Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se aren­gut ha­ka­tak­se aru­ta­ma idee­kor­je-kä­ra­ja­te­ga

710

Val­la ha­ri­du­se aren­gu­ka­va koos­ta­mis­se on kaa­sa­tud Tal­lin­na Üli­koo­li õp­pe­jõud.

Val­la­va­lit­sus kut­sub val­la ha­ri­du­se­lust hu­vi­ta­tuid tu­le­val kol­ma­päe­val, 28. no­vemb­ril töö­päe­va lõ­pus Kuu­sa­lu rah­va­maj­ja, et lei­da la­hen­du­si, kui­das aren­da­da õp­pe­kor­ral­dust ha­ri­du­sa­su­tus­tes. Idee­kor­je-kä­ra­ja­te­ga soo­vi­tak­se saa­da ideid Kuu­sa­lu val­la ha­ri­du­se uue aren­gu­ka­va koos­ta­mi­seks.

Abi­val­la­va­nem Anu Kirs­man sel­gi­tab, et val­la­vo­li­ko­gu al­ga­tas sep­temb­ris ha­ri­du­se aren­gu­ka­va muut­mi­se. Vo­li­ko­gu ha­ri­du­se ja ühis­te­ge­vu­se ko­mis­jo­ni kuu­lu­va Mart Laan­pe­re soo­vi­tu­sel on uue aren­gu­ka­va koos­ta­mis­se kaa­sa­tud Tal­lin­na üli­koo­li õp­pe­jõud ees­ot­sas ha­ri­dus­kor­ral­du­se Eve Ei­sensch­mid­ti­ga.

Kä­ra­ja­tel ha­ka­tak­se ha­ri­du­se aren­da­mist aru­ta­ma õp­pe­vald­kon­da­de kau­pa, grup­pe on pa­lu­tud juh­ti­ma Tal­lin­na üli­koo­li as­ja­tund­jad.

Anu Kirs­man: „Jõud­si­me aru­te­lu­de käi­gus sei­su­ko­ha­ni, et lä­he­ne­me kä­ra­ja­tel ha­ri­du­se kü­si­mus­te­le teist­moo­di – alus­ta­me õp­peai­ne­te oman­da­mi­sest, ehk mil­li­sed olek­sid eri õp­pe­vald­kon­da­de oman­da­mi­se vor­mid, ka hu­vi­ha­ri­du­se osa­kaal las­te aren­da­mi­sel ja muu sel­li­ne. Gru­pid jõuak­sid aru­te­lu käi­gus val­la koo­li­võr­gus­ti­ku, koo­li­va­heae­ga­de pik­ku­se ja teis­te ha­ri­dus­kor­ral­dus­li­ke kü­si­mus­te la­hen­da­mi­seks pa­ku­ta­va­te idee­de­ni.“

Pea­le sel­le on tel­li­tud vä­lis­eks­per­dilt ana­lüüs Kuu­sa­lu val­la koo­li­võr­gu koh­ta sta­tis­ti­lis­te and­me­te baa­sil.
„Pa­lu­me kõi­gil, kes soo­vi­vad val­la ha­ri­du­se­lu, ka alus­ha­ri­du­se ja hu­vi­ha­ri­du­se aren­da­mi­ses kaa­sa rää­ki­da, end val­la ko­du­le­he kau­du kir­ja pan­na, va­li­da töög­rupp, kus soov osa­le­da. Kind­las­ti oo­ta­me ka lap­se­va­ne­maid, kes ta­ha­vad oma las­te an­ne­te ja hu­vi­de aren­da­mi­se või­ma­lus­te ning va­ja­dus­te tee­mal mõt­teid va­he­ta­da ja pak­ku­da ideid,“ üt­leb Kuusalu valla sotsiaalvaldkonna abivallavanem Anu Kirs­man.