Kuu­sa­lu val­la kü­la­de küm­ne­võist­lu­se uus ala on disc­-golf

746

Kuu­sa­lu val­la kü­la­de küm­ne­võist­lus toi­mub Kuu­sa­lu kesk­koo­li juu­res spor­di­kes­ku­ses ja staa­dio­nil seits­men­dat kor­da. Pea­kor­ral­da­ja Anu Kirs­man MTÜst Kuu­sa­lu Mat­ka­selts är­gi­tab val­la kü­la­de rah­vast – kui jaa­ni­tu­le­del kok­ku saa­dak­se, rää­ki­gu lä­bi ja võt­ku ajap­laa­ni, et 19. ja 20. au­gus­til osa­le­tak­se kü­la võist­kon­na­ga küm­ne­võist­lu­ses.

Anu Kirs­man li­sab, et oo­da­tud on ka sõp­rus­kon­da­de võist­kon­nad: „Mak­si­maal­selt saab võist­kon­nas ol­la 15 võist­le­jat. Meie võist­lu­se tuu­mi­ka­la on võrk­pall, see toob tii­mid kok­ku, pa­neb su­ve jook­sul har­ju­ta­ma.“

Pal­jud võist­lu­sa­lad on aas­ta­te jook­sul va­he­tu­nud, igal kor­ral va­he­ta­tak­se vä­he­malt üks väl­ja. Tä­na­vu ha­ka­tak­se ko­roo­na­võist­lu­se ase­mel män­gi­ma disc-­gol­fi.

„Laua­ten­nis ja ko­roo­na olid need alad, kus võist­le­ja­te selts­kon­nad olid väl­ja ku­ju­ne­nud, küm­ne­võist­lu­se raa­mes said nad oma­va­hel mõõ­tu võt­ta. Aga ole­me lu­ba­nud ala­sid va­he­ta­da, nüüd on ko­roo­na kord. Mis ei vä­lis­ta, et mõ­ne aja pä­rast tu­le­vad laua­ten­nis ja ko­roo­na jäl­le ka­vas­se ta­ga­si,“ sel­gi­tab pea­kor­ral­da­ja.

Tä­na­vu­sed võist­lu­sa­lad pea­le võrk­pal­li ja disc­gol­fi on köie­ve­du, sõu­deer­go­meet­ri võist­lus, ka­be, jalg­pal­li täp­sus­löö­gid, korv­pal­li­vis­ked, uju­mi­ne, pe­tan­que ja jalg­rat­ta vi­gur­sõit.

Kus­juu­res disc­-gol­fi tiim peab ole­ma kol­me­liik­me­li­ne – mees, nai­ne ning noor või ea­kas. Koo­li ümb­ru­ses­se te­hak­se disc-­gol­fi jaoks aju­ti­ne ra­da.

Eelmine artikkelRaa­si­ku rah­va­ma­ja fas­saad pla­nee­ri­tust kal­lim
Järgmine artikkelSTE­FAN LOO­TUS Vänd­ra rat­ta­ral­lil kol­mas