Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu annab välja aukodaniku tiitli ja 3 teenetemärki

60
Priit Raudkivi

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas nel­ja­päe­val, 25. jaa­nua­ril toi­mu­nud is­tun­gil, et tä­na­vu an­tak­se väl­ja üks au­ko­da­ni­ku tii­tel ja 3 tee­ne­te­mär­ki.

Ani­ja val­la au­ko­da­ni­ku tii­tel omis­ta­tak­se pi­kaa­ja­li­se te­ge­vu­se eest aja­loo uu­ri­mi­sel ja tal­le­ta­mi­sel aja­loo­la­se­le Priit Raud­ki­vi­le, kes elab Ani­ja val­las 1980. aas­tast. Te­ma es­ma­ne uu­ri­mis­vald­kond on Ees­ti ja Lä­ti kes­ka­ja ehk Va­na-Lii­vi­maa aja­lu­gu, eri­ti on te­da hu­vi­ta­nud Va­na-Lii­vi­maa ühis­kond­li­ku üle­se­hi­tu­se eri­pä­ra ja või­mu­suh­ted. Küm­me­kond aas­tat on Priit Raud­ki­vi pae­lu­nud ka kesk­kon­naa­ja­lu­gu, ta on uu­ri­nud glo­baal­se mõ­ju­ga loo­dus­sünd­mus­te mõ­ju Ees­tis ja Lä­tis. Eri­hu­vist Bri­tan­nia aja­loo vas­tu on Priit Raud­ki­vi aval­da­nud kolm laie­ma­le lu­ge­jas­kon­na­le mõel­dud raa­ma­tut Ing­lis­maa ku­nin­ga­te koh­ta. Sa­mu­ti on ta mit­me koo­liõ­pi­ku au­tor.

Priit Raud­ki­vi on MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ak­tiiv­ne asu­ta­ja­lii­ge, pa­neb kok­ku Ani­ja val­las toi­mu­va­te aja­loo­kon­ve­rent­si­de ka­va, or­ga­ni­see­rib sin­na esi­ne­jaid, on kon­ve­rent­si­de mo­de­raa­tor ning esi­ne­nud ka ise et­te­kan­ne­te­ga. Te­ma eest­ve­da­mi­sel on toi­mu­nud 11 aja­loo­kon­ve­rent­si. Priit Raud­ki­vi on Ani­ja val­la 17. au­ko­da­nik.

Ani­ja val­la tee­ne­te­märk num­ber 32 an­tak­se pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se eest Ani­ja val­la ela­ni­ke ra­vi­mi- ja ter­vis­hoiua­la­sel nõus­ta­mi­sel Tiiu Si­ni­vee­le, kes on üle 30 aas­ta töö­ta­nud Keh­ra lin­nas ap­teek­ri­na, ai­da­nud hä­da­so­li­jaid ning ka teisi oma ter­vi­se eest hoo­lit­se­vaid klien­te. Vo­li­ko­gu ot­su­ses mär­gi­tak­se, et te­ma ko­ge­mus pro­vii­so­ri­na on hin­da­ma­tu, esi­ko­ha­le on Tiiu Si­ni­vee ala­ti sead­nud klien­di ning leid­nud tal­le va­ja­li­ku ra­vi­mi ole­ne­ma­ta ko­roo­na-, mas­ki-, ma­jan­dus- või ra­vi­mi­tar­ne­te krii­si­dest.

Tee­ne­te­mär­gi num­ber 33 päl­vib pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se eest Keh­ra güm­naa­siu­mis muu­si­kaõ­pe­ta­ja­na Epp Soo. Ta asus Keh­ra too­na­ses kesk­koo­lis muu­si­ka­õpe­ta­ja­na töö­le 1. au­gus­til 1973 ning töö­tas sa­mas ame­tis 41 aas­tat. Li­saks laul­mis­tun­di­de and­mi­se­le ju­ha­tas Epp Soo ka koo­li las­te­koo­ri, mil­le­ga võt­tis ala­ti osa koo­li­noor­te lau­lu­peost. Kon­kurs­si­del saa­vu­ta­sid te­ma koo­rid sa­ge­li kõr­gei­ma ka­te­goo­ria.

Ani­ja val­la tee­ne­te­mär­gi num­ber 34 saab valla pi­kaaeg­se ja tu­le­mus­li­ku esin­da­mi­se ja nõus­ta­mi­se eest õi­gus­vald­kon­nas Tiiu Siig. Vo­li­ko­gu ot­su­ses on, et Ani­ja val­la­va­lit­sus sõl­mis 21. veeb­rua­ril 1995. aas­tal koos­töö­le­pin­gu Ad­vo­kaa­di­bü­roo­ga Ur­ge OÜ ning sel­lest ala­tes on Tiiu Siig ai­da­nud val­la­va­lit­su­sel la­hen­da­da nii tsi­viil- kui hal­du­sõi­gus­lik­ke kü­si­mu­si. Ta on kaits­nud Ani­ja val­da kõi­gis kol­mes koh­tuast­mes, maa- ja hal­dus­koh­tus, ring­kon­na­koh­tus ning rii­gi­koh­tus, tei­nud se­da suu­re ko­hu­se­tun­de, pü­hen­du­mu­se ja kor­rekt­su­se­ga.
Val­la au­ko­da­nik­ku pre­mee­ri­tak­se 1000, tee­ne­te­mär­gi saa­jaid 500 eu­ro suu­ru­se ühe­kord­se toe­tu­se­ga.

Au­ko­da­nik­ku ja tee­ne­te­mär­gi saa­jaid õn­nit­le­tak­se 23. veeb­rua­ril Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­sel Keh­ras.

Eelmine artikkelMiks kor­ral­da­te Raa­si­kul Toi­vo Kur­me­ti mä­les­tu­sõh­tu ja mis on seal ka­vas?
Järgmine artikkelUus kon­kurss Sal­mis­tu sa­da­ma hoo­nes­ta­ja leid­mi­seks