Kuu­sa­lu val­la­tee­de aren­gu­ka­vas­se 103 et­te­pa­ne­kut

766

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus pa­lus val­la­rah­val esi­ta­da ku­ni 18. ap­ril­li­ni põh­jen­da­tud et­te­pa­ne­kuid val­la­tee­de ehi­ta­mi­seks ja re­mon­diks, uu­te sil­da­de, truu­pi­de ja tä­na­va­val­gus­tu­se ra­ja­mi­seks. Val­la­vo­li­ko­gu ot­su­se­ga on al­ga­ta­tud Kuu­sa­lu val­la tee­de aren­gu­ka­va 2015-2024 muut­mi­ne.

Kuu­sa­lu abi­val­la­va­nem Tõ­nu Am­mus­saar üt­les, et kok­ku tu­li aren­gu­ka­va muut­mi­seks 103 et­te­pa­ne­kut, ena­mas­ti si­sal­da­vad need mit­meid töid. Prae­gu­seks on jõu­tud kõik et­te­pa­ne­kud koon­da­da ta­be­lis­se ning ha­ka­tak­se täp­se­malt lä­bi tööt­le­ma.

Ta mär­kis, et pal­jud val­la­tee­de re­mon­ti si­sal­da­vad et­te­pa­ne­kud on koos soo­vi­ga pan­na tee­le must ka­te.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si: „Et­te­pa­ne­kuid on pal­ju ja prae­gu oli­gi aeg an­da soo­vi­dest tea­da. Hak­ka­me nüüd et­te­pa­ne­kuid ana­lüü­si­ma. Kok­ku on Kuu­sa­lu val­las 360 ki­lo­meet­rit val­la­teid, osad neist on ju­ba mus­ta kat­te all. Val­la­va­lit­sus teeb es­ma­se pin­ge­rea, esi­ta­me oma­pool­sed et­te­pa­ne­kud, mil­li­ses jär­je­kor­ras ja mis ula­tu­ses teid re­mon­ti­da. Kind­las­ti aru­ta­vad ka vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nid. Vas­ta­valt aren­gu­ka­va­de me­net­le­mi­se kor­ra­le ava­li­kus­ta­me pin­ge­rea ja kor­ral­da­me ava­li­kud aru­te­lud. Lõp­li­ku ot­su­se teeb val­la­vo­li­ko­gu.“

Val­la­va­nem li­sas, et esialg­se plaa­ni jär­gi oli ka­vas kin­ni­ta­da val­la­tee­de aren­gu­ka­va muu­da­tu­sed juu­ni­kuu vo­li­ko­guis­tun­gil.

Üle pool­te kruu­sa­tee­dest höö­vel­da­tud
Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tus sai te­le­fo­ni­kõ­ne Lok­sa kü­last. He­lis­ta­ja pa­han­das, et kü­la­tee on vä­ga auk­lik ja po­ri­ne, lõ­hub au­to­sid. Mul­lu vee­ti tee­le sel­list ka­tet, mil­le plek­ke on riie­telt ras­ke väl­ja pes­ta.

Val­la ma­jan­dus­tee­nis­tu­se juht Ma­dis Praks kom­men­tee­ris, et Lok­sa kü­las, Vi­ha­soo kü­las ja ka Lok­sa-Vi­ha­soo va­he­li­ne Uu­dis­maa tee olid se­ni höö­vel­da­ma­ta, ku­na olid veel jääs või lii­ga mär­jad.

Ta lu­bas, et höö­vel lä­heb nen­de­le tee­de­le nii­pea, kui teeo­lud või­mal­da­vad.

Lok­sa tee­le pan­dud kat­te koh­ta sõ­nas ta, et te­gu on oda­va kat­te­ma­ter­ja­li­ga – free­sas­fal­di pu­ru­ga, mil­lest pi­gi väl­ja võe­tud: „Mi­da­gi ei ole pa­ra­ta, sel­li­ne kat­te­ma­ter­jal on kolm kor­da oda­vam, kui kruus. Ku­na na­tu­ke on ik­ka­gi ka pi­gi jää­nud, on plek­ke tões­ti ras­ke ee­mal­da­da. Eel­ne­valt on Lok­sa kü­la­le lu­ba­tud, et tee­le pan­nak­se must ka­te. Mil­li­seid val­la­teid ja mis jär­je­kor­ras mus­ta kat­te al­la saab pan­na, ha­ka­tak­se lä­hi­ajal aru­ta­ma seo­ses val­la­tee­de aren­gu­ka­va muut­mi­se­ga.“

Ma­dis Prak­si sõ­nul on roh­kem kui poo­led val­la­teed prae­gu­seks üle höö­vel­da­tud, mõ­ned tee­lõi­gud on veel jää­nud ka Ka­ha­la, Valk­la ja Sal­mis­tu kan­dis, Kiiu piir­kon­nas.

Eelmine artikkelRiik re­mon­dib su­vel Raa­si­ku val­las teid
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­da 121 732 eu­rot Lea­der-ra­ha