Kuu­sa­lu rühm pi­das õpi­las­ma­le­va pul­ma

1666
Ma­le­va­pul­ma­lis­te ühis­pilt. Ees isa­mees, prees­ter ja va­nai­sa. Pruut­paar seiab pul­ma­loo­sun­gi ta­ga kes­kel. Fo­to He­le­ri Pais­te

Kuu­sa­lu õpi­las­ma­le­va rüh­ma noo­red töö­ta­sid kaks nä­da­lat Tuul­met Hol­din­gus, Mi­ku­mar­di seik­lus­par­gis, noor­te­kes­ku­ses ja kal­mis­tul.

Kui Kuu­sa­lu noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik pa­ni Fa­ce­boo­ki tea­te, et saab kir­ja pan­na tä­na­vus­se ma­le­va­rüh­ma, olid 20 koh­ta täis nel­ja päe­va­ga. Ku­na kaks noort and­sid en­dast tea­da sa­mal ajal, ku­ju­nes Kuu­sa­lu rüh­ma see­kord­seks suu­ru­seks 21 noort va­nu­ses 13-15 aas­tat – 14 noor­meest ja 7 nei­du. Rüh­ma­ju­hid olid Kuu­sa­lu val­la noor­soo­tööt­jad Kris­ta Al­lik ja He­le­ri Pais­te, neid ai­tasid Kuu­sa­lu noor­soo­töö­ta­ja­na paar kuud ta­ga­si töö­le asu­nud Ro­man Svi­ri­dov Keh­rast ja Tiiu Kass.

Õpi­las­ma­le­va Kuu­sa­lu rühm te­gut­ses teist aas­tat, see­kord 16.-27. juu­lil. Ja­gu­ne­ti kol­me grup­pi, tööand­jad olid me­tal­li­fir­ma Tuul­met Hol­ding Kol­ga­kü­last, Mi­ku­mar­di seik­lus­park Saun­jast ning Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus, kes ta­sus Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses ja kal­mis­tul teh­tud kor­ras­tus­töö­de eest. Õpi­las­ma­le­vas on tun­ni­hin­ne kõi­gil üks – 2,97 eu­rot ehk mii­ni­mum­ta­su. Päe­vas töö­ta­tak­se 4 tun­di, järg­ne­vad ühis­te­ge­vu­sed, öö­bi­tak­se ko­du­des.

Sih­ta­su­tus Õpi­las­ma­lev toe­tas Kuu­sa­lu rüh­ma 7160 eu­ro­ga, Kuu­sa­lu val­laee­lar­vest eral­da­ti õpi­las­ma­le­va ja noortekeskuse su­ve­laag­rite jaoks kok­ku 4000 eu­rot.

Li­saks mit­me­su­gus­te­le ring­sõi­tu­de­le käi­sid ma­lev­la­sed nä­da­la­va­he­tu­sel Hu­ma­la ra­ke­ti­baa­si­si rii­gi­kat­se­laag­ris. Kõi­ge eri­li­sem oli vii­ma­sel töö­päe­val, möö­du­nud ree­del Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas kor­ral­da­tud ma­le­va­pulm, kus loo­si­ga va­li­ti pruut ja peig­mees, prees­ter, äm­mad-äiad, va­nai­sa, isa­mees jt.

Pruu­ti män­gis loo­si tah­tel Ca­ro­ly Kiik Kõn­nust, peig­meest Hend­rik Al­lik. Et­te­val­mis­tu­sed pul­maks al­ga­sid ree­de hom­mi­kul noor­te­kes­ku­ses, tüd­ru­kud küp­se­ta­sid pi­ru­kaid ja muh­vi­neid. Päe­va tei­ses poo­les tu­li mei­kija, et pruut ja tei­sed pul­ma­li­sed ke­naks te­ha. Pi­du kes­tis rah­va­ma­jas kel­la 22ni.

Ca­ro­ly Kiik kom­men­tee­ris, et pruu­di roll ei ol­nud tal­le ras­ke, ku­na on näi­te­rin­gis käi­nud: „To­re oli, kõik võt­sid oma rol­le tõ­si­selt. Pal­ju tööd te­gid ära rüh­ma­ju­hid, mul­le kui pruu­di­le kõi­gest ei rää­gi­tud, hoi­ti sa­la­du­ses. Kõi­ge ras­kem oli­gi, et ei tead­nud et­te, mis toi­mu­ma hak­kab ja tu­li ise mõel­da, kui­das olu­kor­di la­hen­da­da. Tä­na­vu­ne ma­lev tu­li veel pal­ju põ­ne­vam, kui oli eel­mi­sel aas­tal.“

RO­MAN SVI­RI­DOV – noor­soo­töö­ta­ja, pääst­ja ja maad­le­ja
Ta­palt pä­rit Ro­man Svi­ri­dov, kes kuus aas­tat on ela­nud Keh­ras ja töö­tab Keh­ra ko­man­dos pääst­ja­na, kan­di­dee­ris ke­va­del kon­kur­sil, mil­le­ga ot­si­ti Kuu­sal­lu noor­soo­töö­ta­jat.

Sõ­nu­mi­too­jas ole­me te­mast kir­ju­ta­nud kui edu­kast sport­la­sest maad­lu­ses ja su­mos. Mul­lu või­tis ta Ees­ti ning Eu­roo­pa võist­lus­tel kuld- ja hõ­be­me­da­leid.

Se­ni töö­tas ta pääst­ja ame­ti kõr­valt Tal­lin­na Tur­va­kes­ku­ses sot­siaal­pe­da­goo­gi­na, ent soo­vis töö­koh­ta ko­du­le lä­he­ma­le. Kuu­sal­lu ja ta­ga­si Keh­ras­se jõuab olu­li­selt kii­re­malt, mak­si­maal­selt 15 mi­nu­tit sõi­tu.

Ro­man Svi­ri­dov üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tal­le meel­dib noo­ri ju­hen­da­da, an­da nei­le prak­ti­lis­tes töö­des nä­pu­näi­ted: „Tal­lin­nas töö­ta­sin sea­du­se­ga pa­huk­sis­se läi­nud noor­te­ga, mõ­nel­gi oli al­ko­ho­li- või nar­ko­sõl­tu­vus. En­ne se­da olin Ta­pa eri­koo­lis jä­re­le­val­ve spet­sia­list. Kuu­sa­lus on sel­les mõt­tes pal­ju ker­gem. Plaan on te­ha sü­gi­sest noor­te­kes­ku­ses töö­tu­ba­sid, õpe­ta­da näi­teks mööb­li res­tau­ree­ri­mist ja võib-ol­la veel mi­da­gi, tu­leb mõel­da, mis pa­kuks hu­vi.“ Ta töö­tab Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses poo­le ko­ha­ga. Kris­ta Al­lik mär­kis, et tõe­näo­li­selt on ka­vas ha­ka­ta ala­tes sü­gi­sest hoid­ma noor­te­kes­kust pi­ke­malt lah­ti.

Eu­roa­lus­test mööb­li­kar­kas­sil is­tu­vad AI­NAR TALTS ja KRIS­TO­FER PA­HA­PILL, esi­plaa­nil Kuu­sa­lu uus noor­soo­töö­ta­ja RO­MAN SVI­RI­DOV.
Eu­roa­lus­test mööb­li­kar­kas­sil is­tu­vad AI­NAR TALTS ja KRIS­TO­FER PA­HA­PILL, esi­plaa­nil Kuu­sa­lu uus noor­soo­töö­ta­ja RO­MAN SVI­RI­DOV.

Noor­te­kes­ku­ses möö­bel eu­roa­lus­test
Osa Kuu­sa­lu ma­le­va­rüh­ma noor­test, kel­le tööand­ja oli val­la­va­lit­sus, meis­ter­da­sid Ro­man Svi­ri­do­vi ju­hen­da­mi­sel noor­te­kes­ku­ses­se uut mööb­lit – eu­roa­lus­test dii­va­ni ja tu­gi­too­lid. Ku­na val­la­va­lit­sus on nüüd noor­te­kes­ku­sest ehk Köst­ri­ma­jast ko­li­nud ta­ga­si Kiiu mõi­sa, on ha­ka­tud si­sus­ta­ma va­baks jää­nud ruu­me.

„Eu­roa­lus­test möö­bel tu­leb odavam, prak­ti­li­sem ja vas­tu­pi­da­vam, kui os­ta kaup­lu­sest sae­pu­rup­laa­di mööb­lit. Saa­gi­si­me noor­te­ga, pa­ni­me kok­ku, peit­si­si­me. Kris­ta Al­lik lu­bas tel­li­da po­ro­loon­pad­jad sõ­res­ti­ku­le pea­le,“ rää­kis Ro­man Svi­ri­dov.

Kris­to­fer Pa­ha­pill, kes elab koos va­ne­ma­te­ga Nor­ras ja koo­li­va­hea­jal Kuu­sa­lus, kõ­ne­les, et on Kuu­sa­lu ma­le­va­rüh­mas esimest aas­tat: „Olen koos isa­ga ko­dus ehi­ta­nud ja meis­ter­da­nud, mi­da­gi kee­ru­list noor­te­kes­ku­se mööb­li val­mis­ta­mi­sel mi­nu jaoks ei ol­nud. Ma­lev oli na­tu­ke vä­si­tav, kui tööa­ja­le järg­nes ko­hus­tus­lik ühis­te­ge­vus, aga hu­vi­tav on ol­nud.“

Eelmine artikkelKüla­selts alus­tas Pi­ka­ver­re lau­lu­la­va ra­ja­mist
Järgmine artikkelKeh­ra ko­man­do taas Põh­ja pääs­te­kes­ku­se pa­rim