Kuu­sa­lu val­la­ma­ja sei­nu kau­nis­ta­vad kor­ras­ta­tud pil­did

680
Kuu­sa­lu val­la juhtiv haridusspetsialist ANU KIRS­MAN hoiab käes Tallinna kujutavat graa­fi­list leh­te, mis võib ol­la pal­ju­des ko­du­des. Seinal on graafiline leht Lindast.

Kiiu re­no­vee­ri­tud mõi­sa­hoo­nes, kus asub Kuu­sa­lu val­la­ma­ja, on su­ve jook­sul pai­gu­ta­tud töö­ruu­mi­de sein­te­le maa­le ja graa­fi­kat, kok­ku küm­me­kond pil­ti, mis se­ni sei­sid ka­su­tu­se­ta. Need on nüüd kor­ras­ta­tud – saa­nud uued raa­mid, mõ­ned ka pas­par­tuud ehk laie­mad ää­red.

Pil­ti­de kor­da­te­ge­mi­se al­ga­tas val­la juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list Anu Kirs­man, kes üt­leb, et idee sai al­gu­se sel­lest, kui Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li kuns­tiõ­pe­ta­ja Kris­ta Sim­son pak­kus re­no­vee­ri­tud mõi­sa­hoo­nes­se oma õpi­las­te mõ­ned tööd, et kat­ta la­ge­daid sei­nu.

Anu Kirs­man: „Tek­kis mõ­te, et võiks üles ot­si­da va­nu pil­te, need kor­da te­ha ja sa­mu­ti sein­te­le sea­da. Mi­nul oli eda­si-ta­ga­si ko­li­des al­les hoi­tud maal „Kar­ja­vä­rav ki­bu­vit­sa­de­ga“, mil­le avas­ta­sin oma töö­toast ka­pi ta­gant, kui pa­ni­me as­jad kok­ku ja läk­si­me mõi­sast re­mon­di ajaks Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­ses­se sea­tud töö­ruu­mi­des­se. Leid­si­me nüüd laost tei­si­gi pil­te, et need kor­ras­ta­da ja pan­na üles. Osad neist on ilm­selt omal ajal kin­gi­tud Kuu­sa­lu kol­hoo­si­le, aga on ka uue­maid, mil­le saa­nud kin­gi­tu­seks val­la­va­lit­sus. Pa­lu­sin ap­pi Kris­ta Sim­so­ni, te­ma viis pil­did töö­kot­ta, va­lis so­bi­vad raa­mid ja pas­par­tuu­de too­nid.“

Pil­ti­de kor­da­te­ge­mi­ne läks maks­ma kok­ku li­gi 400 eu­rot. Koos­töös val­la pla­nee­rin­gu­te peas­pet­sia­lis­ti ja ar­hi­tek­ti Ka­di Raud­la­ga lei­ti Kiiu mõi­sas ko­had, ku­hu pil­did pan­na.

„On ka sel­li­seid pil­te, mi­da pal­jud mä­le­ta­vad Nõu­ko­gu­de ajast, neid müü­di kaup­lus­tes. Prae­gu mõ­ju­vad pä­ris vah­valt. Kol­lee­gid kii­da­vad, ei osa­tud ar­va­ta­gi, et raa­mi­tud pil­did mõ­ju­vad re­mon­di­tud töö­ruu­mi­des nii ke­nas­ti,“ mär­kis Anu Kirs­man.

Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li õpi­las­te kolm maa­li on val­la­ma­ja alu­mi­se kor­ru­se köö­gis, mis asub saa­li kõr­val. Ka­he pop­kuns­ti stii­lis pil­di au­tor on Ane­te Sa­mel­selg, koe­ra­ga pil­di te­gi Elii­sa-Beth Ker­ro. Vallamaja ülemisel korrusel on pilt, mille autor on Annika Rooleht.