Kuu­sa­lu val­la elu­ma­ja­de vär­vi­mis­kam­paa­nias osa­le­vad 28 pe­ret

1365

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kut­sus osa­le­ma elu­hoo­ne­te vär­vi­mis­kam­paa­nias „Löö­me kü­lad lil­le“. Kok­ku esi­ta­ti täh­ta­jaks, 15. juu­niks 28 osa­le­mi­sa­val­dust, kaa­sa­löö­jaid on 16 kü­last ning ka Kuu­sa­lu ja Kiiu ale­vi­kust.
Val­la­va­lit­sus kin­ni­tas eel­mi­se nä­da­la is­tun­gil õi­geaeg­selt lae­ku­nud aval­dus­te pin­ge­rea. Val­la li­saee­lar­ves on kam­paa­nia jaoks eral­da­tud 10 000 eu­rot. Vald toe­tab elu­hoo­ne­te oma­nik­ke ku­ni 300 eu­ro­ga, toe­tust an­tak­se ku­ni 50 prot­sen­di ula­tu­ses vär­vi­de ja ma­ter­ja­li­de mak­su­mu­sest.
Pin­ge­ri­da moo­dus­ta­ti vas­ta­valt va­rem kin­ni­ta­tud tin­gi­mus­te­le – ee­lis­ta­tud on elu­ma­jad, mis val­mi­nud en­ne aas­tat 1940, ning las­te­ga pe­red. Ma­jad tu­leb ära vär­vi­da käe­so­le­val aas­tal hil­je­malt 30. ok­toob­riks.
Val­la ma­jan­dus­tee­nis­tu­se juht Ma­dis Praks üt­les, et selle nä­da­la jook­sul sõi­dab kü­lad lä­bi ja pil­dis­tab vär­vi­mi­se­le mi­ne­vad hoo­ned. Uuesti pildistab siis, kui majad värvitud.
Haa­va­kan­nu kü­las vär­vi­tak­se kam­paa­nia käi­gus Kes­ku­ta ta­lu, Ha­ras Lii­va­ku ja Ta­ga­põl­lu ta­lu, Hirv­lis Kõ­ve­ra-Käsp­ri, Joa­ves­kil Pär­li­mäe, Ka­ha­las Uus-Liiak­se ja Poh­la­jõe, Kiiu-Aab­las Suu­raia ta­lu, Kol­ga-Aab­las Al­li­ka ta­lu, Kol­ga­kü­las Lii­va­mäe ning Väl­ja­mi­ku ja Val­la­ma­ja ta­lud, Lok­sa kü­las Aiaot­sa ta­lu, Mus­ta­met­sas Aa­su ta­lu, Sal­mis­tul Uus-Kar­ja­ku, Suur­peal Kop­li­ta­lu, Tam­mis­peal Uus-Kuu­si­ku, Ta­pur­las Lau­nee­me ja Leo­ta­ja ta­lud, Valk­las Lam­me ta­lu, Vi­ha­soos Ka­la­mäe ning Saa­res­te ja Mets­na ta­lud. Kuu­sa­lu ale­vi­kus ha­ka­tak­se kam­paa­nia raa­mes vär­vi­ma Kesk­väl­jak 4 ja 18 ning Met­sa 15 ja Ku­pu tee 3, Kiius Oja 4 ela­muid.
Ma­dis Praks kom­men­tee­ris, et kok­ku ku­lub val­laee­lar­vest kam­paa­nia­ga ku­ni 8700 eu­rot: „Ar­ves­ta­si­me, et osa­le­vad 30-40 pe­ret, tu­li paar pe­ret vä­hem. See­ga saa­me kõi­ki toe­ta­da mak­simum­mää­ras ehk ku­ni 300 eu­ro ula­tu­ses ja pin­ge­real ei ole­gi olu­list täht­sust.“

Eelmine artikkelAru­kü­la ÜVK-kü­sit­lu­sest
Järgmine artikkelSpordiuudis