Kuu­sa­lu val­la 81. aas­ta­päe­va pi­du Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas

352
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees MAR­GUS SOOM ja fo­to­kon­kur­si võit­nud MAR­TIN PIIS­PEA val­la aas­ta­päe­va­peol.

Kuu­sa­lu val­la fo­to­kon­kur­si žürii- ja pub­li­kup­ree­mia või­tis MAR­TIN PIIS­PEA.

Kuu­sa­lu val­la sün­ni­päev on 7. ok­toob­ril, vald loo­di 81 aas­tat ta­ga­si, 1938. aas­tal. Tä­na­vu­ne sün­ni­päe­va­pi­du oli lau­päe­val, 5. ok­toob­ril ning toi­mus taas Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas, na­gu on vii­mas­tel aas­ta­tel saa­nud tra­dit­sioo­niks.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les pi­du­päe­va­kõ­nes, et 81 aas­tat ta­ga­si Kiiu ja Kodasoo val­la liit­mi­sel loo­dud Kuu­sa­lu val­las oli 2400 ela­nik­ku, val­la ter­ri­too­rium oli prae­gu­sest 7 kor­da väik­sem. Nüüd­ne Kuu­sa­lu vald on peaae­gu sa­ma suur, kui on ol­nud Kuu­sa­lu ki­hel­kond. Sa­mas on vald ühe või tei­se ni­me all ek­sis­tee­ri­nud kauem – aas­tal 1866 sä­tes­tas kei­ser Alek­san­der II sea­dus val­da­de ole­ma­so­lu, val­da­de­le an­ti koo­li­pi­da­mi­se ko­hus­tus.
Val­la­va­nem rää­kis ka sel­lest, et aas­tal 1870 toi­mus Kuu­sa­lus suur las­te lau­lu­päev, mi­da ra­has­ta­sid Kol­ga mõis­nik Sten­bock ja Kiiu mõi­sa rent­nik von Tritt­hoff. Lap­si oli peol üle 400. Tä­na­vu Ees­tis toi­mu­nud juu­be­li üld­lau­lu- ja tant­su­peol oli Kuu­sa­lu val­last 375 osa­le­jat, kõik kol­lek­tii­vid pää­se­sid peo­le kon­kur­si­ga.

„Hal­dus­re­for­mi­ga on Ees­ti 213 oma­va­lit­su­sest jää­nud al­les 79. Kui va­rem oli Kuu­sa­lu vald Ees­ti suu­ri­ma­te seas, siis nüüd suu­ru­selt kesk­mi­ne – 35. ko­hal. Aris­to­te­les üt­leb, et ini­me­se jaoks üks täh­tis asi on õnn. Val­la ülim ees­märk on töö­ta­da nii, et kui mõt­le­te oma val­la­le, ole­te pi­gem ra­hul. Kui on mi­da­gi, mis te­ki­tab äre­vust, and­ke tea­da. Tee­me kõik sel­le ni­mel, et elu lä­heks Kuu­sa­lu val­las pa­re­maks. Järg­mi­se ka­he aas­ta­ga on ka­vas in­ves­tee­ri­da val­da veel 5 mil­jo­nit eu­rot – pa­nus­ta­me koo­li, tee­des­se, sa­da­mas­se,“ kõ­ne­les Ur­mas Kirt­si.
Ta mär­kis veel: „Se­da ei tea, mis tu­leb 50 aas­ta pä­rast, võib-ol­la on kõik siis ju­ba elekt­roo­ni­li­ne, val­la­va­nem on vir­tuaal­ne ja ko­gu Ees­ti­le üks.“

Aas­ta­päe­va­peol kor­ral­da­tud mä­lu­män­gu või­tis Kol­ga­kü­la võist­kond, teist ja kol­man­dat koh­ta ja­ga­sid val­la­va­lit­su­se laud­kond ning Kuu­sa­lu ela­ni­ku Ka­ja Hin­ni sün­ni­päe­va­selts­kond.
Peol esi­ne­sid Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid ja Lok­sa JJ-St­reet tant­su­rühm. Tant­suks män­gis an­sam­bel Tuu­le­bant.

Peap­ree­mia päl­vi­nud fo­to ka­hest il­ve­sest. Fo­to Mar­tin Piis­pea

Fo­to­kon­kurss „Hetk, mi­da ja­gan teie­ga“
See­kord­se­le fo­to­kon­kur­si­le, mil­le teema oli „Hetk, mi­da ja­gan teie­ga“ esi­ta­sid 43 au­to­rit kok­ku 97 pil­ti. Fo­tod laa­di­ti val­la Fa­ce­boo­ki le­he­le ja Goog­le Dri­ve kesk­kon­da, neid esit­le­ti ano­nüüm­selt. Ka­he nä­da­la jook­sul said kõik soo­vi­jad pil­te hin­na­ta. Kõi­ge enam lai­ke ehk meel­di­mi­si ko­gus fo­to il­ve­se­ga hei­na­pal­lil – 239 meel­di­mist. Rah­va lem­mik­fo­to au­to­ri pree­mia on 100 eu­rot.

Kon­kur­si žürii, ku­hu kuu­lu­sid fo­tog­raa­fid Ülo Udu­mäe ja As­sar Jõe­pe­ra, kunst­nik Kris­ta Sim­son ning val­la­ma­jast Anu Kirs­man ja Ma­ris Tor­ga, va­lis võit­ja ja erip­ree­mia vää­ri­li­sed fo­tod.

Peap­ree­mia 150 eu­rot päl­vis fo­to ka­hest il­ve­sest. Ko­lga­kü­la peol sel­gus, et nii pub­li­ku lem­mik­pil­di kui ka või­du­fo­to au­tor on Mar­tin Piis­pea Ka­sis­pealt.

Rah­va lem­mik – il­ves hei­na­pal­lil. Fo­to Mar­tin Piis­pea

Erip­ree­miad, iga­le 50 eu­rot, ja­ga­ti viie­le au­to­ri­le. Need said Il­le Aa­vik­saar fo­to „Kes va­ra tõu­seb, pal­ju näeb“ eest, Ras­mus Kilk­son fo­to­ga „Soo­rin­na kü­las“, Mark Mei­kas ki­les­se pa­ki­tud hei­na­pal­li­dest ja päi­ke­se­loo­jan­gust teh­tud pil­di eest, Ran­no Rei­no­mä­gi pil­di­ga „Sal­mis­tu vaa­te­torn ja vir­ma­li­sed“ ning Jü­ri Voit fo­to­ga „Jaa­nius­si­ke“.

Võit­jad kuu­lu­tas väl­ja ja pree­miad an­dis val­la aas­ta­päe­va­peol üle Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom. Žürii hin­nan­gul oli tä­na­vu­se kon­kur­si ta­se vä­ga tu­gev, va­li­ku te­ge­mi­ne osu­tus kee­ru­li­seks.

MAR­TIN PIIS­PEA te­gut­seb loo­dus­ret­ke­de ju­hi­na
Nii pub­li­ku- kui ka peap­ree­mia saa­nud Mar­tin Piis­pea ju­tus­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et mõ­le­mad või­du­pil­did on üles võe­tud um­bes aas­ta ta­ga­si Lok­sa kü­la maa­del: „Käin fo­toa­pa­raa­di­ga loo­du­ses, ot­sin eri­li­si het­ki. Il­ves­te­ga olen koh­tu­nud kor­du­valt. Kui nad leiad ja nen­de­ga kon­tak­ti saad, mõis­ta­vad, et oh­tu po­le ning ei lä­he ko­he ära. Või­du­pil­di­le jääd­vus­ta­tud koh­tu­mi­sel, kus on email­ves koos tüt­re­ga, te­gin kok­ku 600 pil­ti. Olin neist lõ­puks um­bes 5 meet­ri kau­gu­sel. Rah­va­le meel­di­nud pilt, kus isa­ne il­ves on hei­na­pal­lil, on osa see­riast, mis on jääd­vus­ta­tud sel­lest, kui­das il­ves püü­dis kät­te saa­da händ­kak­ku.“

Mar­tin Piis­pea üt­les, et on loo­dus­käi­ku­del koh­tu­nud ka ka­ru ja hun­di ning pal­ju­de teis­te loo­ma­de­ga: „Kui il­vest ta­had ko­ha­ta, tu­leb oo­da­ta ja ot­si­da kesk­mi­selt 100 kor­ral, ka­ru koh­ta­mi­seks käia met­sas 50 kor­da ja hun­di nä­ge­mi­seks 150. Ka­ru­sid olen Ka­sis­pea ümb­ru­ses, ka kau­ge­mal näi­nud pal­ju. Ka­ru lä­heb ko­he mi­ne­ma, kui ini­mest mär­kab.“

Ta rää­kis veel, et lõ­pe­tas tä­na­vu Luua Met­san­dus­koo­lis ret­ke­ju­hi eriala ning on tei­nud oma elus kan­na­pöör­de, kui­gi õp­pi­nud ehi­ta­jaks, kor­ral­dab nüüd oma fir­ma­ga loo­dus­ret­ki, näi­tab lin­de ja loo­mi. Fo­tod on ai­da­nud et­te­võt­mist rek­laa­mi­da, hu­vi­li­si on tul­nud ju­ba ka Prant­sus­maalt ja Bel­giast.