Kuu­sa­lu val­la 80. aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­ne Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas

1461
Kuusalu valla fotokonkursi võitjad: MARIS MATSI, JÜRI VOIT, MATTIAS IDAVAIN, TRIIN VILJASAAR, EVE-RAILI KUULPAK ja RISTO LINK. Pildit puudub Mare Tammerand.

Val­la tä­na­vu­se fo­to­kon­kur­si peap­ree­mia või­tis JÜ­RI VOIT Kuu­sa­lu kü­last pil­di­ga „Äi­ke me­rel“.

Kuu­sa­lu val­la aas­ta­päe­va pi­du pee­tak­se tra­dit­sioo­ni­li­selt ok­toob­ri al­gu­ses Kol­ga­kü­la rah­va­ma­jas. Tä­na­vu­ne juu­be­li­pi­du oli lau­päe­val, 13. ok­toob­ril.

Ka nüüd kuu­lu­ta­ti aas­ta­päe­va­peol väl­ja val­la fo­to­kon­kur­si võit­jad, oli mä­lu­mäng, esi­ne­sid ko­ha­li­kud noor­tean­samb­lid ja Kol­ga­kü­la Lai­ne­rid. Na­gu mul­lu­gi, oli peae­si­ne­ja laul­ja Ai­ri All­vee. See­kord lau­lis ta koos Mar­gus Jü­ris­so­ni­ga, saat­sid Kuu­sa­lu pa­su­na­koor Ott Ka­se ju­ha­ta­mi­sel ning tei­ses poo­les Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li õpe­ta­ja­te eksp­rom­tan­sam­bel koos­sei­sus Kül­li-Kat­ri Es­ken, Al­lan Jär­ve, Mar­ko Kask, El­vis Ja­kob­son ja Ras­mus Mä­gi.

Pi­du­li­si ko­gu­nes saa­li­täis. Kü­lade esin­da­jad tõid koh­vi­laua jaoks kaa­sa koo­ke, val­la­va­lit­su­selt oli iga­le laua­le pan­dud või­lei­va­tort ja pu­del pro­sec­cot.

Peo­kõ­ne­ga esi­nes Kuu­sa­lu val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu, kõ­ne aval­da­me vei­di lü­hen­da­tult käe­so­le­va le­he­numb­ri Ar­va­mu­se rub­rii­gis.

Mo­ni­ka Sa­lu, kes on val­la­va­nema ame­tis ol­nud ala­tes juu­ni al­gu­sest, kii­tis Sõ­nu­mi­too­ja­le pi­du ja esi­ne­jaid: „Vä­ga to­re on, et meil on val­las pal­ju an­de­kaid ini­me­si ning neil on või­ma­lus te­gut­se­da ja are­ne­da. Se­da peab ka edas­pi­di toe­ta­ma.“

Fo­to­kon­kurss
Abi­val­la­va­nem Anu Kirs­man ja val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu kuu­lu­ta­sid väl­ja val­la fo­to­kon­kur­si pa­ri­mad. Es­malt näi­da­ti ek­raa­nilt kõi­ki lae­ku­nud 104 pil­ti kok­ku 39 au­to­rilt. Žü­ris­se kuu­lu­sid li­saks Mo­ni­ka Sa­lu­le ja Anu Kirs­ma­ni­le val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la ning Aru­kü­la fo­to­rin­gi ju­hen­da­ja Ülo Udu­mäe, pro­fi­fo­tog­raaf Tõ­nu Noo­rits ja Fo­to­luk­si ju­ha­ta­ja As­sar Jõe­pe­ra.

Žü­rii va­lis pa­ri­mad 6 ka­te­goo­rias: peap­ree­mia, „Mets“, „Me­ri“, „Päi­ke“, „Öö“ ja „Ül­la­tus­hetk“. Igas­se ka­te­goo­rias­se pa­lu­ti žü­rii­liik­me­tel väl­ja va­li­da kaks enim meel­di­nud fo­tot, võit­jaks osu­tu­sid need, mi­da ee­lis­ta­ti kõi­ge roh­kem.

Peap­ree­mia päl­vis fo­to „Äi­ke me­rel“, mil­le au­tor on Jü­ri Voit, te­ma on val­la fo­to­kon­kur­si võit­nud ka va­rem.

Ka­te­goo­ria „Mets“ või­tis Eve-Rai­li Kuul­pa­ki fo­to „Vi­ru ra­ba“. Ka­te­goo­rias „Me­ri“ hin­na­ti pa­ri­maks Triin Vil­ja­saa­re pilt „Volb­riöö Vii­nis­tul“ . Ka­te­goo­rias „Öö“ pre­mee­ri­ti Ris­to Lin­gi pil­ti „Valk­la kü­la val­gus­sam­mas­te taus­tal“, ka­te­goo­rias „Päi­ke“ Ma­re Tam­me­ran­na fo­tot „Kas sild põ­leb? Päi­ke­se­tõus Ha­ra sa­da­mas.“ Ning ka­te­goo­rias „Ül­la­tus­hetk“ Ma­ris Mat­si fo­tot „Ke­va­de al­gus“. Fa­ce­boo­kis ko­gus kõi­ge roh­kem lai­ke ehk meel­di­mi­si 7. ok­toob­ri õh­tul kel­la 19 Mat­tias Ida­vai­nu fo­to „Va­na küün Al­li­ka kü­las“ – 249.

Au­hin­na­fon­dis oli see­kord sa­mu­ti 500 eu­rot. Kui va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel on peap­ree­mia ol­nud 300 eu­rot ja rah­va lem­mik­fo­to au­tor saa­nud 200 eu­rot, siis nüüd ja­ga­ti sa­ma sum­ma seits­meks – peap­ree­mia oli 150 eu­rot, Fa­ce­boo­ki lem­mik 100 eu­rot, erip­ree­miad 50 eu­rot.

Ena­mik võit­nu­test olid peol ko­hal, puu­dus Raa­si­ku ela­nik Ma­re Tam­me­rand, kes peab Kuu­sa­lu val­la Vir­ve kü­las kuu­ri­muu­seu­mi.

Peapreemia võitnud foto „Äike merel”, mille autor on JÜRI VOIT.
Peapreemia võitnud foto „Äike merel”, mille autor on JÜRI VOIT.

Jü­ri Voit Kuu­sa­lu kü­last rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tal­le meel­dib pil­dis­ta­da ekst­reem­seid loo­dus­näh­tu­si na­gu äi­ke ja vir­ma­li­sed ning püüab ol­la õi­gel ajal õi­ges ko­has. Ta jäl­gib il­map­rog­noo­se, äi­ke­se­pil­ve­de lii­ku­mist. Või­du­pilt on teh­tud mõ­ni aas­ta ta­ga­si An­di­nee­me ran­nas, väl­ku lõi Soo­me la­he peal.

Eve-Rai­li Kuul­pak Kuu­sa­lu ale­vi­kust käib pil­dis­ta­mas koos elu­kaas­la­se Re­ne See­ma­ni­ga. Erip­ree­mia päl­vi­nud fo­to on teh­tud Vi­ru ra­bas päi­ke­se­tõu­sul tä­na­vu su­ve­hom­mi­kul kell 4. Et sel­leks ajaks ko­ha­le jõu­da, är­ka­sid nad kel­la 3 pai­ku.

Ris­to Link elab Valk­las, ta kõ­ne­les, et on ho­bi­fo­tog­raaf, val­la fo­to­kon­kur­sil osa­les esi­mest kor­da. Pre­mee­ri­tud fo­to on üles võe­tud eri­li­sel õh­tul, kui ma­ja­de val­gus­sam­bad ker­ki­sid efekt­selt üles­poo­le.

Triin Vil­ja­saar Lok­salt ju­tus­tas, et on fo­to­hu­vi pä­ri­nud oma isalt, pro­fes­sio­naal­selt fo­tog­raa­filt Aar­ne Vil­ja­saa­relt. Triin Vil­ja­saar on oma pil­te edu­kalt saat­nud ka mu­ja­le kon­kurs­si­de­le, tal­le meel­dib pal­ju käia loo­du­ses ja üri­tus­tel, fo­toa­pa­raat on ala­ti kaa­sas, et näh­tut jääd­vus­ta­da.

Ma­ris Mat­si Mäe­pea kü­last ni­me­tas end sa­mu­ti ho­bi­fo­tog­raa­fiks, või­du­pilt oli ju­hus­lik klõps te­ma koe­rast, kes sat­tus lumiste kõrkjate vahel õh­ku nuu­su­ta­ma.

Mare Tam­me­rand ütles, et pil­dis­tas Ha­ra sa­da­ma­kaid 29. märt­si 2017 päi­ke­se­tõu­su ajal hom­mi­kul kell 6.06. Sel­list pee­gel­dust, na­gu siis õn­nes­tus jääd­vus­ta­da, po­le ta en­ne ega ka hil­jem näi­nud, kui­gi on käi­nud pal­ju pil­dis­ta­mas nii päi­ke­se­tõu­se kui ka loo­jan­guid.

Mä­lu­mäng
Mä­lu­män­gu viis lä­bi Kuu­sa­lu­rah­va Teat­ri näit­le­ja ja mä­ned­žer Enn Kirs­man, kes nüüd kuu­lub taas Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se. Mä­lu­män­gu kü­si­mu­sed koos­ta­sid Kuu­sa­lu, Kol­ga­kü­la, Vi­ha­soo, Lee­si ja Joa­ves­ki rah­va­ma­ja­de esin­da­jad. Kü­si­ti rah­va­ma­ja­de ar­vu ja aja­lu­gu, aga ka se­da, kui pikk on Tor­mi­se-selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand (vas­tus on 182 sen­ti­meet­rit), mi­da tä­hen­dab ran­na­kee­les sõ­na „sa­dul­per­se“ (juur­te­ga maast lah­ti tõm­ma­tud puu) ning mil­le Vi­ha­soo Ha­ri­dus­selts os­tis 1920ndatel aas­tatel 2000 mar­ga eest (jalg­pal­li).

Esi­ko­ha sai Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si, tei­se ko­ha Kol­ga­kü­la ja kol­man­da Ha­ra kü­la võist­kond.