Kuu­sa­lu val­la­tee­de su­vi­sest re­mon­dist

378
MADIS PRAKS.

Kuu­sa­lu val­la ee­lar­ves on tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­lis­ti Ma­dis Prak­si sõ­nul tä­na­vu­su­viseks tee­hoolduseks ja re­mon­ti­deks 70 000 eu­rot, mis pea­mi­selt ku­lub ole­ma­so­le­va­te mus­ta kat­te­ga tee­de üle­pin­da­mi­seks: „Sel­li­sed teed, mil­le­le on teh­tud 2,5kord­ne pin­da­mi­ne, va­ja­vad 6-7 aas­ta jä­rel üle­pin­da­mist. Kuu­sa­lu val­las on teid, mis saa­nud mus­ta kat­te 15-8 aas­tat ta­ga­si ja se­ni po­le kor­da­gi üle pin­na­tud. Need teed va­ja­vad kor­ras­ta­mist. Jooks­valt tee­me re­mon­ti ka kruu­sa­tee­del, prob­leem­se­mad lõi­gud said ke­va­del kor­da teh­tud, va­ja­du­sel tel­li­me veel töid.“

Üks suu­rem töö on plaa­ni­tud Saun­ja mus­ta kat­te­ga teel, mis la­gu­nes üle-möö­du­nud ke­va­del lu­me­su­la­mi­se ae­gu ja on se­ni kor­da te­ge­ma­ta. Seal tu­leb täi­ta au­gud ja tee üle pin­na­ta.

Va­rem tel­li­ti Kuu­sa­lu val­las tee­töid vo­li­ko­gu ot­su­se­ga kin­ni­ta­tud tee­hoiu- ja in­ves­tee­rin­gu­ka­va alu­sel. Eel­mi­sel aas­tal jäi val­la­tee­de aren­gu­ka­va vas­tu võt­ma­ta ning se­da po­le veel ka käe­so­le­val aas­tal.

Mul­lu ke­va­del al­ga­tas val­la­vo­li­ko­gu tee­de aren­gu­ka­va 2015-2024 muut­mi­se. Val­la­va­lit­sus pa­lus rah­valt põh­jen­da­tud et­te­pa­ne­kuid val­la­tee­de ehi­ta­mi­seks ja re­mon­diks ning ka uu­te sil­da­de, truu­pi­de ja tä­na­va­val­gus­tu­se ra­ja­mi­seks. Kok­ku esi­ta­ti kü­la­dest 103 et­te­pa­ne­kut, soo­vi­tud töö­de ko­gu­mak­su­mus üle­tas 5 mil­jo­nit eu­rot.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et te­ma ju­hi­tud koa­lit­sioon oli eel­mi­sel ke­va­del et­te­pa­ne­ku­te aru­ta­mi­se­ga graa­fi­kus, plaan oli val­la­tee­de aren­gu­ka­va su­ve al­gu­seks kok­ku pan­na, kuid toi­mus või­mu­pöö­re. Eel­mi­se aas­ta tei­ses poo­les või­mul olud koa­lit­sioon koos­tas tee­töö­de pin­ge­rit­ta sead­mi­seks va­le­mi, aren­gu­ka­va on se­ni koos­ta­ma­ta.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Mar­gus Soom, kes ju­hib tä­na­vu ke­va­del moo­dus­ta­tud tee­de töö­rüh­ma, rää­kis, et rüh­ma 6. juu­ni koo­so­le­kul aru­ta­tak­se ka tee­de aren­gu­ka­va kü­si­must: „Sel­les töö­rüh­mas on mi­tu tee­dee­hi­tu­se in­se­ne­ri ja ehi­tuss­pet­sia­lis­ti. Nen­de eria­la­ne ko­ge­mus ja os­kus­tea­ve pea­vad saa­ma Kuu­sa­lu val­la tee­de areng­ka­va koos­ta­mi­sel mää­ra­vaks. Ole­me sei­su­ko­hal, et eel­mi­se koa­lit­sioo­ni koos­ta­tud va­lem on puu­du­lik. Kõi­ge­pealt tu­leb kok­ku lep­pi­da, mil­lis­te näi­ta­ja­te põh­jal hin­na­ta tee­de sei­sun­dit, et­te­pa­ne­ku­te ta­be­lis on tee­de olu­kor­ra koh­ta kir­jas esi­ta­ja­te hin­nan­gud, kuid need on sub­jek­tiiv­sed.“

Eelmine artikkelPopulaarsed pallimängud
Järgmine artikkelAIDI GER­DE TUISK või­tis kri­tee­riu­mi­sõi­dus Ees­ti MV pronks­me­da­li