Kuu­sa­lu val­la ale­vi­kud sa­ma ilu­saks kui Maar­du

1841
Rootsi kuninga männid Kuusalus. Legendi järgi peatusid seal Põhjasõja ajal Narva marssinud väed, mändide kohal oli Rootsi kuninga Karl XII telk.

Val­la hea­kor­ra­töö­ta­jad on võt­nud Kuu­sa­lus, Kiius, Kol­gas ning ka Al­li­ka kü­las ma­ha võ­sa ja puid.

Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se­ga võt­sid möö­du­nud nä­da­lal ühen­dust MTÜ Kol­ga Aren­dus ju­ha­tu­se lii­ge And­res Hein­ver ja OÜ Eko­val Tee­nu­sed juht Alar Tam­me­pärg. Mõ­le­mad juh­ti­sid tä­he­le­pa­nu hea­kor­ra­töö­de­le, mi­da on Kuu­sa­lu val­las vii­ma­sel ajal teh­tud.
Kol­ga rah­va­ma­ja ümb­ru­ses alus­ta­ti töö­de­ga va­ra­ke­va­del, hoo­ne võ­sas­tu­nud ümb­rus saab hoo­lit­se­tud il­me. Li­saks võ­sa ja mõ­ne­de puu­de ma­ha­võt­mi­se­le ta­san­da­tak­se rah­va­ma­ja ümb­rust, ku­hu kol­hoo­si ajast oli vee­tud pin­na­se­hun­ni­kuid. Kül­va­tak­se mu­ru. Rah­va­ma­ja ja ki­vi­sil­la va­he­li­sest alast on ka­vas te­ha loo­dus­lik tant­su- ja män­gup­lats.
And­res Hein­ver kir­jel­das, et eel­mi­sel sü­gi­sel si­lu­ti MTÜ Kol­ga Aren­dus eest­ve­da­mi­sel rah­va­ma­ja kin­nis­tul asu­nud lii­vaau­ku. Män­gu- ja tant­su­plat­si juur­de moo­dus­tub loo­dus­li­kest nõl­va­dest am­fi­teat­ri­ku­ju­li­ne pub­li­kua­la.
Alar Tam­me­pärg tea­tas, et ta­hab kii­ta val­la ma­jan­dus­spet­sia­lis­ti Ma­dis Prak­si, kel­le eest­ve­da­mi­sel on töö­me­hed-nai­sed tei­nud ilu­saks sis­se­sõi­du Kuu­sa­lu ale­vik­ku, kor­ras­ta­nud Al­li­ka kü­las va­na koo­li­ma­ja ja en­di­se val­la­ma­ja ümb­rust – raiu­nud võ­sa, kor­ras­ta­nud ki­viae­da.
„Ka mi­nu tut­ta­vad kii­da­vad, et suur ja tä­nu­väärt töö on ära teh­tud,“ üt­les Alar Tam­me­pärg.
Ma­dis Praks kom­men­tee­ris, et hea­kor­ra­tööd on osa­des koh­ta­des veel poo­le­li, ma­ha­kül­va­tud mu­ru­see­me po­le tär­ga­nud, jaa­ni­päe­va pai­ku peaks ole­ma ju­ba ilu­sam, kui va­he­peal vih­ma tu­leb.
„Siia­ni ole­me ava­li­kes koh­ta­des pi­da­nud eba­ta­sa­seid hal­ja­sa­la­sid mu­rut­rak­to­ri­ga niit­mi­se ase­mel trim­mer­da­ma, kuid see on aja­ku­lu­kas. Ees­märk on te­ha pin­nad mu­ru­trak­to­ri­ga nii­de­ta­vaks, nii saa­me neid pal­ju kii­re­malt ja sa­ge­da­malt hool­da­da. Tä­nu sel­le­le, et fir­ma SR Veod hak­kas Kiius toot­mi­sa­la väl­ja ehi­ta­ma ja müüb pin­na­se­töö­de käi­gus kok­ku lü­ka­tud mul­da, on või­ma­lus os­ta mul­da kor­da­des oda­va­malt kui tuua Tal­lin­na lä­he­dalt. Ole­me se­da või­ma­lust ära ka­su­ta­nud,“ rää­kis ta.
Ma­dis Praks tõ­des, et val­la ale­vi­ke hal­ja­sa­la­de­ga on siia­ni te­ge­le­tud vä­he: „Meie pro­jek­ti mit­tea­met­lik slo­gan ehk hüüd­lau­se on: „Tee­me Kuu­sa­lu viie aas­ta­ga sa­ma ilu­saks, kui on Maar­du. Kes po­le Maar­dus käi­nud, soo­vi­tan min­na. Kui­gi Maar­du on töös­tus­linn, on seal pal­ju hoo­lit­se­tud hal­ja­sa­la­sid, lil­lek­lum­pe ja -vaa­se. Ta­ha­me, et ka Kuu­sa­lu, Kiiu ja Kol­ga saak­sid kau­ni­maks. Sõit­si­me koos val­la hea­kor­ras­pet­sia­lis­ti Vir­ve Haab­saa­re­ga ale­vi­kud lä­bi, vaa­ta­si­me ava­lik­ke koh­ti – pal­ju­des pai­ka­des vaa­tas vas­tu võ­sa ja põl­vi­ni ro­hi.“
Hool­dus­töid te­hak­se koos Kuu­sa­lu Hoo­le­la klien­ti­de­ga, ke­da rah­va­suus kut­su­tak­se Usi­na­teks. Nad on vä­ga tub­lid, kiidab Madis Praks. Nei­le maks­tak­se val­la ee­lar­vest töö­ta­­su.
Kuu­sa­lu ale­vi­ku sis­se­sõi­du juu­res ja pea­tee ää­res kas­va­va­tel puu­del lõi­ga­ti ok­si, loo­dus­kait­se all ole­va seits­me­ha­ru­li­se män­ni ümb­ru­ses raiu­ti võ­sa, mu­rut­rak­to­ri­ga nii­de­ta­vaks on seal ta­san­da­tud li­gi 4000ruut­meet­ri­ne ala. Val­la ma­jan­dus­spet­sia­list mär­kis, et tu­le­vi­kus võiks Kuu­sa­lus ja­la­käi­ja­te tun­ne­li ja ala­jaa­ma va­he­li­sel maa-alal ol­la las­te män­gu­väl­ja­kuid, ja­lu­ta­ja­te­le is­tu­mi­seks pin­ke.
Kuu­sa­lus kor­ras­ta­ti ka Lau­rit­sa plat­si ümb­rust ning Ah­ren­si tä­na­valt las­teaia poo­le kee­ra­va tee­ris­ti lä­he­du­ses ole­vat met­saa­lust, et ta­ga­da pa­re­mat liik­lu­so­hu­tust.
Ma­dis Praks kom­men­tee­ris, et oli ka pa­han­da­jaid, kui puid ma­ha võe­ti või kui kor­ras­ta­ti Lau­rit­sa plat­si juu­res Root­si ku­nin­ga män­di­de piir­kon­da ja sel­le kõr­val ole­vat puu­de­tuk­ka – et hea mus­ti­ka­koht muu­de­ti mu­rua­laks. Kuid mus­ti­kaid seal ei kas­va­nud, oli roh­tu­nud ja võ­sa­ne koht. Mus­ti­ka­te kas­vu­koht on seal­sa­mas kõr­val.
Kiius kor­ras­ta­ti töö­ko­ja ta­gust maad kor­rus­ma­ja­de juu­res ning män­gu­väl­ja­ku ümb­rust. Al­li­ka kü­las on va­na val­la­ma­ja ja koo­li­ma­ja nä­ha alal nä­ha lõ­hu­tud puu­de hun­ni­kuid ja pi­ken­da­tud ki­viae­da. Sel nä­da­lal töö­ta­tak­se Vi­ha­soo las­teaia juu­res.
Ma­dis Praks rää­kis, et esial­gu te­hak­se Kuu­sa­lus, Kiius ja Kol­gas suu­re­mad kor­ras­tus­tööd. Käe­so­le­vaks su­veks on ale­vi­ke jaoks tel­li­tud kok­ku 16 be­toon­vaa­si. Järg­mi­se­na on plaa­nis ha­ka­ta is­tu­ta­ma lil­li ja põõ­said.

Eelmine artikkelAru­kü­la kä­si­pal­li­poi­sid võit­sid Ees­ti MV pronks­me­da­li
Järgmine artikkelEuro Oil ka­van­dab Aru­kül­la männiku äärde au­to­maat­tank­lat