na ar­va­mus­te ana­lüü­si­mi­ne, või­ma­lus­te kaar­dis­ta­mi­ne ning koos­töö kait­sea­la va­lit­se­ja­ga. Pal­ju ra­hu­lo­le­ma­tust on ava­li­kus­ta­mi­sel te­ki­ta­nud maantee­ame­ti ka­va Tal­lin­na-Nar­va maan­tee teeot­sa­de sul­ge­mi­sest, mil­le la­hen­da­mi­seks et­te­näh­tud tee­de­võr­gus­tik po­le rea­list­lik, puu­dub spet­sia­lis­ti ar­va­mus,“ on val­la­va­lit­su­selt tä­na­vu jaa­nua­ris OÜ-le Ske­past&Puh­kim saa­de­tud kir­jas.

Ka lei­tak­se kir­jas, et es­kii­si­de joo­nis­te kva­li­teet ei vas­ta rii­gi­han­kes too­du­le, soo­vi­tak­se kir­ja­lik­ku in­fot prot­ses­si eda­si­se üle­se­hi­tu­se, üle­san­ne­te jao­tu­se, tööd kor­ral­da­va mees­kon­na ja ajag­raa­fi­ku osas, vas­tu­seid va­ra­se­ma­tes kir­ja­des esi­ta­tud kü­si­mus­te­le.

Val­laar­hi­tekt rää­kis veel, et siis, kui üldp­la­nee­ring al­ga­ta­ti, moo­dus­ta­ti eda­si­se tööp­rot­ses­si jaoks vald­kond­li­kud töö­gru­pid: et­te­võt­lus, sot­siaal­vald­kond, ehi­tus- ja maa­ka­su­tus, kesk­kond ja ta­ris­tu. Nüüd­seks on jõu­tud sel­les­se etap­pi, kus vald­kond­li­kud tee­mad on ül­di­selt üle vaa­da­tud ning kes­ken­du­da on va­ja roh­kem eri­ne­va­te piir­kon­da­de eri­pä­ra­sid ar­ves­ta­va­te­le tin­gi­mus­te­le. Soov on moo­dus­ta­da piir­kond­li­kud töög­ru­pid ini­mes­te­ga, kes tun­ne­vad konk­reet­se­malt ko­ha­lik­ke olu­sid ja mu­re­koh­ti.

Esialg­ne plaan on te­ha 8 piir­kond­lik­ku töög­rup­pi: Pä­ris­pea pool­saar, Ju­min­da pool­saar, Kol­ga­kü­last Val­ge­jõe­ni, en­di­ne po­lü­goon koos piir­ne­va­te kü­la­de­ga, Re­hat­se ja Kül­maal­li­ka kü­last ku­ni Ka­ber­la­ni, Kuu­sa­lu ja Kiiu, me­reäär Valk­last ku­ni Sõit­me­ni ning Kol­ga ümb­ru­se kü­lad ku­ni An­di­nee­me­ni.

Ka­di Raud­la: „See on esialg­ne et­te­pa­nek, val­la­va­lit­sus ei ole se­da veel oma is­tun­gil aru­ta­nud ega heaks kiit­nud. Sa­mas ole­me ju­ba saa­nud osa­delt ini­mes­telt nõu­so­le­ku tul­la oma piir­kon­na töö­rüh­ma juh­ti­ma. Nõu­so­le­ku on and­nud Jan­ne Ker­do, Ree­li­ka Saa­ron, Jaa­nus Kam­ber, Jaan Velst­röm, Kai­sa Lin­no, Ma­ri­ka Žmen­ja ja Kai­ri Loit. Aga ka juh­ti­de osas võib val­la­va­lit­sus esi­ta­da oma et­te­pa­ne­kud.“

Ske­past­&Puh­kim OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Hend­rik Puh­kim kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kon­sul­tan­di­na on et­te­võ­te ar­ves­ta­nud põ­hi­mõ­tet – üld­pla­nee­rin­gu la­hen­dus sün­nib eri­ne­va­te osa­pool­te­ga koos­töös, eel­kõi­ge koos­töös val­la­va­lit­su­se­ga: „La­he­maa rah­vus­par­gi osa la­hen­dus sün­dis val­la ja kesk­kon­naa­me­ti töö­koo­s­ole­ku­te tu­le­mu­se­na. Ana­lüü­si­si­me kait­se­kor­ral­dus­ka­vas pai­ka pan­dud tin­gi­mu­si ja kü­la­de et­te­pa­ne­kuid ning sel­le põh­jal te­gi­me tin­gi­mus­te muut­mi­seks omalt poolt mit­meid et­te­pa­ne­kuid. Kõik meie et­te­pa­ne­kud said lä­bi aru­ta­tud töö­koos­o­le­ku­tel koos val­la ja kesk­kon­na­ame­ti­ga en­ne kait­se­kor­ral­dus­ka­va kin­ni­ta­mist. Kah­juks pal­jud meie et­te­pa­ne­kud kait­se­kor­ral­dus­kav­va ei jõud­nud. Ku­na et­te­pa­ne­kuid sai ju­ba aru­ta­tud en­ne kait­se­kor­ral­dus­ka­va kin­ni­ta­mist, siis ot­sus­ta­ti koos val­la­va­lit­su­se­ga ka­jas­ta­da kait­se­kor­ral­dus­ka­va tin­gi­mu­si, et mit­te ela­ni­ke hu­ve veel­gi roh­kem kit­sen­da­da.“

Tal­linn-Nar­va maan­tee koh­ta sel­gi­tas ta, et la­hen­du­set­te­pa­nek sün­dis koos­töös val­la ja maan­teea­me­ti­ga: „Sai­me maan­teea­me­tilt üs­na täp­sed tin­gi­mu­sed la­hen­du­se koos­ta­mi­seks ning la­hen­du­se vaa­tas üle ka meie tee­dein­se­ner. Mit­me teeot­sa pu­hul soo­vis maan­teea­met se­da esial­gu sul­ge­da, kuid lä­bi­rää­ki­mis­te tu­le­mu­se­na jäid need siis­ki ava­tuks.“

Ta mär­kis veel, et li­saks nen­de­le ka­he­le tee­ma­le on koos­ta­tud eri­ne­va­te tee­ma­de lõi­kes ko­gu val­da hõl­mav alu­suu­ring ja kü­la­de et­te­pa­ne­ku­te ana­lüüs, mis on sa­mu­ti val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­tud.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 28. veebruaril
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon