Kuu­sa­lu val­la tä­nu­peol said 3 lau­reaa­ti pree­miaks 320 eu­rot

2422
Kuu­sa­lu val­la aas­ta te­gi­jad: esi­reas EE­LI­KA KRAS­MUS, JAN­NE KER­DO, HE­LE­RI PAIS­TE, TRIIN PÕLL­MAA, KRIS­TA KUKK, AI­DI GER­DE TUISK, ta­ga­reas PRIIT KIR­SIS­TE, OTT KASK, KAI­SA LIN­NO, UL­VI RAND, TÕ­NU IDA­VAIN, SIL­VA SI­SA, MAN­GUS PÕLL­MAA, TER­JE VA­RUL, KAD­RI US­TAV, AAR­NE IDA­VAIN ja ÜL­LE AAS­LAV KAA­SIK.

Ha­ri­dusp­ree­mia päl­vis TER­JE VA­RUL, kul­tuu­rip­ree­mia Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts, spor­dip­ree­mia AAR­NE IDA­VAIN.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ja -va­lit­sus tun­nus­ta­sid eel­mi­se aas­ta tub­li­maid kul­tuu­ri-, spor­di- ja va­baü­hen­dus­te vald­kon­nas 13. kor­da. Pi­du toi­mus lau­päe­val, 6. jaanuaril Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas, pä­rast pree­mia­te ja­ga­mist and­sid kont­ser­di laul­ja Eve­lin Sa­muel-Rand­ve­re ja pia­nist Jo­han Rand­ve­re. Au­hin­na­saa­jatele kin­gi­ti Va­na­kü­la kü­la­va­ne­ma Triin Põll­maa teh­tud ke­raa­mi­li­ne ka­ri­kas. Kuu­sa­lu val­la 2017. aas­ta tub­li­mad kuu­lu­ta­sid väl­ja ning kin­gi­tu­se and­sid üle val­la­vo­li­ko­gu ja -va­lit­su­se liik­med. Õh­tu­ju­hid olid ko­ha­li­kud noo­red An­ni Jõe ja Lil­li Ann Lin­no.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les ter­vi­tus­kõ­nes, et 2017. aas­ta oli val­la kul­tuu­ri- ja spor­die­lus rik­ka­lik: „Tä­nu­peo­le on pa­lu­tud ja tun­nus­ta­me 21 ini­mest ning 3 MTÜd. Neid, kes oma te­ge­vu­se­ga sil­ma paist­sid, oli roh­kem – ai­nuük­si su­vel toi­mu­nud lau­lu- ja tant­su­peol osa­le­sid Kuu­sa­lu val­last sa­jad noo­red. Ol­gem ap­lau­si­ga lah­ked, pal­ju on teh­tud ta­su saa­ma­ta, te­ge­vu­se ni­mel, en­da ja teis­te rõõ­muks.“

Abivallavanem Aare Ets kinkis lilled Kolgaküla Seltsi tegevjuhile Kaisa Linnole, kes valiti Harju sädeinimeseks 2017.

Pa­rim abi­po­lit­sei­nik – PRIIT KIR­SIS­TE
Aa­re Ets kuu­lu­tas väl­ja pa­ri­ma abi­po­lit­sei­ni­ku – Priit Kir­sis­te Kuu­sa­lust. Ta on vallas kõige aktiivsem abipolitseinik, osales mullu kokku 282,5 tundi turvalisusega seotud tegevustes – patrullides, õppustel, koolitustel.

Aas­ta kul­tuu­ri­te­gu – va­ba­riik­lik teat­ri­fes­ti­val Kol­ga Konn
Aas­ta kul­tuu­ri­teo tiit­li päl­vis algk­las­si­de va­ba­riik­li­ku teat­ri­fes­ti­va­li Kol­ga Konn kor­ral­da­mi­ne möödunud aasta mai­kuus. Ka­ri­ka ja tä­nu­kir­ja võt­tis val­la­va­lit­su­se liik­melt Kau­po Par­velt vas­tu festivali pea­kor­ral­da­ja, Kol­ga koo­li õpe­ta­ja, näi­tet­ru­ppide Ko­hal-oli­jad ja T.Õ.N.N. ju­hen­da­ja Ter­je Va­rul.
Fes­ti­va­lil osa­le­sid lap­sed üle Ees­ti ja ka ees­ti lap­sed Frank­fur­dist. Osa­le­nud kiit­sid kor­ral­dust, hu­vi­ta­vat prog­ram­mi ja soo­ja vas­tu­võt­tu. Korraldamisse panustasid õpetajad, õpilased, lapsevanemad.

Aas­ta ju­hen­da­jad – NOOR­TE LAU­LU- JA TANT­SU­PEO JU­HEN­DA­JAD
Aas­ta ju­hen­da­ja kuu­lu­tas väl­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge In­geld­rin Aug. Tiit­li said su­vi­sel noor­te lau­lu- ja tant­su­peol „Mi­na jään” esi­ne­nud kol­lek­tii­vi­de ju­hid Ee­li­ka Kras­mus, Ka­ja Ast­rid Reis­ka, Kris­ta Kukk, Nii­na Es­ko, Ott Kask, Paul Him­ma ja Taa­vi Es­ko. Kok­ku osa­le­sid noor­te peol Kuu­sa­lu val­last 13 kol­lek­tii­vi.

Aas­ta kul­tuu­ri­toe­ta­ja – UL­VE ja KAL­MER MÄRT­SON
Ul­ve ja Kal­mer Märt­so­ni Kuu­sa­lust kuu­lu­tas val­la­va­lit­sus aas­ta kul­tuu­ri toe­ta­ja­teks, ku­na nad on pa­nus­ta­nud Kuu­sa­lu kul­tuu­riel­lu: suurp­ro­jek­ti­de „Lau­rit­sa lu­ba­dus“, Kuu­sa­lu ja Jõe­läht­me val­la tant­su- ja lau­lu­pi­du „Re­gi­laul ja ka­ruä­ke“, pe­re­päe­vad ja kont­ser­did. Möö­du­nud aas­tal aas­tal pa­nus­ta­sid nad toe­ta­ja­te­na lau­rit­sa­päe­va pi­dus­tus­te, kont­ser­di „Tor­mis Kõr­veaial” kor­ral­da­mis­se, Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri CD plaa­ti val­mis­ta­mis­se.
Ku­na Ul­ve ja Kal­mer Märt­son ei saa­nud peol osa­le­da, võt­tis In­geld­rin Au­gilt ka­ri­ka ja tänukirja vas­tu Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand. „Ma ei ku­ju­taks Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­ge­mi­si il­ma sel­le pe­re­ta et­te,“ lau­sus Ul­vi Rand nen­de ni­mel tä­na­des.

Aas­ta spor­di­te­gu – ÜL­LE AAS­LAV-KAA­SIK
Vo­li­ko­gu asee­si­mees Ur­mo Ris­ti­saar te­gi tea­ta­vaks aas­ta spor­di­teo – kel­gu­juht Ül­le Aas­lav-Kaa­sik Ka­ha­la kü­last tu­li koos oma kel­gu­koer­te­ga maail­ma­meist­riks Root­sis, kui lä­bis 160 ki­lo­meet­ri pik­ku­se Po­lar­dis­tant­si 26 tun­ni ja 17 mi­nu­ti­ga. „Abi­kaa­sa Uku sõ­nul tõid või­du nai­se si­hi­kind­lus ning tree­nin­gud, mis kest­sid hom­mi­kust õh­tu­ni,“ üt­les asee­si­mees.

Ül­le Aas­lav-Kaa­sik aval­das loo­tust, et ta­li ei jää tae­va. Ta rää­kis pä­rast kontserti Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ala­nud aas­tal Po­lar­dis­tant­si­le võist­le­ma ei lä­he, prae­gu tree­nib uue pe­sa­kon­na kel­gu­koe­ri. Märt­si lõ­pus-ap­ril­li al­gu­ses on ka­vas te­ha kaa­sa Soo­mes ka­he­päe­va­sel võist­lu­sel.

Aas­ta naiss­port­la­ne – KAD­RI US­TAV
Aas­ta naiss­port­la­se tiit­li päl­vi­nud Kad­ri Us­ta­vi möö­du­nud aas­ta pa­re­mad spor­di­tu­le­mu­sed on ro­gai­ni ehk orien­tee­ru­mis­jook­su 24 tun­ni MMi nais­juu­nio­ri­te pronks­me­dal, ka­ra­te Põh­ja­maa­de MV nais­juu­nio­ri­te ka­ta viies koht, Ees­ti MV U21 ja nais­te ka­ta esi­koht, Tal­lin­na Bull­dog nais­te ka­ta esi­koht, Fal­co Cup nais­te ka­ta esi­koht.

Ta tree­nib ka­ra­tek­lu­bis Ri­vet­ta, tree­ner on Hel­lar Berg­mann. Kad­ri Us­tav tä­nas oma tree­ne­rit ja ka isa Taa­vi Us­ta­vit ning en­da tii­mi­kaas­last ro­gai­nis Kris­tin Viik­maad.

Aas­ta meess­port­la­ne – EGERT JÕE­SAAR
Aas­ta meess­port­la­se kut­sus la­va­le vo­li­ko­gu lii­ge And­res Hein­ver. Egert Jõe­saar saa­vu­tas pa­ra­ker­ge­jõus­ti­ku MMil Lon­do­nis ket­ta­hei­te fi­naal­võist­lu­sel 8. ko­ha. Tu­le­mus 46,74 meet­rit on te­ma se­ni pa­rim tiit­li­võist­lus­telt.

Egert Jõe­saar üt­les, et tal on hea meel – teist aas­tat on sa­ma tii­tel taas te­ma käes: „Ai­täh val­la­le, et mee­les pea­te. Tipp­s­por­ti on ras­ke te­ha toe­ta­ja­te­ta.“

Aas­ta noorsportlane – AIDI GERDE TUISK
Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi sport­la­ne Ai­di Ger­de Tuisk saa­vu­tas tä­na­vu Un­ga­ris Eu­roo­pa noor­te olüm­pia­fes­ti­va­lil tü­tar­las­te maan­tee­sõi­du gru­pi­sõi­dus 7. ko­ha ja oli eral­dis­tar­di­ga sõi­dus 17. ko­hal. Ees­ti Jalg­rat­tu­ri­te Liit kuu­lu­tas ta ku­ni 16aas­tas­te nei­du­de seas Ees­ti pa­ri­maks jalg­rat­tu­riks.
And­res Hein­ver lau­sus, et Ai­di Ger­de Tuisk on ni­me­ta­tud ku­ni 16aas­tas­te seas Ees­ti pa­ri­maks jalg­rat­tu­riks.
Ai­di Ger­de Tuisk on ai­nus sport­la­ne, kes sai 2017. aas­tal Kuu­sa­lu val­lalt edu­ka tu­le­mu­se toe­tust – 300 eu­rot. See oli ära mär­gi­tud ka tal­le an­tud tä­nu­kir­jas.

Aas­ta toe­ta­ja – HE­LE­RI PAIS­TE
Kau­po Par­ve sõ­nas aas­ta toe­ta­jat väl­ja kuu­lu­ta­des: „Ta on oma pe­re ja noor­soo­töö kõr­valt jõud­nud ol­la ka uue koo­ri loo­mi­se juu­res.“
Kiiu noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö­ta­ja He­le­ri Pais­te on asu­ta­nud Kuu­sa­lu koo­li õpe­ta­ja­te ning lap­se­va­ne­ma­te koo­ri Hea Tu­ju Es­mas­päev, or­ga­ni­see­ri­nud esi­ne­mi­si väl­jas­pool Kuu­sa­lu val­da, ku­jun­da­nud esi­ne­mis­te kuu­lu­tu­sed.
He­le­ri Pais­te üt­les tä­na­des: „Tub­li­de te­gi­ja­te ees ja kõr­val on pe­red. Suur tä­nu toe­ta­jatele ja Hea Tu­ju Es­mas­päe­va­le, kes teeb tões­ti tu­ju pa­re­maks.“

Aas­ta va­ba­taht­li­kud – MAN­GUS ja TRIIN PÕLL­MAA
Man­gus ja Triin Põll­maa Va­na­kü­last on aas­ta va­ba­taht­li­kud, ku­na on lap­se­va­ne­ma­te­na pa­nus­ta­nud aas­taid Kol­ga koo­li te­ge­mis­tes­se, ol­nud oma ko­du­kü­la en­tu­siast­li­kud eest­ve­da­jad ja ak­tiiv­sed ko­gu­kon­na­liik­med. Man­gus Põll­maa eest­võt­tel kor­ral­da­ti Kol­ga koo­lis 2016. aas­tal esi­me­ne oma koo­li Le­go­päev. Kol­ga koo­lis ja Vi­ha­soo las­teaias-alg­koo­lis te­gut­seb nen­de eest­ve­da­mi­sel le­go­ring.

Aas­ta va­baü­hen­dus – KOL­GA AREN­DUS MTÜ
Aas­ta va­baü­hen­du­se kuu­lu­tas väl­ja val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si: „Te­gu on ko­gu­kon­na­selt­si­ga, mis on asu­ta­tud 2014. aas­tal. See ko­gu­kond on te­gus ol­nud ko­gu aeg.“

MTÜ Kol­ga Aren­dus sai aas­ta va­baü­hen­du­se tiit­li Kol­ga jõu­lu­laa­da kor­ral­da­mi­se, Kol­ga ka­ra­pi taas­käi­vi­ta­mi­se, raa­ma­tuk­lu­bi or­ga­ni­see­ri­mi­se eest. MTÜ Kol­ga Aren­dus on alus­ta­nud piirkonna kü­la­de aja­loo uu­ri­mi­se­ga, ko­ha­li­ke ela­ni­ke käest pä­ri­mus­te ja ese­me­te ko­gu­mi­se­ga Kol­ga mõi­sa muu­seu­mi tar­beks.

Jan­ne Ker­do Kol­ga Aren­du­sest lau­sus: „Kol­ga Aren­dus on tul­nud sel­leks, et jää­da. Me ei te­gut­seks, kui ei näeks sä­ra sil­mis. Soo­vin kõi­gi­le vas­tu­tus­tun­net ja te­gut­se­me ik­ka ko­gu­kon­na ni­mel!“

Aas­ta te­gu – Ah­ren­si mä­les­tus­märk
Ur­mas Kirt­si sõ­nas en­ne aas­ta teo tiit­li väl­ja­kuu­lu­ta­mist: „Sel­le au­hin­na võiks an­da mei­le kõi­gi­le. Rää­gi­me se­da keelt, mil­le gram­ma­ti­ka avaldas 1843. aas­tal ja kordustrüki 1853. aas­tal Kuu­sa­lu pas­tor Eduard Ah­rens. Aas­ta­küm­neid rää­gi­ti, et Kuu­sa­lu kan­dis elas suur­mees, kel­le mä­les­tust po­le jääd­vus­ta­tud. Ah­ren­si mä­les­tus­mär­gi püs­ti­ta­mi­se kam­paa­nia võt­tis ae­ga, an­ne­ta­sid ini­me­sed Kuu­sa­lu val­last, ko­gu Ees­tist ja vä­lis­maalt, ka Kuu­sa­lu vald toe­tas. Kui Lau­rent­siu­se Selts po­leks as­ja aja­nud, po­leks Ah­ren­si mä­les­tus­mär­ki tehtud.“

Ees­ti tä­na­päe­va­se­le or­to­graa­fia­le alu­se pan­nud Eduard Ah­ren­si mä­les­tus­märk ava­ti Kuu­sa­lu va­na pas­to­raa­di ees mullu 10. au­gus­til.
Aas­ta teo ka­ri­ka võt­tis selt­si ni­mel vas­tu esi­mees Su­lev Vald­maa: „Pe­ter­bu­ris aas­tal 1899 väl­ja an­tud post­kaar­dil on Eestile olulise 12 ini­me­se ovaal­port­reed, kõi­gi­le teis­te­le on meil mi­tu mä­les­tus­mär­ki, Ah­rens on nüüd saa­nud nendega võrdsele jär­je­le.“

Spor­dip­ree­mia – AAR­NE IDA­VAIN
Aas­ta spor­dip­ree­mia 320 eu­rot sai Lok­sa güm­naa­siu­mi ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ja tree­ner Aar­ne Ida­vain. Ta tä­nas pree­mia eest, soo­vis head uut aas­tat ja tei­vas­hüp­pe tei­baid.

Aar­ne Ida­vain rää­kis pä­rast Sõ­nu­mi­too­ja­le, et val­la noor­te sport­las­te jaoks oleks va­ja tei­vas­hüp­peks uu­si tei­baid, Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­sel Mat­tias Ida­vai­nul jäi tei­ba puu­du­mi­se pä­rast võist­le­ma­ta – see peab so­bi­ma sport­la­se ke­ha­kaa­lu­le. Kok­ku oleks Kuu­sa­lu ja Lok­sa koo­li va­ja küm­me­kond tei­vast, mis on kal­lid – üks mak­sab 700-800 eu­rot.

Aas­ta õpe­ta­ja ja Kuu­sa­lu val­la ha­ri­dusp­ree­mia – TER­JE VA­RUL
Val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Su­lev Vald­maa kuu­lu­tas väl­ja aas­ta õpe­ta­ja. Tiit­li ja pree­mia sai Kol­ga õpe­ta­ja, la­vas­ta­ja Ter­je Va­rul, kes emakeele ja kirjanduse õpetajana on viimasel kahel aastal juhendanud eesti keele ringi õpilastele, õpetajatele, lapsevanematele. Tänu talle on Kolga koolis näitemänguharrastus õpilaste ja õpetajate seas populaarne.

„Olen õn­ne­lik, et sat­tu­sin Lõu­na-Ees­tist 1989. aas­tal Kol­ka, siin on rõõm töö­ta­da.“ lau­sus aas­ta õpe­ta­ja.

Aas­ta kul­tuu­rip­ree­mia – VEL­JO TOR­MI­SE KUL­TUU­RI­SELTS
Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts MTÜ sai kul­tuu­rip­ree­mia Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri 30. aas­ta­päe­vaks teh­tud CD-plaa­di „Ma lau­lan suust ja sü­da­mest“ ning „Tor­mis Kõr­veaial” kont­ser­di kor­ral­da­mi­se eest. Selts on suu­rü­ri­tu­si kor­ral­da­nud ka va­rem – selt­si eest­ve­da­mi­sel too­di la­va­le suur­vorm „Lau­rit­sa lu­ba­dus“, Kuu­sa­lus oli Kuu­sa­lu ja Jõe­läht­me val­la ühi­ne lau­lu- ja tant­su­pi­du „Re­gi­laul ja ka­ruä­ke“.

Selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand lu­bas, et kont­sert „Tor­mis Kõr­veaial“ tu­leb ka tänavu.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ker­ge­jõus­tik­la­sed Au­den­te­se jõu­lu­võist­lus­tel
Järgmine artikkelKoos­töös ko­dud ohu­tu­maks