Kuu­sa­lu uue bus­si­pa­vil­jo­ni es­kiis

1859
Kuu­sa­lu bus­sioo­te­pa­vil­jo­ni ide­e­ka­vand.

Val­la­va­lit­sus pa­lub ar­va­mu­si Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se et­te ra­ja­ta­va bus­si­pa­vil­jo­ni ka­van­di koh­ta.

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ava­li­kus­tab val­la ko­du­le­hel ja Fa­ce­boo­kis Kuu­sa­lu ale­vik­ku ter­vi­se­kes­ku­se et­te ka­van­da­ta­va bus­sioo­te­pa­vil­jo­ni idee­la­hen­du­se. Sel­le koo­sta­sid val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel ar­hi­tek­tid Tõ­nu Sild ja Erik Kõi­vis­tik ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roost Sport OÜ.
Val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la: „Tel­li­si­me idee­ka­van­di noor­telt ar­hi­tek­ti­delt. Te­gu on ter­vi­se­kes­ku­se esi­se plat­si uue la­hen­du­se­ga, soo­vi­me ra­ja­da mit­me funkt­sioo­ni­ga oo­tea­la koos bus­si­pa­vil­jo­ni, rat­ta­park­la, ava­li­ku WC ning täien­da­va hal­jas­tu­se ja is­tu­mis­koh­ta­de­ga. Taht­si­me, et pa­vil­jon ei do­mi­nee­riks muin­sus­kait­se all ole­va ki­ri­ku kõr­val, sa­mas pa­kuks bus­sioo­ta­ja­te­le var­ju. Tu­le­mus on ma­dal ja õhu­li­ne.“
Ar­hi­tek­tid lu­ba­vad es­kii­si­le li­sa­tud teks­tis, et pa­ku­tud va­riant kait­seb vih­ma, päi­ke­se ja tuu­le eest. Kaits­va ruu­mi moo­dus­ta­vad nur­ga al­la sea­tud klaas­pa­nee­lid, mil­le ta­ha saab var­ju­da vas­ta­valt tuu­le suu­na­le. Pa­vil­jon koos­neb WC-plo­kist ja va­ri­ka­tu­sest. Me­tall­konst­rukt­sioo­nist tä­hed, mil­lest moo­dus­tub ni­mi Kuu­sa­lu, on va­ri­ka­tu­se kan­de­ta­lad.
Ku­na ter­vi­se­kes­ku­se esi­ne ala on suh­te­li­selt kit­sas, on val­laar­hi­tek­ti sõ­nul täien­dav par­ki­mi­sa­la ra­ja­mi­sel Kuu­sa­lu sis­se­sõi­du juur­de.
Kui pa­vil­jon ra­ja­tak­se, ehi­ta­tak­se ter­vi­se­kes­ku­se ta­ga asu­va kor­ter­ma­ja ja lil­le­poe juur­de­pää­su­tee osa­li­selt üm­ber. Pa­vil­jon hõi­vab ka ala, ku­hu on se­ni par­gi­tud au­to­sid, uued par­ki­mis­ko­had tu­lek­sid ter­vi­se­kes­ku­se et­te.
Ka­di Raud­la: „ Oo­ta­me ar­hi­tek­ti­de pa­ku­tud la­hen­du­se koh­ta val­la­rah­va ar­va­mu­si ja et­te­pa­ne­kuid.“

Eelmine artikkelHara kü­la kin­kis Lok­sa ki­ri­ku­le si­ni­must­val­ge sei­na­li­pu
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las jät­kab jäät­me­veo­ga Ees­ti Kesk­kon­na­tee­nu­sed