Kuu­sa­lu val­la kü­la­de küm­ne­võist­lu­se või­tis AH, MI­NE MOH­NI!

1385
Võist­kond AH, MI­NE MOH­NI!: ta­ga KRIS­TI TAM­ME­MÄE, AS­SO SOO­SA­LU, AS­KO KÜLM­SAAR, ME­RILL MÄ­GI, ALEX TAM­ME­MÄE, TAA­VI TŠERN­JAVS­KI, DAG­NE MAR­KII­NE KOT­KAS, TEI­JO IDA­VAIN, MART TAMM ja SIL­VIA TŠERN­JAVS­KI. Ees KEL­LY RO­SEN, KRIS­TEL­LA JUR­KA­TAMM, KÄT­LIN VAAR­MAA ja ATS SOO­SA­LU.

Kü­la­de küm­ne­võist­lus oli Kuu­sa­lu val­las 9. kor­da, osa­le­sid 9 võist­kon­da.

Kuu­sa­lu Mat­ka­selt­si kor­ral­da­tud kü­la­de küm­ne­võist­lu­sel olid võist­lu­sa­lad ja­ga­tud ka­he­le päe­va­le. Lau­päe­val, 18. au­gus­til võis­tel­di võrk­pal­lis, jalg­rat­ta vi­gur­sõi­dus ja disc­gol­fis. Pü­ha­päe­val, 19. au­gus­til olid võrk­pal­li fi­naa­lid, sõu­deer­go­meet­ri võist­lus, ka­be, uju­mi­ne, pe­tan­que, korv­pal­li­vis­ked, jalg­pal­li täp­sus­löö­gid ja köie­ve­du.

Tra­dit­sioo­ni­li­selt on kü­la­de küm­ne­võist­lus Kuu­sa­lus Ri­hu­mäel – spor­di­kes­ku­se saa­lis ja staa­dio­nil.

Või­tis noor­te­võist­kond Ah, Mi­ne Moh­ni! 167 punk­ti­ga, tei­se ko­ha sai Valk­la kü­la 154 ja kol­man­da Kol­ga­kü­la 149 punk­ti­ga. Järg­ne­sid Ka­ber­la-Ko­da­soo (146,5 punk­ti), Pä­ris­pea-Vii­nis­tu (139 punk­ti), Park­si kü­la (136,5 punk­ti), Põrs­sa Kõ­ve­r (135 punk­ti), Rum­mu­kad (131 punk­ti), Kuu­sa­lu Sil­la­nur­me Co (112 punk­ti).

Pea­kor­ral­da­ja Anu Kirs­man MTÜst Kuu­sa­lu Mat­ka­selts kom­men­tee­ris, et mõ­le­mad võist­lus­päe­vad su­ju­sid la­du­salt, vih­ma sa­das vä­he. Lõ­pe­ta­mi­se ajal al­gas pa­du­vihm, ent laia­li ei joos­tud, võit­jad Ah, Mi­ne Moh­ni! võist­kon­nast lan­ge­ta­sid li­pu ja te­gid vih­mas või­du­tant­su, mis an­dis kõi­gi­le hea emot­sioo­ni.

„Kuu­lu­ta­si­me lõ­pe­ta­mi­sel väl­ja järg­mi­se, küm­nen­da küm­ne­võist­lu­se, kui­gi min­gil het­kel oli mõ­te, et enam ei jät­ka. Aga osa­le­jad on nii vah­vad, et ka kor­ral­da­jad saa­vad suu­re­pä­ra­se emot­sio­naal­se laen­gu,“ lau­sus ta.

Ah, Mi­ne Moh­ni! võist­les kü­la­de küm­ne­võist­lu­sel ka mul­lu, siis saa­vu­ta­ti 2. koht. Võist­kon­na esin­da­ja Dag­ne Mar­kii­ne Kot­kas üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et see­kord pa­ni võist­kon­na kok­ku ees­mär­gi­ga võist­lus või­ta.

Taa­vi Tšern­javs­ki li­sas, et eel­mi­sel aas­tal saa­dud ko­ge­mus an­dis tead­mi­se, kui­das võist­le­jaid ala­de va­hel jao­ta­da. Üht­ne pu­na­ne spor­did­ress lei­ti Tal­lin­nast Paa­v­li kalt­su­kast – 90nda­te aas­ta­te mu­del, uhiuued. Noo­red ju­tus­ta­sid, et nen­de stiil­seid dres­se mär­ga­ti ja uu­ri­ti, kust need on saa­dud.
Ah, Mi­ne Moh­ni! kesk­mi­ne va­nus on 22-23 aas­tat, võist­le­jaid oli 14: Dag­ne Mar­kii­ne Kot­kas, Sil­via Tšern­javs­ki, Kät­lin Vaar­maa, Kris­ti Tam­me­mäe, Me­rill Mä­gi, Kris­tel­la Jur­ka­tamm, Kel­ly Ro­sen, Taa­vi Tšern­javs­ki, Tei­jo Ida­vain, Alex Tam­me­mäe, Mart Tamm, As­ko Külm­saar, As­so Soo­sa­lu ja Ats Soo­sa­lu.

Ena­mik neist on kü­la­de küm­ne­võist­lu­sest osa võt­nud va­rem­gi, kuid teis­tes võist­kon­da­des. Kind­las­ti on ka­vas võis­tel­da ka tu­le­val aas­tal.
Taa­vi Tšern­javs­ki: „See on vin­ge üri­tus, hoiab ülal ko­gu­kon­da­de ja sõp­rus­kon­da­de koostöö- ja võist­lus­vai­mu.“

Eelmine artikkelAI­DI GER­DE TUISK või­tis Ees­ti MV hõ­be­me­da­li
Järgmine artikkelAegviidu kohvikutepäeval oli avatud 12 kodukohvikut