Kuu­sa­lu val­la ke­vad­voo­ru toe­tu­sed üri­tus­te­le

824

Kuu­sa­lu vald toe­tab spor­diü­ri­tu­si 3100, ko­gu­kon­nap­ro­jek­te 6550 ja kul­tuu­riü­ri­tu­si 3820 eu­ro­ga.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas vo­li­ko­gu ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni hin­da­mis­tu­le­mus­te alu­sel spor­di- ja kul­tuu­riü­ri­tus­te ning ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de ke­va­di­se taot­lus­voo­ru toe­tu­sed.

Ra­ha an­tak­se 6 kul­tuu­ri- ja 5 spor­diü­ri­tu­se kor­ral­da­mi­seks ning 9 pro­jek­ti­le, mil­le­le taot­le­sid toe­tust MTÜd.

Ke­vad­voo­ru taot­lu­si me­net­le­ti kii­res­ti, kui võr­rel­da sü­gis­voo­ru­ga, mil­le taot­lu­sed tu­li esi­ta­da 15. sep­temb­riks, val­la­va­lit­sus kin­ni­tas toe­tus­sum­mad viis kuud hil­jem veeb­rua­ri lõ­pus – va­he­pea­le jäid ko­ha­li­kud va­li­mi­sed, po­lii­ti­li­sed lä­bi­rää­ki­mi­sed, ae­ga võt­tis ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni koos­sei­su kin­ni­ta­mi­ne. Ke­vad­voo­ru taot­lus­te me­net­le­mi­seks ku­lus kuu – täh­taeg oli 15. mai, ko­mis­jon aru­tas ja sea­dis need pin­ge­rit­ta 4. juu­nil ning val­la­va­lit­sus kin­ni­tas juu­ni tei­sel nä­da­lal.

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni esi­mees Ur­mo Ris­ti­saar üt­les, et osad taot­le­jad käi­sid ka see­kord pro­jek­te koo­so­le­kul tut­vus­ta­mas ja and­sid taot­lus­te koh­ta täien­da­vat in­fot. Ena­mik­ku üri­tus­test toe­ta­tak­se kü­si­tud sum­ma­de ula­tu­ses.

Ko­gu­kon­nap­ro­jek­tid
Ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­dest saab kõi­ge suu­re­ma sum­ma MTÜ La­he­maa Me­rek­lu­bi – 1270 eu­rot noor­te tä­na­vu­se me­re­laag­ri toe­tu­seks.

MTÜ-le Öko­kul­ler an­tak­se 1109 eu­rot pro­jek­ti­le „La­he­maa ring – Ees­ti va­nim rah­vus­park avab uk­sed“ ja 225 eu­rot pro­jek­ti­le „„Ini­me­sed sõ­du­ri­si­ne­lis“ 50“.

MTÜ Eru La­he Ran­na­rah­va Selts pro­jek­ti „Lin­nu­pil­ti­de ga­le­rii Vi­ha­soo lin­nu­vaat­lus­tor­nis“ toe­ta­tak­se 1080 eu­ro­ga.

MTÜ Lau­rent­siu­se Selts saab 1000 eu­rot Kuu­sa­lu va­na pas­to­raa­di fas­saa­di re­no­vee­ri­mi­seks.

Vii­nis­tu Kü­la­selt­si­le an­tak­se 600 eu­rot Vii­nis­tu rah­va­ma­ja 100. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks, MTÜ-le Kuu­sa­lu Pe­re­ühing 500 eu­rot loo­vus­laag­ri „Su­ve­vär­vid“ kor­ral­da­mi­seks, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si­le 400 eu­rot näi­tu­se „Kuu­sa­lu va­na­del fo­to­del“ jaoks ning Kuu­sa­lu Mat­ka­selt­si­le 366 eu­rot val­la­rah­va õp­pe­päe­vaks „Kau­nis aed on ko­du ehe“.

Toe­tust ei saa­nud Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts noor­te­peo „Bän­di­möll 2018“ kor­ral­da­mi­seks, ku­na taot­lus saa­bus ek­si­tu­se tõt­tu täh­ta­jast hil­jem.

Vi­ha­soo Kul­tuu­ri­selt­si­le ei an­tud toe­tust juu­lis toi­mu­va pil­lip­ral­le lä­bi­vii­mi­seks, sest sa­ma üri­tust on toe­ta­tud ju­ba mul­lu­sü­gi­se­sest taot­lus­voo­rust. Toe­tus­te taot­le­mi­se ja me­net­le­mi­se kor­ras on sä­te, et sa­mal ee­lar­veaas­tal an­tak­se üri­tu­se­le ra­ha ühel kor­ral.

Ra­has­tu­se­ta jäi ka Kuu­sa­lu Pe­reü­hin­gu taot­lus, et toe­ta­taks osa­le­mist bee­biu­ju­mi­se rah­vus­va­ha­li­sel kon­ve­rent­sil, sest kord ei näe et­te kon­ve­rent­si­del osa­le­mi­se toe­ta­mist.

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon te­gi val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku kaa­lu­da nen­de kol­me pro­jek­ti toe­ta­mist re­serv­fon­dist. Val­la­va­lit­sus lei­dis eel­mi­se nä­da­la is­tun­gil, et ei pea sel­list toe­ta­mist va­ja­li­kuks.

Spor­diü­ri­tu­sed
MTÜ Kiiu Disc­golf saab 900 eu­rot Kuu­sa­lu-Si­poo maa­võist­lus­te, MTÜ Kuu­sa­lu Rah­vas­port 750 eu­rot saa­li­ho­ki võist­lus­te, Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi 550 eu­rot Mar­gus Keer­ma ni­me­lis­te meist­ri­võist­lus­te ning Ka­ra­tek­lu­bi IVL 500 eu­rot Kuu­sa­lu lah­tis­te meist­ri­võist­lus­te ka­ra­tes ja 400 eu­rot Kuu­sa­lu jõu­lu­tur­nii­ri kor­ral­da­mi­seks.

Ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jon li­sas spor­diü­ri­tus­te ra­has­ta­mi­se et­te­pa­ne­kus­se, et val­la­va­lit­sus võiks re­gu­lee­ri­da disc­gol­fi Kuu­sa­lu-Si­poo maa­võist­lus­te kor­ral­da­mi­se süs­tee­mi pi­ke­malt et­te ja pla­nee­ri­da või­ma­lik ku­lu edas­pi­di val­laee­lar­ves­se.

Kul­tuu­riü­ri­tu­sed
Kol­me kul­tuu­riü­ri­tust toe­ta­tak­se 1000 eu­ro­ga – sel­li­se sum­ma saa­vad MTÜ Est­lan­der rah­vus­va­he­li­se pä­rand­kul­tuu­ri- ja loo­dus­fes­ti­va­li ning Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts „Tor­mis Kõr­veaial 2018“ kor­ral­da­mi­seks ja sa­ma pal­ju ka se­ga­rah­va­tant­su­rüh­ma Ka­bu­ja­la­ke mees­te­le pikk­kuu­be­de õmb­le­mi­seks.

Va­nae­ma­de tant­su­rüh­ma­le Tiiu ja Vi­ha­soo mem­me­de tants­rüh­ma­le an­tak­se 400 eu­rot Har­ju­maa lau­lu- ja tant­su­peol osa­le­mi­se toe­tu­seks.

MTÜ Isa­de Meel saab 300 eu­rot Kuu­sa­lu pä­ri­mus­lau­lu­de töö­tu­ba­de jaoks.

Su­lev Vald­maa­le an­tak­se 120 eu­rot Ees­ti sõ­ja­väe­len­du­ri­te mä­les­tu­sü­ri­tu­se kor­ral­da­mi­seks Jär­vi jär­ve­de ää­res.

Ühis­te­ge­vu­se koms­jon te­gi val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­ku eral­da­da või­ma­lu­sel kul­tuu­riü­ri­tus­te­le ka­van­da­tud sum­ma jääk 658 eu­rot „Tor­mis Kõr­veaial“ li­sa­toe­tu­seks.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu valla kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jo­n
Järgmine artikkelAru­kü­las ehitab Nord­lin Ehi­tus