Kuu­sa­lu uus val­la­va­lit­sus alus­tas tööd

1357

Ree­del, 4. jaa­nua­ril ko­gu­nes Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se uus koos­seis esi­me­se­le is­tun­gi­le. Vas­ta­valt koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu­le on kuue­liik­me­li­ses val­la­va­lit­su­ses kolm koh­ta va­li­mis­lii­dul Ühi­ne Ko­du, kaks koh­ta Kes­ke­ra­kon­nal ja üks koht Re­for­mie­ra­kon­nal. Val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas val­la­va­lit­su­se 31. det­semb­ril 2018. Ühi­sest Ko­dust kuu­lu­vad va­lit­sus­se val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, Kau­po Par­ve ja Mart Laan­pe­re, Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jast Hil­le­ri Trei­salt ja Jaa­nus Hein ning mit­te­po­lii­ti­li­se liik­me­na Priit Tam­mets.

Val­la­va­nem üt­les, esi­me­se is­tun­gi põh­jal saab öel­da, et koos­töö su­jus häs­ti, te­gu on val­da häs­ti tund­va ja teo­tah­te­li­se val­la­va­lit­su­se­ga.

Va­li­mis­lii­du Ühi­ne Ko­du esi­num­ber Ur­mas Kirt­si on Kuu­sa­lu val­la­va­nem ol­nud aas­ta­tel 1993-1996 ning ala­tes 2009. aas­tast ku­ni 2018. aas­ta mai lõ­pu­ni, mil te­da um­b­usal­da­ti. 2018. aas­ta lõ­pus moo­dus­ta­tud uus koa­lit­sioon va­lis ta 18. det­semb­ril val­la­va­ne­maks ta­ga­si. Val­la­va­ne­ma vo­li­tu­sed ehk all­kir­jaõi­gu­se sai li­gi kaks nä­da­lat hil­jem, aas­ta vii­ma­sel päe­val, kui vo­li­ko­gu võt­tis vas­tu ot­su­se val­la­va­lit­su­se kin­ni­ta­mi­se koh­ta. Ur­mas Kirt­si on ela­nud Kiiu ale­vi­kus ala­tes 1985. aas­tast.

Ühi­sest Ko­dust vo­li­ko­gus­se va­li­tud Kau­po Par­ve on töö­ta­nud va­rem mõn­da ae­ga Kuu­sa­lu abi­val­la­va­ne­ma­na, ala­tes 2009. aas­tast ol­nud val­la­va­lit­su­se lii­ge, vii­ma­sed pool aas­tat oli vo­li­ko­gus. Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus­se on ta kan­di­dee­ri­nud ja va­li­tud 1999. aas­tast. Ta on Ve­mus OÜ oma­nik ja juht, elab Sal­mis­tu kü­las.

Ühi­se Ko­du ni­me­kir­jas vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­nud Mart Laan­pe­re on töö­ta­nud Kol­ga koo­li di­rek­to­ri­na, va­rem ol­nud val­la­vo­li­ko­gu kol­mes koos­sei­sus. Ta on pä­rit Kuu­sa­lust, aas­taid ela­nud Kol­gas, nüüd on ko­du An­di­nee­me kü­las. Töö­tab Tal­lin­na Üli­koo­li di­gi­teh­no­loo­gia­te ins­ti­tuu­di ha­ri­dus­teh­no­loo­gia kes­ku­ses. Mul­lu­ne suu­rim pro­jekt oli Di­giÕp­pe­Va­ra­mu – enam kui 100 õpe­ta­jat koos­ta­sid güm­naa­siu­mi­de jaoks in­te­rak­tiiv­se õp­pe­va­ra. Tä­na­vu­ne pro­jekt on in­for­maa­ti­ka õp­peai­ne re­form güm­naa­siu­mi­des, aren­da­tak­se koo­li­de di­gi­küp­su­se hin­da­mis­va­hen­dit Di­gi­Pee­gel.ee ja jät­ka­tak­se Eu­roo­pa õpe­ta­ja­te di­gi­pä­de­vu­se hin­da­mis­raa­mis­ti­ku Di­gi­Com­pE­du koos­ta­mist.

Hil­le­ri Trei­salt on ala­tes 2010. aas­tast Lok­sa abi­lin­na­pea ja lin­na­va­lit­su­se lii­ge, Kes­k­era­kon­da kuu­lub 2001. aas­tast. Aas­ta­tel 2003-2007 oli Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gus. Kui asus ela­ma Kuu­sa­lu val­la Vi­ha­soo kü­las­se, on ka­hel vii­ma­sel va­li­mis­pe­rioo­dil kan­di­dee­ri­nud Kes­ke­ra­kon­na ni­me­kir­jas Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se. Ta on omandanud klassiõpetaja eriala Tartu Õpetajate Seminaris ja kunstiõpetuse õpetaja eriala Tallinna Pedagoogilises Instituudis. 2017. aasta kevadel sai Tallinna Ülikoolis haldusjuhtimise erialal sotsiaalteaduste magistrikraadi. Ta kuulub nüüd kor­ra­ga nii Loksa lin­na- kui ka Kuusalu val­la­va­lit­sus­se.

Jaa­nus Hein oli aas­taid Ka­ha­la kü­la­va­nem. Ta on Kes­k­era­kon­na lii­ge 2014. aas­tast, vii­ma­sel ka­hel kor­ral ko­ha­li­kel va­li­mis­tel kan­di­dee­ris era­kon­na ni­me­kir­jas. Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se on kuu­lu­nud ala­tes 2002. aas­tast ka­hel va­li­mis­pe­rioo­dil ning sel­lest ajast ol­nud vo­li­ko­gu kesk­kon­na või ehi­tus­vald­kon­na ko­mis­jo­ni­des. Jaa­nus Hein on Lee­di­kõr­ve Taimekasvatusühistu üks asu­ta­jaid ja oma­nik­ke ning aas­tast 2007 te­gev­juht.

Priit Tam­mets Pu­di­soo kü­last on Kol­ga koo­li in­fo­juht, põ­hi­ko­ha­ga töö­tab vii­ma­sed küm­me aas­tat Tal­lin­na Üli­koo­li ha­ri­dus­teh­no­loo­gia kes­ku­se ana­lüü­ti­ku ja pro­jek­ti­ju­hi­na. Ta üt­leb, et ei ole praegu ühe­gi era­kon­na lii­ge ega ole ko­ha­li­kel va­li­mis­tel osa­le­nud.

„Val­la­va­lit­su­se tööst tead­sin nii­pal­ju, na­gu teab kesk­mi­ne val­lae­la­nik, kes hoiab end kur­sis ko­ha­li­ke mee­dia­väl­jaan­ne­te, val­la vee­bi­le­he või tut­ta­va­te-sõp­ra­de kau­du. Pak­ku­mi­ne asu­da val­la­va­lit­su­se liik­meks tu­li oo­ta­ma­tult, pi­din end kii­res­ti kurs­si vii­ma val­la­va­lit­su­se töö­kor­ral­du­se­ga. Pä­rast esi­mest is­tun­git olen op­ti­mist­lik ning usun, et saan an­da oma pa­nu­se nii val­la­va­lit­su­se kui ka val­la ter­vi­ku­na toi­mi­mis­se ja aren­gus­se,“ kom­men­tee­rib Priit Tam­mets.

Eelmine artikkelMäe­pea kü­la­va­nem on MAI­RI­KA RA­JA­VÄ­LI
Järgmine artikkel2. jaa­nua­rist oma­va­lit­sus­tes vä­hem ela­nik­ke