Kuu­sa­lu val­la ise­te­ge­vus­la­sed la­vas­ta­sid st­see­ne maa­li­delt

1264
Leesi näiteringi liikmed ANNELI LINN, TIINA VIIRNA, MEELI LEHIS, MAILA VELSTRÖM ja AIVAR HINN panid kokku ansambli Naised Köögis teksti ja Picasso maali „Avignoni naised” 1907. aastast.

Kuu­sa­lu val­la tra­dit­sioo­ni­li­se taid­le­ja­te tal­ve­peo osa­li­sed sõ­na­sid, et see on pi­du oma­delt oma­de­le, sest kes ja kus mu­jal jul­geks paa­ri­sa­ja­liik­me­li­se pub­li­ku et­te tul­la poo­l­alas­ti või veid­ra­tes kos­tüü­mi­des.

Osa­le­vaid kol­lek­tii­ve oli 14, igal rüh­mal tu­li et­te val­mis­ta­da 2mi­nu­ti­li­ne hu­moo­ri­kas ske­tš maa­li põh­jal, mil­le va­li­sid esi­ne­ja­te­le väl­ja kor­ral­da­jad Kuu­sa­lu ker­ge­muu­si­ka­koo­rist Hea Tu­ju Es­mas­päev. Pi­du ai­tas kor­ral­da­da Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts.

Et­teas­te ajal oli maal ku­va­tud ek­raa­ni­le esi­ne­ja­te ta­ga, esi­ne­mi­se lõ­pus oli soo­vi­ta­tud jää­da seis­ma maa­lil ku­ju­ta­tud poo­si. Saa­li­ku­jun­du­se­na ka­su­ta­sid Hea Tu­ju Es­mas­päe­va liik­med suu­ri ja tüh­je pil­di­raa­me, mis ri­pu­ta­tud saa­li lak­ke ning sein­te­le. Pi­du al­gas kuns­ti­tee­ma­li­se ka­rao­ke­lau­lu­ga.

Ilma sõnadeta lavastus – „Karjet” näitasid EVELI UTKIN ja LANA TOOMVAP.
Ilma sõnadeta lavastus – „Karjet” näitasid EVELI UTKIN ja LANA TOOMVAP.

Peo lõ­pus kuu­lu­ta­sid õh­tu­ju­hid, ker­ge­muu­si­ka­koo­ri laul­jad Ri­ko Roos ja Lei­no Luik väl­ja, kes peab kor­ral­da­ma järg­mi­se aas­ta peo, tea­te­pulk an­ti eda­si tant­suk­lu­bi­le Ro­sa Ver­de, kes tal­ve­pi­du va­rem tei­nud pole.

Hea Tu­ju Es­mas­päe­va koo­ri­va­nem He­le­ri Pais­te üt­les, et paa­ri­küm­ne aas­ta pik­ku­se tra­dit­sioo­ni­ga tal­ve­peol oli tek­ki­nud olu­kord, et kõik üle­jää­nud kol­lek­tii­vid olid pi­du ju­ba kor­ral­da­nud, mees­koor ise­gi 4-5 kor­da.

2014. aas­tal asu­ta­tud, 50liik­me­li­ne Hea Tu­ju Es­mas­päev sai peo or­ga­ni­see­ri­mi­se üle­san­de möö­du­nud aas­tal. He­le­ri Pais­te li­sas, et te­ge­li­kult tead­sid ka Ro­sa Ver­de tant­si­jad, et järg­mi­se peo kor­ral­da­vad ne­mad, kuid põ­ne­vus säi­lis lõ­pu­ni: „On vä­ga hea meel, et me ei pi­da­nud va­li­ma pa­ri­mat, sest kõik olid nii head, nae­ru­ta­sid rah­vast pi­sa­ra­te­ni.”

Osa­le­sid peaae­gu kõik val­la kol­lek­tii­vid, pi­du­li­si oli paar­sa­da. Muu­si­kat män­gis an­sam­bel Ka­hur ja Roos Rap­la­maalt.
Must ruut ja re­vo­lut­sioon

He­le­ri Pais­te rää­kis, et maa­li­de la­vas­ta­mi­se idee tun­dus esial­gu mit­me­le kol­lek­tii­vi­le kee­ru­li­ne: „Mul­le öel­di, et üle­san­ne on ras­ke, ideid ei tu­le. Tun­dub aga, et väi­ke eh­ma­tus ku­lus ära, sest rüh­mad leid­sid vä­ga põ­ne­vaid la­hen­du­si.”

Vi­ha­soo se­ga­koor ja näi­te­ring la­vas­ta­sid maa­lid „Vä­gi­la­sed” ja „Ta­pe­tud Ma­rat”, Lee­si näi­te­ring „Avig­no­ni nai­sed”, Kuu­sa­lu va­nae­ma­de tant­su­rühm Tiiu sai „Elu­tant­su”, Ro­sa Ver­de la­vas­tas „Kar­je”, Kuu­sa­lu mees­koor „Pü­ha­päe­va pä­rast­lõu­na Gran­de Jat­te’i saa­rel”, Vii­si­vee­re­ta­jad la­vas­ta­sid maa­li

„Loo­ma­de ku­nin­gas see­ne­rii­gis”, rah­va­tant­su­rüh­mal Ka­bu­ja­la­ke­sed oli „Voo­lav aeg”, Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ril „Must ruut”, Kuu­sa­lu pa­su­na­koo­ril „Põr­gu”, Kuu­sa­lu nais­koo­ril Kad­ri „Bur­la­kid Vol­gal”, Kol­ga rah­va­tant­su­rüh­mal „Ei­ne mu­rul”, rah­va­tant­su­rüh­mal Vii­mi­kud „Hom­mik män­ni­met­sas”, Kol­ga­kü­la Lai­ne­ri­tel „Va­ba­dus viib rah­va bar­ri­kaa­di­de­le” ja Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ril „Lin­nu­se ra­ja­mi­ne”.

Ro­sa Ver­de tant­si­jad kom­men­tee­ri­sid pä­rast esi­ne­mist, et pi­du meel­dis nei­le vä­ga ning tu­leb ha­ka­ta ko­gu­ma mõt­teid järg­mi­seks aas­taks. Kor­ral­da­mist on Ro­sa Ver­del veel – mai lõ­pus tä­his­tab rühm 10. sün­ni­päe­va, sel­le tä­his­ta­mi­seks on plaanis te­ha Kuu­sa­lus fe­ria ehk fla­men­ko­pi­dus­tus.

Taid­le­ja­te tal­ve­peo staa­ži­kad osa­le­jad nais­rah­va­tant­su­rüh­mast Vii­mi­kud ju­tus­ta­sid, et tä­na­vu­se peo üle­san­ne ehk maa­li sis­se mi­nek an­dis esi­ne­ja­te­le va­ba vo­li fan­taa­sia len­du las­ta. Nad kiit­sid, et üks­ki rühm ei võt­nud esi­ne­mist lii­ga tõ­si­selt, kõik vis­ka­sid nal­ja. Nad tõid esi­le Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri har­ras­tus­näit­le­jad Enn Kirs­ma­ni ja Kau­po Par­ve, kes proo­vi­sid ske­tšis kind­laks mää­ra­ta, kum­mas klaa­sis on suu­sa­ta­ja urii­nip­roov, kum­mas õu­na­mahl. Ku­na maal, mi­da nad la­vas­ta­ma pi­did, oli „Must ruut” ehk ai­nult must värv, võis te­ha pea kõi­ke, mis pä­he tu­leb.

Tant­su­hu­vi­li­sed Vii­mi­kud aga kurt­sid, et Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja saal on nii suu­re peo jaoks lii­ga väi­ke, pol­nud eri­ti ruu­mi tant­si­da ega lau­da­de va­helt väl­ja tul­la.

Pa­su­na­koo­ri pil­li­män­gi­jad kiit­sid pä­rast et­teas­teid Kol­ga­kü­la linetant­si­jaid, kes eten­da­sid Prant­su­se re­vo­lut­sioo­ni aeg­set maa­li vä­ga tõet­ruu­de kos­tüü­mi­de­ga.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 17. jaanuaril
Järgmine artikkelAni­ja val­la ra­nit­sa­toe­tus 150 eu­rot