Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kud kesk­po­lü­goo­ni KSH jaoks

877

 

Kait­se­mi­nis­tee­rium saa­tis veeb­rua­ri al­gu­ses mit­me­le rii­gia­me­ti­le ning kesk­po­lü­goo­ni­ga piir­ne­va­te­le Ani­ja, Kuu­sa­lu, Ta­pa ja Kad­ri­na val­la­le teate, et on täien­dav või­ma­lus esi­ta­da et­te­pa­ne­kuid seo­ses po­lü­goo­ni erip­la­nee­rin­gu kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se­ga (KSH). Et­te­pa­ne­kuid sai esi­ta­da 8. märt­si­ni.

Sel­gi­tu­ses oli öel­dud, pla­nee­rin­gu­la­hen­du­se väl­ja­töö­ta­mi­se üks põ­hi­mõ­te on, et ka­van­da­tav te­ge­vus aval­daks tu­le­vi­kus kesk­kon­na­le kok­ku­võt­tes või­ma­li­kult väi­kest ne­ga­tiiv­set mõ­ju. Hin­na­tak­se ka ini­mes­te ter­vist mõ­ju­ta­vaid te­gu­reid – mü­ra, õhu­saas­tet, joo­gi­vee kva­li­teeti.

Kuu­sa­lu val­la et­te­pa­ne­kud

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 8. märt­sil oma sei­su­ko­ha po­lü­goo­ni KSH koh­ta, ar­ves­ta­des Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kuid.

Et­te­pa­nek on ar­ves­ta­da tee­de ja har­ju­tus­väl­ja­ku­te ra­ja­mi­se pu­hul mak­si­maal­selt ole­ma­so­le­va loo­du­se­ga – või­ma­lu­sel mit­te ra­ja­da ti­he­da met­sa­ga ala­de­le la­ge­daid tee­ko­ri­do­re ja suu­ri väl­ja­kuid. Võt­ta ar­ves­se Kuu­sa­lu val­la keh­ti­va üldp­la­nee­rin­gu nõuet, et kõik leht­puud, mil­le rin­nas­dia­mee­ter on üle 38 sen­ti­meet­ri, on ük­si­kult või grup­pi­de­na olu­li­se täht­su­se­ga põ­lis­puud ja kõik toi­min­gud nen­de­ga tu­leb koos­kõ­las­ta­da Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­ga.

Et­te­pa­ne­kud esi­ta­ti ka õp­pus­te tea­vi­ta­mi­se koh­ta – te­ha tea­ve õp­pus­test in­ter­ne­tis ker­ge­mi­ni lei­ta­vaks ja reaa­la­jas jäl­gi­ta­vaks. Kesk­po­lü­goo­ni ala mär­gis­ta­da piir­kon­nas lii­ku­ja­le aru­saa­da­valt, mär­gis­tu­se­le li­sa­da vii­de vee­biaad­res­si­le, kus on õp­pus­te in­fo. Mü­ra­ta­se­me hin­da­mi­sel võt­ta ar­ves­se po­lü­goo­ni või­ma­lik­ku mõ­ju lä­hi­ma­te­le asus­ta­tud ala­de­le.

Val­la­va­lit­sus esi­tas et­te­pa­ne­ku ka seo­ses tee­de­ga – täp­sus­ta­da, ku­hu ka­van­da­tak­se kesk­po­lü­goo­ni juur­de­pää­su­teed ning meet­med nen­de kor­ras­hoiuks. Ka­su­ta­da juur­de­pää­su­tee­deks rii­gi­maan­teid, mit­te kü­la­teid. Met­sa­tu­le­kah­ju­de ohu mii­ni­mu­mi­ni vii­mi­seks nä­ha et­te tu­leo­hu­tu­se vä­hen­da­mi­se või en­ne­ta­mi­se meet­med.

Ani­ja vald et­te­pa­ne­kuid ei esi­ta­nud

Ani­ja val­las aru­tas po­lü­goo­ni erip­la­nee­rin­gu KSH tee­mat vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se ko­mis­jon eel­mi­sel kol­ma­päe­val, 7. märt­sil toi­mu­nud koo­so­le­kul. Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­le üh­te­gi et­te­pa­ne­kut ei esi­ta­tud.

„Meie ter­ri­too­riu­mist hõl­mab see ala vä­ga väi­ke­se osa ning see­gi on ka­van­da­tud ohua­laks,“ sõ­nas abi­val­la­va­nem Rii­vo Noor.