Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te sta­tuu­di muut­mi­sest

620

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus koos külavanematega ja alevike esindajatega on koos­ta­nud eel­nõu kü­la­va­ne­ma­te sta­tuu­di muut­mi­seks ja plaa­nib esi­ta­da vo­li­ko­gu­le kin­ni­ta­mi­seks. Esmalt aru­tab eel­nõud es­malt vo­li­ko­gu ha­ri­du­se ja ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon.

Kü­la­va­ne­ma­te sta­tuu­di muut­mi­st on arutatud külavanemate meililisti kaudu, viimati räägiti kü­la­va­ne­ma­te koo­so­le­kul 3. ok­toob­ril. Aas­tal 2014 keh­tes­ta­tud sta­tuu­di jär­gi olek­sid val­la paljude kü­la­va­ne­ma­te vo­li­tu­sed lõp­pe­nud tä­na­vu 1. juu­list, vo­li­ko­gu ot­su­se­ga pi­ken­da­ti juu­li­kuu is­tun­gil vo­li­tus­te lõp­pe­mi­se täh­tae­ga 31. det­semb­ri­ni 2018.

Koo­so­le­kul olid kõik kü­la­va­ne­mad üks­meel­selt nõus, et ame­tiaeg ei peaks ole­ma täh­ta­ja­li­ne, iga nel­ja aas­ta ta­gant uu­te va­li­mis­te kor­ral­da­mi­ne on tü­li­kas ja kü­la­des on ras­ke lei­da uu­si ak­tiiv­seid ini­me­si, kes ta­hak­sid se­da ame­tit pi­da­da. Eel­nõu jär­gi oleks kü­la­va­ne­ma ame­tiaeg täh­ta­ja­tu, kü­lae­la­ni­ke­le on al­les jäe­tud või­ma­lus koo­so­lek ise kok­ku kut­su­da, soo­vi kor­ral kü­la­va­nem ta­gan­da­da ja va­li­da uus.

Pi­kem aru­te­lu on ol­nud kü­si­mu­ses, kas muu­ta koo­so­le­ku kvoo­ru­mi­nõuet ja ka mää­rat­lust, ke­da loe­tak­se kü­lae­la­ni­kuks ja saab õi­gu­se hää­le­ta­da.

Keh­ti­vas sta­tuu­dis loe­tak­se hää­leõi­gus­li­keks kü­lae­la­ni­keks neid täis­kas­va­nuid, kes on re­gist­ri järgi selle küla elanik. Või­ma­li­ku muu­da­tu­se­na pa­ku­ti, et hää­leõi­gu­se võiks an­da kõi­gi­le, kes on kü­las ela­mu omanik. Kü­la­va­ne­ma­tel pa­lu­ti saa­ta 21. ok­toob­riks kü­la­va­ne­ma­te lis­ti oma kü­la sei­su­koht. Vast­u­se edas­ta­sid 11 kü­la­va­ne­mat. Vas­ta­nu­test 8 kü­la pool­da­vad, et kvoo­ru­mi­nõue jääb sa­maks – koo­so­lek loe­taks toi­mu­nuks, kui osa­le­vad poo­led kü­lae­la­ni­kest. Kolm kü­la vä­hen­dak­sid kvoo­ru­mi­nõuet vee­ran­di­le kü­lae­la­ni­kest. Sei­su­ko­had kü­lae­la­ni­ku mää­rat­lu­se koh­ta olid: 5 kü­la pool­da­vad, et kü­lae­la­ni­keks loe­taks ka ela­muo­ma­nik­ke, 4 ee­lis­ta­vad, et külakoosolek ise otsustab, kellel anda hää­leõi­gus, 2 jätaksid praeguse olukorra.

Eel­nõu jär­gi on ka­vas an­da hää­leõi­gus kü­lae­la­ni­ke­le ala­tes 16. eluaas­tast, ku­na 16aas­tas­te­le on sea­du­se­ga an­tud va­li­mi­sõi­gus ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te va­li­mi­sel.

Kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di muut­mi­se eel­nõus on nõue, et kü­la­va­ne­ma va­li­mi­seks kok­ku kut­su­tud koo­so­le­kul esin­dab val­la­va­lit­sust va­ba­te­ge­vu­se koor­di­naa­tor, prae­gu mää­rab val­la­va­lit­sus koo­so­le­ku­le esin­da­ja kas vo­li­ko­gust või val­la­va­lit­su­sest.

Kuu­sa­lu val­las on 64 kü­la, neist 47 on kü­la­va­nem.