Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­me­heks sai KAL­MER MÄRT­SON

1304

PARANDATUD: Valimisliit Üks Kuusalu Vald sai 19 kohast 5 ja valimisliit Arenev Kuusalu Vald sai 2 kohta. 24. jaanuaril ilmunud Sõnumitooja paberlehes oli nimetatud valimisliitude kohtade arv läinud valesti.

 

Kuu­sa­lu val­la või­mu­le­ping on sõl­mi­tud – ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pe all­kir­jas­ta­sid es­malt 15 vo­li­ko­gu­lii­get, käe­so­le­val nä­da­la al­gu­ses ühi­nes veel üks vo­li­ko­gu­lii­ge.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 17. jaa­nua­ri is­tun­gi päe­va­kor­ras oli taas vo­li­ko­gu esi­me­he va­li­mi­ne, na­gu oli eel­mi­sel, 27. det­semb­ri is­tun­gil, ent too­kord kan­di­daa­te ei esi­ta­tud.

See­kord sai vo­li­ko­gu esi­mees va­li­tud. Vo­li­ko­gu asee­si­mees Ur­mo Ris­ti­saar va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du esi­tas esi­me­he kan­di­daa­diks sa­mast va­li­mis­lii­dust Kal­mer Märt­so­ni. Roh­kem kan­di­daa­te ei pa­ku­tud. Sa­la­ja­se hää­le­ta­mi­se tu­le­mu­sed: 15 poolt­häält, 1 vas­tu­hääl, 2 va­li­mis­se­de­lit olid keh­te­tud. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu 19st rah­vae­sin­da­jast osa­le­sid is­tun­gil 18.

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­mees KAL­MER MÄRT­SON.
Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­mees KAL­MER MÄRT­SON.

Kal­mer Märt­son on Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he ame­tit pi­da­nud üle 10 aas­ta, 2,5 aas­tat töö­tas val­la­va­ne­ma­na, vii­ma­se ka­he va­li­mis­pe­rioo­di ajal oli val­la­va­lit­su­ses. Ta on OÜ Hin­nu Sea­farm üks oma­nik ja ju­ha­ta­ja, Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­sel tä­nu­peol tun­nus­ta­ti Märt­so­ni­te pe­ret aas­ta toe­ta­ja tiit­li­ga – on toe­ta­nud Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si mit­me­te suur­üri­tus­te kor­ral­da­mist.

Ala­tes ko­ha­li­ke va­li­mis­te tu­le­mus­te sel­gu­mi­sest ok­toob­ris on Kuu­sa­lu val­las pee­tud lä­bi­rää­ki­mi­si või­mu­lii­du moo­dus­ta­mi­seks, ku­na üks­ki ni­me­ki­ri hääl­tee­na­must ei saa­vu­ta­nud. Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du sai 19st ko­hast 8, va­li­mis­liit Are­nev Kuu­sa­lu Vald 5, va­li­mis­liit Üks Kuu­sa­lu Vald 2 koh­ta ja EK­RE 2 koh­ta, Re­for­mie­ra­kond ja Kes­ke­ra­kond mõ­le­mad 1 ko­ha.

Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis Kal­mer Märt­so­nilt, kui­das hin­dab kolm kuud kest­nud po­lii­ti­list olu­kor­da val­las ning mis on vo­li­ko­gu lä­hi­ma aja üle­san­ded.
Kal­mer Märt­son: „Kolm kuud on ol­nud ot­si­mis­te, aru­te­lu­de ja vaid­lus­te aeg, mil­le tu­le­mu­se­na on sün­di­nud Kuu­sa­lu val­la ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­le­pe. Vo­li­ko­gu lä­hi­ma aja üle­san­ne on esi­teks saa­da töö­le ko­mis­jo­nid, lep­pi­da kok­ku sel­le aas­ta in­ves­tee­rin­gu­tes ja võt­ta vas­tu 2018. aas­ta ee­lar­ve. Pea­me leid­ma la­hen­du­sed Kuu­sa­lu kesk­koo­li ruu­mi­nap­pu­se­le.“

Ava­tud juh­ti­mi­se le­ping
Va­li­mis­lii­du Üks Kuu­sa­lu Vald vo­li­ko­gu­liik­med koos­ta­sid aas­ta lõ­pus ja ava­li­kus­ta­sid Kuu­sa­lu val­la ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pe pro­jek­ti. Lä­bi­rää­ki­mis­tel va­li­mis­lii­du­ga Ühi­ne Ko­du se­da osa­li­selt muu­de­ti ja täien­da­ti.

Kok­ku­le­pe sai vii­ma­sed all­kir­jad en­ne vo­li­ko­gu is­tun­git 17. jaa­nua­ril. Lep­pe all­kir­jas­ta­sid 17 rah­vae­sin­da­jat: va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du vo­li­ko­gu­liik­me vo­li­tu­sed pea­ta­nud Ur­mas Kirt­si ja And­res Pao­mees ning vo­li­ko­gu­liik­med Kal­mer Märt­son, Ur­mo Ris­ti­saar, Kau­po Par­ve, And­res All­mä­gi, Il­vard Ee­rik­soo, Mart Sest­verk, Kris­ti Ve­te­maa ja Raul Val­gis­te, va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald Mar­ti Hääl, Kris­to Pa­lu, And­res Hein­ver, In­geld­rin Aug ja Emil Ru­ti­ku, va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald Ma­dis Jõ­gi ja Avo Vest.

Nel­ja­päe­val, 18. jaa­nua­ril aval­da­sid osa­poo­led ühi­se pres­si­tea­te, mil­le leiab ka val­la ko­du­le­helt. Sel­les sel­gi­ta­tak­se, et eri­ne­valt va­ra­se­mast prak­ti­kast, kus koa­lit­sioo­ni­le­ping si­sal­das ko­gu järg­ne­va nel­ja aas­ta te­ge­vus­suun­di, on ava­li­ku juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pes loet­le­tud la­hen­da­mist va­ja­vad põ­hi­tee­mad ku­ni aas­ta­ni 2021. Igal aas­tal koos­ta­tak­se te­ge­vus­teks ja val­laee­lar­vest nendeks eral­da­ta­va­te sum­ma­de koh­ta eral­di te­ge­vus­ka­va.

Kok­ku­lep­pe põ­hi­tee­mad on kaa­sa­mi­ne, val­la ku­vand, ha­ri­dus, hu­vi­ha­ri­dus, ea­ka­te hoo­le­kan­ne, tee­de aren­gu­ka­va, val­la üldp­la­nee­ring, me­ren­dus, val­la st­ra­tee­gia­do­ku­men­did, Kuu­sa­lu val­la kes­ku­se­na ja koos­töö Lok­sa lin­na­ga.

Juh­ti­mi­se osas on kok­ku le­pi­tud vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se juh­ti­va­te ame­ti­koh­ta­de täit­mi­se põ­hi­mõt­ted. Val­la­va­lit­su­se koos­sei­su hak­kab kuu­lu­ma kok­ku­lep­pe all­kir­jas­ta­nud iga viie vo­li­ni­ku koh­ta üks esin­da­ja. Kok­ku­lep­pe­ga lii­tu­nud vo­li­ni­kud ko­gu­ne­vad vä­he­malt kord kuus sel­le täit­mi­se­ga seo­tud tee­ma­de aru­ta­mi­seks.

Va­li­mis­lii­tu­de esin­da­ja­te kom­men­taa­rid
Sõ­nu­mi­too­ja kü­sis kok­ku­lep­pe all­kir­jas­ta­nud va­li­mis­lii­tu­de esi­numb­ri­telt, mil­lest pi­did lä­bi­rää­ki­mis­te käi­gus loo­bu­ma ja mis li­sa­ti lep­pes­se nen­delt va­li­ja­te­le an­tud lu­ba­dus­test.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du üt­les, et komp­ro­mis­se tu­li te­ha: „Ühi­se Ko­du prog­ram­mis oli üle 50 punk­ti, koos­töö­lep­pes on kir­jas me põ­hi­lu­ba­dus­test 6. Muud tee­mad tu­le­vad tõe­näo­li­selt aru­te­lu­le nel­ja aas­ta sees. Üs­na pi­kalt dis­ku­tee­ri­mi­se val­la juh­ti­mi­se põ­hi­mõ­te­te üle. Le­pe po­le su­le­tud do­ku­ment ja ar­van, nii kui­das on sel­le­ga oo­da­tud lii­tu­ma kõik vo­li­ko­gu­liik­med, li­san­du­vad ka tee­mad, mis saa­vad osa­pool­te heaks­kii­du.“

Le­pin­gus on punkt, et val­la kes­ku­se­na nä­hak­se Kuu­sa­lu ale­vik­ku. Kas see tä­hen­dab, et plaan on ha­ka­ta ehi­ta­ma uut val­la­ma­ja?
Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas: „Kuu­sa­lu ale­vik on val­la kes­kus – see tä­hen­dab, et ale­vi­ku­le tu­le pöö­ra­ta enam tä­he­le­pa­nu nii ale­vi­ku kes­ku­se ku­jun­da­mi­sel kui ka hea­kor­ras. Val­la­va­lit­su­se töö­ko­haks jääb lä­hi­tu­le­vi­kus Kiiu mõis, mis on re­mon­di­ga ku­jun­da­tud kva­li­teet­seks bü­rooks.“

Marti Hääl va­li­mis­lii­dus Üks Kuu­sa­lu Vald: „On hea meel, et meie al­ga­ta­tud la­hen­dus eda­si­mi­ne­kuks sai 15 vo­li­ni­ku toe­tu­se. Järg­mi­sed paar kuud näi­ta­vad, kas koos­töö toi­mib. Alu­seks sai võe­tud meie va­li­mis­lii­du koos­ta­tud pro­jekt, kõi­ge olu­li­sem osa on juh­ti­mis­põ­hi­mõt­ted, nen­de suh­tes meil al­ter­na­tii­vi po­le. Me va­li­mis­liit pi­di loo­bu­ma lä­bi­rää­ki­mis­te käi­gus apo­lii­ti­li­sest val­la­va­ne­mast, prae­gu­se koos­sei­su­ga val­la­vo­li­ko­gu ei ol­nud val­mis veel apo­lii­ti­list val­la­va­lit­sust moo­dus­ta­ma.“

Ka te­ma kom­men­tee­ris Kuu­sa­lu kui val­la­kes­ku­se punk­ti kok­ku­lep­pes: „Sel­le üle vaid­le­si­me kon­sul­tat­sioo­ni­de käi­gus ja jät­ka­me dis­puu­ti. Meie sei­su­koht on, et val­lal ei saa ol­la mi­tut kes­kust ja kõik va­ja­li­kud tee­nu­sed pea­vad ole­ma val­la­rah­va­le kät­te­saa­da­vad sel­les kes­ku­ses. See­ga pi­kas pers­pek­tii­vis tu­leb la­hen­da­da val­la­ma­ja va­ja­du­se ja paik­ne­mi­se kü­si­mus.“

Ma­dis Jõ­gi va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald lau­sus, nen­de ni­me­kir­ja suu­rim loo­bu­mi­ne on, et va­lit­se­ma ha­ka­tak­se koos Ühi­se Ko­du­ga: „Meil ei ol­nud suu­ri nõud­mi­si, va­li­mis­te­le läk­si­me, ku­na ei ol­nud ra­hul se­nis­te juh­ti­mis­põ­hi­mõ­te­te­ga. Kaks kuud üri­ta­si­me kõi­gi teis­te po­lii­ti­lis­te jõu­du­de­ga kok­ku­lep­pe­le jõu­da, aga ei õn­nes­tu­nud. Ava­tud juh­ti­mi­se kok­ku­lep­pe osas me lä­bi­rää­ki­mis­tel ei osa­le­nud, Üks Kuu­sa­lu Vald esin­das ka meie lii­du kaht häält, kok­ku seit­set vo­li­nik­ku. Loo­dan, et Ühi­ne Ko­du hak­kab pä­ri­selt töö­le, see on meie va­li­ja­te soov ja oo­tus.“

Toi­me­tus kü­sis kok­ku­lep­pe­ga möö­du­nud nä­da­lal mit­te lii­tu­nud va­li­mis­ni­me­kir­ja­de esin­da­ja­telt, kas ka­vat­se­vad al­la­kir­ju­ta­nu­te­ga ühi­ne­da või jää­vad opo­sit­sioo­ni.

Mar­gus Soom vas­tas, et Re­for­mie­ra­kond ühi­nes va­li­mis­lii­tu­de­ga nel­jan­da part­ne­ri­na es­mas­päe­val, 22. jaa­nua­ril, ta li­sas es­mas­päe­va hom­mi­kul le­pin­gu­le oma di­giall­kir­ja: „Ava­tud, laia­põh­ja­li­ne, lä­bia­ru­ta­tud ja de­mok­raat­lik ot­sus­te te­ge­mi­ne on meie üks va­li­mis­lu­ba­du­si. Meil on va­li­mis­lii­tu­de­ga Üks Kuu­sa­lu Vald ja Are­nev Kuu­sa­lu Vald pal­ju ühi­seid väär­tus­hin­nan­guid mees­kon­na­tööks. Lep­pes on küll punk­te, mis va­jak­sid pa­re­mi­ni lah­ti­kir­ju­ta­mist, kuid üld­põ­hi­mõt­ted on õi­ged. Kurb, kui mõ­ni ni­me­kir­i va­li­b kae­vi­ku­sõ­ja, ne­li aas­tat aru­pä­ri­mis­te­ga, um­bu­sal­da­mis­te­ga, vas­tuo­le­mi­se­ga ei ole eda­si­viiv jõud. Koos­tööd saab te­ha nen­de­ga, kes seda soo­vi­vad.“

Su­lev Vald­maa EK­RE ni­me­kir­jast kom­men­tee­ris, et „ei“ lep­pe­ga ühi­ne­mi­se­le ot­se­ko­he ei üt­le, aeg an­nab aru­tust, aga nen­de ni­me­kir­jal on pii­sa­valt aru­kust jää­da ka opo­sit­sioo­ni: „Le­pe on kau­nis ta­va­tu, ei tea­gi, et Ees­tis mu­jal sel­list prak­ti­see­ri­taks. Le­pin­gu eri­pä­ra on, et sõl­mi­ti ta­gant­jä­re­le, olu­de sun­nil. Kir­ja on pan­dud see, mi­da va­li­mis­te eel on lu­ba­tud, mää­ra­tud kind­laks va­li­kud ja jär­je­kord. Sa­mas meie ole­me and­nud oma va­li­ja­te­le omad lu­ba­du­sed.“

Värner Lootsmann Keskerakonna nimekirjast Sõnumitoojale ei vastanud.

 

Eelmine artikkelAni­ja val­la las­teae­da­de ko­ha­ta­su võrd­sus­tub aas­ta jook­sul
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la ee­lar­ve on vas­tu võe­tud