Kuu­sa­lu val­la taid­le­ja­te tal­ve­peo pa­ri­mad olid Hea Tu­ju Es­mas­päev ja Vii­mi­kud

2255
Žürii lemmik, Viimikute etteaste vihmapiiskadest pani publiku naiste esinemise ajaks täielikult vaikima.

Järg­mi­se aas­ta peo kor­ral­dab ker­ge­muu­si­ka­koor Hea Tu­ju Es­mas­päev, žü­rii hin­nan­gul oli pa­rim nais­rüh­ma Vii­mi­kud et­teas­te.

Kuu­sa­lu val­la taid­le­jad saa­vad kok­ku kord aas­tas jaa­nua­ris, et te­ha pi­du et­teas­te­te, söö­gi-joo­gi ja tant­su­ga. Tä­na­vu kor­ral­das peo 21. jaa­nua­ril Kuu­sa­lu nais­koor Kad­ri. Õh­tut juh­tis koo­ri di­ri­gent Ed­mar Tuul, kes oli va­li­nud taid­lus­rin­gi­de­le lau­lud kol­me te­no­ri – Ivo Lin­na, Tõ­nis Mä­gi ja Jaak Joa­la re­per­tuaa­rist. Nen­de trio­kont­ser­dist möö­dus mul­lu 20 aas­tat. Iga kol­lek­tiiv sai lau­lu, mi­da omas võt­mes esi­ta­da.
Esi­ne­jaid oli 14, Ed­mar Tuul lau­sus, et val­las on taid­lus­rin­ge küll roh­kem, kuid vii­ma­se mi­nu­ti­ni oli väl­ja­lan­ge­jaid – et­teas­te­te­ga ei jõu­tud val­mis.
Pi­du al­gas nais­koo­ri möö­du­nud aas­ta või­duet­teas­te­ga, kus Ed­mar Tuul lau­lis „Rän­da­jaid” ja nai­sed ke­has­ta­sid põ­ge­ni­ke saa­bu­mist.
Võist­le­jad olid ja­ga­tud grup­pi­des­se. Esi­me­ses olid Kuu­sa­lu pa­su­na­koor, kes lau­lis Jaak Joa­la „Trum­mi­tüd­ru­kut”. Joa­lat ke­has­tas Lau­ri Me­tus, trum­mi­tüd­ruk oli Kai­do Roht­mets. Et­teas­te tee­nis tu­ge­va ap­lau­si ning pub­lik pa­lus kor­du­se­si­tust. Vi­ha­soo se­ga­koor esi­tas Tõ­nis Mäe lu­gu „Moo­ni­ka”, va­na­­ema­de tant­su­rühm Tiiu tant­sis Tõ­nis Mäe „Lii­va­kel­la” saa­tel. Vi­ha­soo näi­te­ring te­gi Ivo Lin­na loost „Tean, ei tea” val­mi­mis­ka­paa­nia pa­roo­dia.
Tei­ses gru­pis esi­nes Kuu­sa­lu mees­koor, kes lau­lis ees­ti, soo­me ja ve­ne kee­les Jaak Joa­la „Nae­ra­ta” ning li­sa­sid, et te­gu on in­teg­ree­ri­mis­lau­lu­ga, mis pü­hen­da­tud põh­ja- ja ida­naab­ri­te­le. Nai­san­sam­bel Vii­si­vee­re­ta­jad te­gid näi­te­män­gu Ivo Lin­na kuul­saks lau­lud „Oma saa­rest”. Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter oli esi­ne­mi­seks kok­ku pan­nud rüt­mi­muu­si­ka­rüh­ma, mis kan­dis et­te Tõ­nis Mäe „Sa haa­ra kin­ni mu käest”.
Nais­rühm Vii­mi­kud tegid Jaak Joa­la lau­lust „Vih­ma­pii­sad” et­teas­te, kus oma ke­ha ja suu­ga imi­tee­ri­sid vih­ma­piis­ku. Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid esi­ta­sid tant­su- ja näi­te­män­gu Ivo Lin­na loost „Aas­ta siis oli 65”, ker­ge­muu­si­ka­koor Hea Tu­ju Es­mas­päev la­hen­das Jaak Joa­la „Öö Chi­ca­gos” uu­dis­te­lu­ge­mi­se­ga. Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­rist as­tus la­va­le ük­sin­da pre­si­dent Ul­vi Rand, kes lu­ges „See rõõm on elust en­dast” lau­lu sõ­nu.
Rah­va­tant­su­rühm Ka­bu­ja­la­ke la­vas­tas Jaak Joa­la „La­van­da” kuul­sa ko­möö­dia „Õh­tu­söök ühe­le” ees­ku­jul. Kol­ga se­ga­rühm esi­tas Joa­la „Da­vai poig­ra­jem v lju­bov”. Tant­suklu­bi Ro­sa Ver­de tõi la­va­le Tõ­nis Mäe „Olim­pia­da 80”, mis läks sa­mu­ti kor­da­mi­se­le.
Võit­ja sel­gi­tas väl­ja žü­rii, ku­hu kuu­lu­sid Tõ­nis Mä­gi ehk Tiiu Lep­nurm ja Ivo Lin­na ehk Vii­vi Vunk.
Kol­man­da ko­ha päl­vis Kuu­sa­lu pa­su­na­koor, tei­seks jäi rah­va­tant­su­rühm Ka­bu­ja­la­ke. Võit­jaid oli kaks – süm­bool­se suu­sa­ke­pi ja õi­gu­se kor­ral­da­da järg­mi­se aas­ta pi­du, sai Hea Tu­ju Es­mas­päev, kes sai li­sa­punk­te vik­to­rii­ni­kü­si­mus­te­le vas­ta­mi­se ning ak­tiiv­su­se eest tant­su­põ­ran­dal. 2014. aas­ta lõ­pus asu­ta­tud ker­ge­muu­si­ka­koor tal­ve­pi­du va­rem kor­ral­da­nud pole. Žü­rii ar­va­tes oli aga kõi­ge pa­rem ja täius­li­kum et­teas­te nais­rüh­mal Vii­mi­kud.
Hea Tuju Esmaspäeva dirigent Kai Peterson ütles, et pidu oli väga tore, võit ning peo korraldamise õigus tore üllatus: „Osalesime peol alles kolmandat korda. Meeldib, et peol saavad kokku vanad ja noored, uued ja vanad taidlejad. Esinemised annavad õhtule palju juurde. Korraldamist me ei karda, oleme kooliüritustel harjunud ideid ellu viima.”
Et­teas­te­te va­hel ning pä­rast män­gis tant­suks an­sam­bel Frag­ments Tal­lin­nast ning DJ Wind ehk Ed­mar Tuul.

Eelmine artikkelRaa­si­ku uus rist­mik val­mib ke­va­del
Järgmine artikkelSõnumitooja 25. jaanuaril