Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus on taas ava­tud viiel töö­päe­val

890
Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses Aust­ria kul­tuu­ri õh­tul: va­ba­taht­lik PE­TER BROTZ­GE, ENE LII­VAND ja ELIS UT­TER, KAI­SA OL­LE, ELS­BETH LINK ja LI­SEL­LE OJAS­TE ning SE­BAS­TIAN SOID­LA.

Ala­tes no­vemb­rist on noor­te­kes­ku­ses poo­le koor­mu­se­ga tööl Kol­ga koo­li se­ni­ne hu­vi­juht ENE LII­VAND.

Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus ot­sis kon­kur­si­ga uu­si noor­soo­töö­ta­jaid, sest se­ni­sed töö­ta­jad olid leid­nud uue ame­ti – Els­beth Link läks su­ve al­gu­ses tüü­ri­me­he­na töö­le lae­va­le ja He­le­ri Pais­te sai sü­gi­sel töö­ko­ha Kuu­sa­lu koo­lis. Nüüd on Els­beth Link noor­te­kes­ku­ses ta­ga­si ja töö­tab täis­ko­ha­ga. Poo­le ko­ha­ga alus­tas no­vemb­ris noor­te­kes­ku­se tei­se noor­soo­töö­ta­ja­na Ene Lii­vand, Kol­ga koo­li pi­kaaeg­ne hu­vi­juht.

Käe­so­le­va õp­peaas­ta al­gu­ses oli noor­te­kes­kus töö­ta­ja­te puu­du­mi­se tõt­tu su­le­tud, sest ka­he­le kor­ru­se­le ei saa noo­ri tur­va­li­su­se kaa­lut­lu­sel lu­ba­da, kui ko­hal on üks täis­kas­va­nu, sel­gi­tab Kuu­sa­lu val­la noor­soo­töö koor­di­naa­tor Kris­ta Al­lik.

Nii­pea, kui uk­sed ava­ti, on ma­ja rah­vast täis, päe­vas käib seal kesk­mi­selt 20-30 noort, sa­ge­li roh­kem­gi. Kris­ta Al­lik tõ­deb, et kes­kus võiks töö­ta­da kauem kui ne­li tun­di töö­päe­vas, prae­gu on ava­tud kel­la 14-18. On noo­ri, kes tu­lek­sid ko­ha­le va­rem ja pal­jud pa­lu­vad õh­tul kel­la 18 ajal, et veel ei peaks ko­ju mi­ne­ma. See aga tä­hen­daks noor­soo­töö­ta­ja tei­se­gi täis­ko­ha juur­de­loo­mist. Va­ja­du­sel ol­lak­se ka prae­gu ava­tud va­rem või hil­jem. Nä­da­la­va­he­tus­tel osa­le­tak­se val­las toi­mu­va­tel ko­gu­kon­naü­ri­tus­tel – Lii­va laat, Kuu­sa­lu ko­gu­pe­re­päev, Kol­ga jõu­lu­laat.

Ene Lii­vand jät­kab Kol­ga koo­lis ing­li­se kee­le õpe­ta­ja­na, kuid hu­vi­ju­hi tööst loo­bus. Ta üt­leb, et oli hu­vi­juht 22 aas­tat ja 3 kuud ning see aeg sai täis: „Olen õp­pi­nud noor­soo­tööd Tal­lin­na Pe­da­goo­gi­li­ses Se­mi­na­ris, teist aas­tat õpin Tal­lin­na Üli­koo­lis noor­soo­töö kor­ral­du­se ma­gist­riõp­pes. See­ga on noor­soo­töö mu eria­la­li­ne va­lik ol­nud ko­gu aja, kuid tund­sin, et ta­han et­te võt­ta vald­kon­na­si­se­se suu­na­muu­tu­se. Üks ku­na­gi­ne se­mi­na­ri-aeg­ne töö oli väl­ja mõel­da ja pa­be­ri­le pan­na, kus võiks ko­du­val­las noor­te­kes­kus töö­ta­da. Noor­te­kes­ku­sed Ees­tis olid al­les loo­mi­sel ja Kuu­sa­lu val­las kes­kust veel pol­nud. Prae­gu toi­me­tab noor­te­kes­kus Kuu­sa­lus just sel­les ma­jas, mil­lest mi­na too­kord mõt­le­sin.“

Pä­rast paa­ri­nä­da­last sis­se­ela­mist kom­men­tee­rib Ene Lii­vand, et noor­te­kes­ku­ses kal­lis­ta­tak­se roh­kem, lap­sed kal­lis­ta­vad noor­soo­töö­ta­jaid nii sin­na tul­les kui ka ko­ju min­nes.

Aust­ria kul­tuu­ri õh­tu
Üle-eel­mi­sel tei­si­päe­val oli Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses Aust­ria kul­tuu­ri õh­tu, kü­las oli noor­soo­töö va­ba­taht­lik Pe­ter Brotz­ge Aust­riast. Ta on kaks kuud töö­ta­nud Tal­lin­nas Kris­tii­ne lin­nao­sa noor­te­kes­ku­ses.

Pe­ter Brotz­ge õpe­tas Kuu­sa­lu noo­ri val­mis­ta­ma Aust­ria üht rah­vus­roo­ga, mai­si­man­nast ja õun­test ma­gus­toi­tu, ning rää­kis oma ko­du­maast. Ta tun­nus­tas, et Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus on hu­ba­ne, noor­te­le meel­dib, et on mi­tu väik­se­mat ruu­mi, kus eri selts­kon­nad saa­vad ol­la omaet­te: „Aust­rias ei ole noor­te­kes­ku­sed se­da­võrd po­pid, roh­kem ko­gu­ne­tak­se spor­di­klu­bi­des­se, seal käib selt­sie­lu.“

Kris­ta Al­li­ku sõ­nul jät­ka­tak­se eri maa­de kul­tuu­riõh­tu­te­ga ja na­gu möö­du­nud hooa­jal, nii on need ka edas­pi­di kesk­mi­selt kord kuus.

Ta mär­gib, et taas hak­kas noor­te­kes­ku­ses töö­le fo­to­ring, ju­hen­dab Ris­to Link. Mat­ka­ring jät­kab Els­beth Lin­gi ju­hen­da­mi­sel. Noor­te­kes­kus koor­di­nee­rib ka Kol­ga bän­dip­roo­ve, mi­da viib lä­bi rokkmuusik Rein T. Re­ba­ne, ja õpi­la­se­sin­dus­te koos­tööd.

Noo­red saa­vad osa­le­da veel meis­ter­da­mis­rin­gi­des, ju­hen­da­vad Triin Re­ba­ne, Ag­ne Püüa, Ene Lii­vand. Hil­ju­ti käis And­res Tuisk OÜst Würth pois­te­le rää­ki­mas moo­tor­ra­tas­te hool­da­mi­sest, järg­mi­ne töö­tu­ba tu­leb ke­va­del.

„Oo­ta­me mei­le kül­la kõi­ki, kel­lel on os­ku­si ja tead­mi­si, mi­da võiks noor­te­ga ja­ga­da,“ är­gi­tab Kris­ta Al­lik.

Ra­hu­lo­lu uu­ring
Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ja noor­te­kes­kus on al­ga­ta­nud noor­soo­töö kva­li­tee­di­hin­da­mi­se, sel­le raa­mes koos­ta­ti 7-12-, 13-19- ja 20-26aas­tas­te­le noor­te­le, ka noor­teü­hen­dus­te­le ja noor­te­ga töö­ta­va­te­le spet­sia­lis­ti­de­le kü­si­mus­ti­kud. Need on lei­ta­vad Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­helt, tu­leb klik­ki­da ha­ri­du­se vald­kon­na ma­ter­ja­li­de­le.

Kris­ta Al­lik sõ­nab, et ees­märk on tea­da saa­da, mi­da noo­red soo­vi­vad ja ku­hu veel suu­na­ta rii­gilt an­ta­vat hu­vi­ha­ri­du­se toe­tus­ra­ha, mil­le abil on ju­ba toe­ta­tud uu­si hu­vi­rin­ge.

Noor­te muu­si­ka­fes­ti­val „Kuu­sa­lu ro­kib“
Möö­du­nud lau­päe­val kor­ral­das Kuu­sa­lu noor­te­kes­kus koos­töös Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja Kol­ga koo­li õpi­la­se­sin­dus­te­ga Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas noor­te muu­si­ka­fes­ti­va­li „Kuu­sa­lu ro­kib“. Esi­ne­sid Kol­ga koo­li õpi­las­te kaks bän­di – an­sam­bel Uu­ri­kad, ke­da ju­hen­dab Kül­li-Kat­ri Es­ken, ja 4. klas­si tüd­ru­ku­te Four Sis­ters koos ju­hen­da­ja, ki­tar­rist Rein T. Re­ba­se­ga. Kuu­sa­lu noor­test te­gi la­va­de­büü­di räp­par Jack She­perd ehk Kuu­sa­lu koo­li 10. klas­si õpi­la­ne Karl Ja­co Da­niel. Lok­salt osa­les an­sam­bel Maiks ning Sa­kust Mi­ni Beat. Peae­si­ne­ja oli Nan­cy.
Fes­ti­val oli me­nu­kas, kü­la­lis­te­le teh­tud 120 käe­pae­last ja­ga­ti kõik ära ja jäi ka puu­du, li­saks kor­ral­dus­mees­kond ja esi­ne­jad.

Eelmine artikkelKol­ga koo­lis saab tut­vu­da uue spor­dia­la­ga – keppho­bus­tel hüp­pa­mi­se­ga
Järgmine artikkelHar­ju­maa aas­ta et­te­võ­te hak­kab Raa­si­kul li­saks õl­le­le ka pit­sa­sid val­mis­ta­ma