Kuu­sa­lu uus val­la­sek­re­tär on MEE­LI VAA­RIK

1284
Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tär MEE­LI VAA­RIK.

Ala­tes tei­si­päe­vast, 25. juu­nist töö­tab Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tä­ri­na Mee­li Vaa­rik, kes või­tis ke­va­del ju­ris­ti leid­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kur­si ja oli ap­ril­li lõ­pust ame­tis val­la ju­ris­ti­na. Nüüd osa­les ta ain­sa­na val­la­sek­re­tä­ri leid­mi­seks kor­ral­da­tud si­se­kon­kur­sil.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sel­gi­tab, et seo­ses eel­mi­se val­la­sek­re­tä­ri Lii­sa Ojan­gu ame­tist va­bas­ta­mi­se­ga tu­li lei­da uus val­la­sek­re­tär, sea­dus lu­bab sel­leks kor­ral­da­da si­se­kon­kur­si. Val­la­sek­re­tä­ri si­se­kon­kur­si tin­gi­mu­sed eel­da­sid ju­rii­di­list kõrg­ha­ri­dust ma­gist­ri ta­se­mel. Val­la­ma­jas on sel­li­se ha­ri­du­se­ga veel ju­rist-väär­teo­me­net­le­ja Jaan Var­ter, kes si­se­kon­kur­sil ei kan­di­dee­ri­nud.

Mee­li Vaa­rik oli ala­tes 2. maist Kuu­sa­lu val­la­sek­re­tä­ri asen­da­ja. En­ne Kuu­sa­lu val­la­maj­ja töö­le­tu­le­kut töö­tas ta ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mis, veel en­ne se­da Har­ju maa­va­lit­su­ses. Mee­li Vaa­ri­ku ko­du on Jõe­läht­me val­las.

Ta üt­leb, et val­la­sek­re­tä­ri ame­ti­koht on uus väl­ja­kut­se, kui­gi te­ge­les maa­va­lit­su­ses töö­ta­des suu­res osas sa­ma­de vald­kon­da­de­ga, te­gi jä­re­le­val­vet kõi­ge sel­le üle, mi­da oma­va­lit­su­sed vas­ta­valt sea­du­se­le kor­ral­da­vad maa-, ehi­tus-, pla­nee­ri­mis- ja sot­siaal­vald­kon­nas. Ka on ta kont­rol­li­nud oma­va­lit­sus­te muid hal­du­sak­te.

Val­la­sek­re­tä­ri üks olu­li­ne roll on jäl­gi­da val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu väl­jaan­tud õi­gu­sak­ti­de vas­ta­vust sea­dus­te­le. Amet­ni­kud koos­ta­vad eel­nõud, val­la­sek­re­tär ai­tab lei­da õi­ged sea­du­se­sät­ted, mil­le­le vii­da­ta, ja ka ül­di­se­malt mo­ti­vee­ri­da.

Tei­ne täh­tis osa tööst on val­la esin­da­mi­ne koh­tus. Mee­li Vaa­rik mär­gib, et on ju­ba esin­da­nud koh­tuis­tun­gi­tel Kuu­sa­lu val­da. Sa­mas li­sab, et mõ­ne­de koh­tu­vaid­lus­te pu­hul on edas­pi­di­gi va­ja ad­vo­kaa­di­bü­roo abi.

„Val­la­sek­re­tä­ril tu­leb te­ha ka pal­ju si­su­list tööd, vaa­da­ta üle keh­ti­vad õi­gu­sak­tid, need va­ja­vad aja­ko­has­ta­mist, ku­na sea­du­si on muu­de­tud ja muu­de­tak­se,“ li­sab ta.

Mee­li Vaa­rik kii­dab, et Kuu­sa­lu val­la­ma­jas on to­re tööl käia, kol­lee­gid on meel­di­vad ning ta tun­neb end kor­da­teh­tud mõi­sa­ma­jas häs­ti. Mee­li Vaa­ri­ku töö­tu­ba asub sa­mas ko­has, kus aas­taid on ol­nud val­la­sek­re­tä­ri ka­bi­net.

Kuu­sa­lu eel­mi­ne val­la­sek­re­tär Lii­sa Ojan­gu oli ala­tes aas­ta­va­he­tu­sest hai­gus­le­hel, te­ma vii­ma­ne töö­päev oli 7. mail. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si lõ­pe­tas tee­nis­tus­suh­te vä­he­ne­nud töö­või­me tõt­tu. Lii­sa Ojan­gu kin­ni­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et on oma töölt va­bas­ta­mi­se vaid­lus­ta­nud koh­tus, kae­bus on võe­tud me­net­lus­se. Ta sõ­nas, et põh­jen­dab kae­bust po­lii­ti­li­se disk­ri­mi­nee­ri­mi­se­ga – kan­di­dee­ris Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gus­se opo­sit­sioo­ni jää­nud va­li­mis­lii­dus Üks Kuu­sa­lu Vald.

Kuu­sa­lu kauaaeg­ne val­la­sek­re­tär Mai­re Link jäi pen­sio­ni­le aas­ta ta­ga­si mai lõ­pus. Juu­ni al­gu­ses ame­tis­se va­li­tud uus val­la­va­nem Mo­ni­ka Sa­lu kin­ni­tas kon­kur­si tu­le­mu­se­na Lii­sa Ojan­gu val­la­sek­re­tä­riks mul­lu sep­temb­ris. Ur­mas Kirt­si on taas Kuu­sa­lu val­la­va­nem ala­tes det­semb­ri lõ­pust.