Kuu­sa­lu val­la õpi­las­lii­ni­de han­ge on ja­ga­tud 16 osaks

369

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on väl­ja kuu­lu­ta­nud rii­gi­han­ke õpi­las­lii­ni­de tee­nin­da­ja leid­mi­seks viieks aas­taks – ala­tes 1. sep­temb­rist 2019 ku­ni 30. au­gust 2024. Pak­ku­mus­te esi­ta­mi­se täh­taeg on 17. juu­ni. Seo­ses han­ke suu­re­ne­nud ma­hu­ga on te­gu rah­vus­va­he­li­se han­ke­ga, mis tä­hen­dab, et pak­ku­mu­sed tu­leb esi­ta­da elekt­roo­ni­li­selt rii­gi­han­ge­te re­gist­ri kau­du.

Han­ge on ja­ga­tud 16 osaks, hom­mi­ku­si ja õh­tu­si õpi­las­lii­ne on kok­ku 27. Täies­ti uus bus­si­liin on loo­dud sel­leks, et Vi­ha­soo lap­sed saak­sid sõi­ta ka Kol­ga koo­li. Kuu­sa­lu val­las ei ole koo­li­de­le mää­ra­tud tee­nin­dus­piir­kon­di, bus­si­lii­nid on teh­tud nii, et ühe piir­kon­na lap­sed on või­ma­lik sõi­ta soo­vi kor­ral ka kau­ge­mas­se val­la­koo­li, mit­te ai­nult ko­du­le kõi­ge lä­he­mas­se.
Han­kes on mär­gi­tud nõu­ded bus­si­de­le: ist­me­tel pea­vad ole­ma tur­va­vööd, sõit­ja­te sa­lon­gis töö­kor­ras küt­te­sead­med ja val­gus­tus, suu­re­ma­tel bus­si­del kaks ust või väi­ke­bus­si­del üks uks. Bus­sid pea­vad ole­ma kor­rekt­se vä­li­mu­se­ga. Bus­sid ei to­hi ol­la va­ne­mad kui 20 aas­tat, va­nust ar­va­tak­se sõi­du­ki re­gist­ree­ri­mi­sest ühist­rans­por­di­re­gist­ris.

Kuu­sa­lu val­la­va­ra hal­dur Pee­ter Sol­man, kes oli sel­les ame­tis möö­du­nud ree­del vii­mast päe­va, ku­na lah­kub omal soo­vil, üt­les, et han­ke tin­gi­mus­te osas pa­lu­ti ja ka võe­ti ar­ves­se et­te­pa­ne­kuid koo­li­de hoo­le­ko­gu­delt.

Han­ke­ko­mis­jo­ni koos­sei­s on veel kinnitamata. Kind­las­ti hak­kab sin­na kuu­lu­ma ka val­la aren­duss­pet­sia­list, kel­le ame­ti­koht on moo­dus­ta­tud val­la­va­ra hal­du­ri ase­me­le. Val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil esi­ta­ti aren­duss­pet­sia­lis­ti ko­ha­le 8 aval­dust, 4 kan­di­daa­ti on kut­su­tud käe­so­le­val nä­da­lal vest­lu­se­le.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et pak­ku­mis­te esi­ta­mi­se täh­taeg on juu­ni kes­kel, et jõuaks enne uue kooliaasta algust, hiljemalt augustis, sõlmida uute vedajatega lepingud.