Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus muu­tis st­ruk­tuu­ri ja tee­nis­tus­koh­ta­de koos­sei­su

714

Val­la­va­lit­sus kao­tas fi­nant­sis­ti ja IKT-spet­sia­lis­ti ame­ti­ko­had.

Kuu­sa­lu val­la uus val­la­va­lit­sus võt­tis 14. veeb­rua­ril vas­tu kor­ral­du­se val­la­ma­ja tee­nis­tu­ja­te koos­sei­su koh­ta. St­ruk­tuu­ris ei ole enam IKT ehk in­fo- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­teh­no­loo­gia spet­sia­lis­ti ega ka finant­sis­ti ame­ti­koh­ta. Mõlemad ametnukud võeti ametisse möö­du­nud aas­ta tei­ses poo­les, eel­mi­se val­la­val­la­va­li­tu­se ajal.

Val­la­va­ne­m Ur­mas Kirt­si sõ­nul on korraldus seotud toimunuga pä­rast det­semb­ris 2018 või­mu­pöö­ret: „IKT-spetsialistile tea­ta­ti töö­suh­te lõ­pe­ta­mi­sest en­ne, kui 24. veeb­rua­ril lõp­pes te­ma nel­ja­kuu­ne kat­se­aeg sel ame­ti­ko­hal, ning es­mas­päe­va, 4. märt­si sei­su­ga on te­ma­ga töö­su­he lõ­pe­ta­tud kat­se­a­ja mit­te­lä­bi­mi­se tõt­tu. Finantsistile an­tak­se ame­ti­ko­ha kao­ta­mi­sest tea­da esimesel või­ma­lusel. Andmekaitseseaduse tõttu ma rohkem öelda ei saa. Pi­di­me tööd üm­ber kor­ral­da­ma ja sai­me aru, et töö­ta­da on või­ma­lik ka teist­moo­di, muu­de­tud st­ruk­tuu­ri­ga.”

IKT-spetsialist ütles, et kuulis töösuhte lõpetamisest esimest korda Sõnumitoojalt.

Märt­si lõ­pu­ni kest­va kä­sun­dus­le­pin­gu­ga on raa­ma­tu­pi­da­ja­na töö­le võe­tud Kül­li Sch­midt, kes ku­ni juu­li lõ­pu­ni oli Kuu­sa­lu val­la fi­nant­sist ja lah­kus töölt kok­ku­lep­pel eel­mi­se val­la­va­ne­ma Mo­ni­ka Sa­lu­ga. Kül­li Sch­midt koos­tab prae­gu Kuu­sa­lu val­la 2019. aas­ta ee­lar­vet.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se uues st­ruk­tuu­ris on juu­res ju­ris­ti ame­ti­koht, väl­ja on kuu­lu­ta­tud kon­kurss ju­ris­ti leid­mi­seks. Val­la­va­nem sel­gi­tab, et val­la­sek­re­tär Lii­sa Ojan­gu jäi hai­gus­le­he­le, val­la­sek­re­tä­ri asen­dab kant­se­lei­spet­sia­list Es­ta Nurm­sa­lu.

„Val­la­va­lit­suse ju­rii­di­li­ne või­me­kus jä­tab prae­gu soo­vi­da, sest val­la­sek­re­tär on nüüd ju­ba üle ka­he kuu ol­nud hai­gus­le­hel. Va­ja­me ju­ris­ti, kes kont­rol­lib val­la õi­gu­sak­te, et need vas­tak­sid sea­dus­te­le. Kon­kurss on too­nud või­me­kaid kan­di­daa­te, aval­du­si on esi­ta­tud 7. Vest­lu­si alus­ta­me kan­di­daa­ti­de­ga järg­mi­sel nä­da­lal, loo­da­me, et leia­me so­bi­va töö­ta­ja,“ üt­les val­la­va­nem.

Juur­de on loo­dud ka abi­val­la­va­ne­ma ame­ti­koht. Ur­mas Kirt­si lau­sus, et sel­le­le ko­ha­le ha­ka­tak­se töö­ta­jat ot­si­ma, kui te­kib va­ja­dus, prae­gu se­da va­ja­dust po­le.

Pa­lu­si­me kom­men­taa­ri val­la­sek­re­tär Lii­sa Ojan­gult, kel­le tööst ee­mal ole­ku tõt­tu on ka­vas ame­tis­se võt­ta ju­rist.

Lii­sa Ojan­gu kir­ju­tas toi­me­tu­se­le: „Sel­ge see, et oma­va­lit­su­sel on va­ja ju­rii­di­list tu­ge ja mi­nu ter­vis ei või­mal­da se­da prae­gu pak­ku­da. Küll aga mai­nin, et ju­ba eel­mi­se val­la­va­ne­ma ajal võe­ti töö­le ju­rist-väär­teo­me­net­le­ja-si­se­kont­ro­lör, miks ei ka­su­ta­ta te­ma ju­rii­di­list kom­pe­tent­si?“

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si: „Ju­rist-väär­teo­me­net­le­ja-si­se­kont­ro­lör Jaan Var­te­ri põ­hi­li­sed tööü­le­san­ded on väär­te­gu­de me­net­le­mi­ne ja si­se­kont­roll, te­ma tööü­le­san­ne­te foo­kus on see­ga suu­na­tud mu­ja­le. Se­da tü­hi­mik­ku, mil­le on te­ki­ta­nud val­la­sek­re­tä­ri puu­du­mi­ne töölt, ei jõua ta täi­ta.“

Eelmine artikkelÕed HE­LE­NA ja NE­LE TRU­BER Raa­si­ku val­last võit­sid Ees­ti MV me­da­lid
Järgmine artikkelRii­gi­ko­gu va­li­mis­te esialg­sed tu­le­mu­sed