Kuu­sa­lu Soo­jus lam­mu­tab Kesk­väl­jak 2 ma­ja

677

Kuu­sa­lu ale­vi­kus asuv Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu kuu­lub OÜ­le Kuu­sa­lu Soo­jus. Kin­nis­tul asu­vad kuur ja ka­he­kord­ne puu­ma­ja, mis on mää­ra­tud hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­mi­se tõt­tu lam­mu­ta­mi­se­le ning juu­ni lõ­pus ol­nud põ­len­gu tõt­tu on ju­ba osa­li­selt hä­vi­ne­nud. Pääs­tea­me­ti ins­pek­to­ri­te hin­nan­gul al­gas tu­le­kah­ju suu­re tõe­näo­su­se­ga vä­li­sest süü­ta­mi­sest samaaegselt kol­mes ko­has.

Kesk­väl­jak 2 ma­ja on pee­tud Kuu­sa­lu­le kul­tuu­ri­loo­li­selt olu­li­seks hoo­neks, ku­na kuu­lus ku­na­gi maa­li­kunst­nik Lud­vig Os­ka­ri­le. Ko­ha­lik init­sia­tiivg­rupp al­ga­tas ma­ja pääst­mi­sakt­sioo­ni ja püü­dis suu­na­ta hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­tust teise kohta, kuid spet­sia­lis­ti­de hin­nan­gul oleks taas­ta­mi­ne ku­ju­ne­nud vä­ga kal­liks.

Nüüd on Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus and­nud OÜ­le Kuu­sa­lu Soo­jus ehi­tus­loa ma­ja ja kuu­ri lam­mu­ta­mi­seks. Kuu­sa­lu Soo­ju­se ju­ha­tu­se esi­mees Kal­le Kün­gas üt­les, et et­te­võ­te kor­ral­das lam­mu­ta­mis­fir­ma leid­mi­seks han­ke, esi­ta­ti ne­li pak­ku­must, lam­mu­ta­jaks on va­li­tud Pin­na­see­hi­tus OÜ, töö lä­heb maks­ma 6650 eu­rot.

„Ku­na või­ma­lik­ku süü­ta­mist uu­rib ka po­lit­sei, saat­sin kü­si­mu­se, kas või­me lam­mu­ta­da või soo­vi­tak­se veel mi­da­gi uu­ri­da. Sai­me po­lit­seilt nõus-o­le­ku ning või­me alus­ta­da lam­mu­ta­mi­se­ga.“

Kuu­sa­lu eel­mi­ne val­la­va­lit­sus kor­ral­das kon­kur­si, et va­li­da Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu­le hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­ja. Kon­kur­si­le tu­lid pak­ku­mu­sed 5 fir­malt, sood­sam hind oli 697 933,93, mil­le­le li­san­dus käi­be­maks. Kok­ku küm­ne kor­te­ri­ga – 8 ühe- ja 2 ka­he­toa­li­st – hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­mi­seks saab Kuu­sa­lu vald EA­Silt toe­tust 392 000 eu­rot, koos val­la omao­sa­lu­se­ga ka­van­da­ti pro­jek­ti mak­su­mu­seks 450 000 eu­rot. Rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na oleks hind ku­ju­ne­nud sel­lest li­gi kaks kor­da kal­li­maks.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu aru­tas hoo­le­kan­de­ma­ja­ga seon­du­vat ka­hel is­tun­gil – 6. juu­nil, kui va­li­ti uus val­la­va­nem, ja ka järg­mi­sel is­tun­gil, mis toi­mus 20. juu­nil. Val­la­vo­li­ko­gu ena­mus oli se­da meelt, et omao­sa­lust ei ole või­ma­lik nii suu­res ula­tu­ses suu­ren­da­da, ehi­tus­mak­su­mus peab jää­ma va­rem ka­van­da­tu pii­ri­des­se. Vo­li­ko­gu te­gi val­la­va­lit­su­se­le üle­san­deks ot­si­da või­ma­lu­si, kui­das saa­da ehi­tust oda­va­maks.

Eelmine artikkelLau­rit­sa­päe­va­jook­su tu­le­mu­sed
Järgmine artikkelPu­di­soo vee­vär­gi ehi­tus