Kuu­sa­lu mees­koor 150 – loo­dud kaks aas­tat en­ne esi­mest lau­lu­pi­du

2214
Kuu­sa­lu mees­koor: di­ri­gent Ene Jär­vik, koo­ri­va­nem Too­mas Amer, laul­jad Ado Pärn, Laur Sits, Ma­ti Mäits, Pee­ter Ro­hi, Rein Par­ra, Ain Link­vist, Pee­ter Ki­vi­mäe, Rai­du Too­min­gas, Raul Val­gis­te, Al­do Rand­maa, And­res Jär­vik, And­res Kle­met, Su­lev Saum.

Kuu­sa­lu mees­koo­ri kesk­mi­ne va­nus on 64,5 aas­tat, koo­ri loo­de­tak­se üld­lau­lu­peo 150. sün­ni­päe­va­ni koos hoi­da.

„Et Kuu­sa­lu me­hed said Har­ju­maa ain­sa koo­ri­na aas­tal 1869 Tar­tus­se lau­lu­peo­le min­na, pi­di neil ole­ma suur ko­ha­lik toe­tus. Kui prae­gu­ses­se ae­ga tul­la, siis tun­dub, et toe­tust oleks va­ja roh­kem,“ lau­sus Kuu­sa­lu muu­si­ka­koo­li asu­ta­ja ja en­di­ne di­rek­tor, an­samb­li Vii­si­vee­re­ta­jad di­ri­gent Ma­re Rus­sak Kuu­sa­lu mees­koo­ri juu­be­li­peol.

Ta är­gi­tas, tu­leks kok­ku võt­ta ümar­laud ja aru­ta­da, mi­da te­ha, et mees­te­lau­lu tra­dit­sioon Kuu­sa­lu val­las ei kat­keks.
„Kuu­sa­lu koo­ri lau­lu­me­hed on ea­kad, kui­das ai­da­ta kaa­sa, et ka­he aas­ta pä­rast toi­mu­val juu­be­li­lau­lu­peol oleks meie mees­koor kind­las­ti lau­lu­kaa­re all? Kui mõel­da edas­pi­dis­te­le lau­lu­pi­du­de­le, siis alus­ta­da võiks las­teaiast. Ka Kuu­sa­lu vald peaks saa­ma oma pois­te­koo­ri või noor­te mees­te koo­ri,“ aren­das Ma­re Rus­sak tee­mat Sõ­nu­mi­too­ja­le eda­si pä­rast mees­koo­ri juu­be­li­kont­ser­ti.

Ees­ti Mees­te­lau­lu Selt­si aue­si­mees, Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam aval­das mees­koo­ri õn­nit­le­des sa­mu­ti loo­tust, et sel­li­se aja­loo­li­se taus­ta­ga koor jät­kab: „Kui po­le mees­te lau­lu, po­le ka Ees­ti rii­ki. Ka Kuu­sa­lu mees­koor on hoid­nud meie väär­tu­si: isa­maa­li­sus, rah­vus­lus, ko­du kait­se ja oma rii­gi hoid­mi­ne.“

Li­pul aas­taarv 1867
Kuu­sa­lu mees­koor on jär­je­pi­de­valt koos käi­nud 1960. aas­tast, kuid va­nust loe­tak­se aas­tast 1867. See aas­taarv on Kuu­sa­lu mees­koo­ri li­pul, mil­le tik­kis koo­ri asu­ta­ja ja lau­lu­peo­le mi­ne­ku eest­ve­da­ja, pas­tor Wol­de­mar Fried­rich Kent­man­ni, õde. Esi­me­sel üld­lau­peol osa­le­sid Kuu­sa­lu mailt laul­ja­te­na 9 meest – koo­liõ­pe­ta­jad, kös­ter ja kaks ta­lu­pe­re­meest.

Möö­du­nud lau­päe­val, 10. juu­nil sei­sid Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas aas­ta­päe­va­kont­ser­di pub­li­ku ees Kuu­sa­lu mees­koo­ri­na 16 lau­lu­meest: ko­ha­li­kud laul­jad Ado Pärn, Laur Sits, Pee­ter Ki­vi­mäe, Raul Val­gis­te, Rein Par­ra, Pee­ter Ro­hi, Ma­ti Mäits, Too­mas Amer, Ain Link­vist, Rai­du Too­min­gas, Al­do Rand­maa, en­di­ne Kuu­sa­lu val­la ela­nik To­mas Kumm, 3 abi­meest And­res Kle­met, And­res Jär­vik ja Su­lev Saum Tal­lin­na se­ga­koo­rist Rio­la ja aas­ta ta­ga­si Kuu­sal­lu ela­ma tul­nud Kaa­rel Kukk Ees­ti Fil­har­moo­nia Kam­mer­koo­rist.

Rio­la laul­jad lii­tu­sid Kuu­sa­lu mees­te­ga ne­li aas­tat ta­ga­si, eel­mi­se üld­lau­lu­peo eel ja jäid ka pä­rast lau­lu­pi­du mees­koo­ri eda­si laul­ma – lau­lu­peo­le pää­suks peab koo­ris ole­ma vä­he­malt 16 laul­jat. Kaa­rel Kukk kut­su­ti ap­pi sel ke­va­del.

Di­ri­gent Ene Jär­vik on mees­koo­ri ju­ha­ta­nud 42 aas­tat. „On ol­nud ilu­said ae­gu, aga ka ras­keid ja kee­ru­li­si,“ tõ­des ta mees­koo­ri tä­na­des ja li­sas: „Olen end siia ära unus­ta­nud.“

Me­hed tä­na­sid oma koo­ri­juh­ti vas­tu. „Ene on peaae­gu kol­man­di­ku koo­ri aja­loost ol­nud di­ri­gent. Me tä­na­me, aus­ta­me ja ar­mas­ta­me sind,“ lau­sus staa­ži­kam laul­ja Ado Pärn.

Juu­be­li­kont­sert koos sõp­ra­de­ga
Juu­be­li­kont­ser­dil „150 aas­tat ta­ga­si me­hi laul­ma kut­su­ti…“ ka­vas oli rah­va- ja rah­va­lik­ke lau­le, ka Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku tiit­lit kand­nud maest­ro Vel­jo Tor­mi­se 17aas­ta­selt kir­ju­ta­tud esi­me­ne laul „Hun­di­sõ­nad“.

Esi­ne­sid Kuu­sa­lu mees­koor, nen­de pi­kaaeg­ne sõp­rus­koor Rio­la, Rak­ve­re mees­koo­rist väl­ja­kas­va­nud mee­san­sam­bel Sõb­rad ja ka Kuu­sa­lu pa­su­na­koor, kel­le­ga koos esi­tas mees­te ühend­koor lõ­pu­lau­lu­na „Ees­ti­maa, mu isa­maa“.

Õn­nit­le­jaid oli pal­ju – Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si ja ko­ha­li­ke taid­lus­kol­lek­tii­vi­de esin­da­ja­test ku­ni val­la­va­lit­su­se ja Ko­se val­la Kui­va­jõe mees­koo­ri­ni.

Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri ja Kuu­sa­lu koo­li­koo­ri­de di­ri­gent Taa­vi Es­ko: „Ei­le oli­me Vel­jo Tor­mi­se sün­ni­ko­dus Kõr­veaial. Tor­mis oli mees­te­lau­lu us­ku.“

En­di­ne te­ha­se­di­rek­tor Ülo Vee­leid mee­nu­tas, kui­das is­tu­tas koos lau­lu­mees­te­ga Kuu­sal­lu Lau­lu­peo kuu­si­ku, puud on nüüd suu­reks kas­va­nud.

Ar­vi Ka­ro­tam an­dis mees­koo­ri­le üle Ees­ti Mees­te­lau­lu Selt­si tä­nu­kir­ja mees­te­lau­lu jär­je­pi­de­vu­se hoid­mi­se eest. Selt­si tä­nu­kir­jad said veel di­ri­gent Ene Jär­vik ja staa­ži­ka­mad laul­jad. Tä­nu­ki­ri oli ka val­la­va­lit­su­selt, üle an­dis abi­val­la­va­nem Aa­re Ets.

Koo­ri­laul on elus­tiil
Kuu­sa­lu koo­ri kesk­mi­ne va­nus on 64,5 aas­tat. Aas­tal 1963 ehk 17aas­ta­selt Kuu­sa­lu mees­koo­ri­ga lii­tu­nud Laur Sits üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et mees­koo­ris kaa­sa­te­ge­mi­ne on elus­tiil: „Ajad tei­si­päe­val ha­be­me ma­ha, pa­ned puh­ta sär­gi sel­ga ja lä­hed rah­va­maj­ja lau­lup­roo­vi. Mi­na tu­len siit­sa­mast, me di­ri­gent sõi­dab Tal­lin­nast ja nii ju­ba üle 40 aas­ta, iga­su­gu­se il­ma­ga. Vii­ma­sel ajal on ke­va­di­ti jutt, et kas enam sü­gi­sel kok­ku tu­le­me, aga di­ri­gent puh­kab su­vel, sü­gi­sel võ­ta­me ühen­dust, on jäl­le tul­nud.“

Fil­har­moo­nia Kam­mer­koo­ri bass Kaa­rel Kukk: „Kaks proo­vi sain Kuu­sa­lu mees­te­ga en­ne kont­ser­ti kaa­sa te­ha. Har­ras­tus­koo­ri juu­res on rõõm ja en­tu­siasm see, mis koos hoiab. Ning ka koo­ri ja di­ri­gen­di va­he­li­ne koos­töö. Eri­li­ne oli laul­da koo­ris, mil­le ku­na­gi­sed laul­jad on ol­nud meie lau­lu­pi­du­de tra­dit­sioon al­gu­se juu­res.“

Koo­ri­va­nem Too­mas Amer: „Su­vel tu­le­me kok­ku ja aru­ta­me, mis meist eda­si saab. Tee­me, mis on meie või­mu­ses, et koor veel laia­li ei lä­heks.“

„Kuu­sa­lu mees­koo­ri lu­gu 1867-2017“
Juu­be­li­peol esit­les Ado Pärn äs­ja­val­mi­nud raa­ma­tut „Kuu­sa­lu mees­koo­ri lu­gu 1867-2017“. Ta pa­ni teks­ti kok­ku En­del Va­her­ma ko­gu­tud ma­ter­ja­li­de ja paar aas­tat ta­ga­si ma­na­la­tee­le läi­nud Kal­ju Rea kir­ju­ta­tud kroo­ni­ka põh­jal. Osa ma­ter­ja­li tu­li mit­melt poolt kok­ku ot­si­da. Ado Pärn kir­ju­tas kä­sit­si, di­gi­ta­li­see­ris ja toi­me­tas Ag­nes Val­gis­te, toi­me­ta­da ai­tas Al­do Rand­maa. Kee­le­li­selt toi­me­tas Triin Truu­vert, fo­tod on Kuu­sa­lu ku­na­gi­se fo­tog­raa­fi El­mu Ala­se ja Kal­ju Rea ko­gu­dest. Kir­jas­tas Raul Val­gis­te.

Raa­ma­tu trü­kiarv on 500. Väl­jaand­mi­seks on ku­lu­nud 3000 eu­rot. Koor kü­sis toe­tust Kul­tuur­ka­pi­ta­lilt, kuid öel­di ära. Siis pa­lus koor an­ne­ta­ja­telt abi in­ter­ne­ti­por­taa­li Hooand­ja kau­du, ko­gu­nes 397 eu­rot, mis kan­ti an­ne­ta­ja­te­le ta­ga­si. Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on lu­ba­nud toe­ta­da kol­man­di­ku osas.

Osa raa­ma­tu­test kin­gi­ti peol abi­lis­te­le. Ado Pärn är­gi­tas kont­ser­di­pub­li­kut raa­ma­tut ost­ma, mui­du tu­leb laul­ja­telt pük­sid pan­ti an­da.

Raul Val­gis­te: „Juu­be­li­peo ja raa­ma­tu väl­jaand­mi­se ku­lu­de kat­mi­seks peak­si­me müü­ma vä­he­malt 200 raa­ma­tut. Et­te­tel­li­mi­sel ja peol müü­si­me soo­dus­hin­na­ga 10 eu­rot. Edas­pi­di saab os­ta 15 eu­ro­ga Kuu­sa­lus He­li Lil­le­poest, Kän­nu Lil­le­poest ja rah­va­ma­jast. Kind­las­ti müü­me ka lau­rit­sa­päe­val. Raa­ma­tu kin­gi­me val­la raa­ma­tu­ko­gu­de­le ja koo­li­de­le.“

ENE JÄR­VIK ju­hen­dab punk­bän­di
Ene Jär­vi­kut tea­vad ja tun­ne­vad Kuu­sa­lu val­las pal­jud. Kui pal­ju tea­tak­se aga se­da, et ta on ETV saa­te­sar­jas „Punk te­raa­pia“ kuul­sust ko­gu­nud punk­an­samb­li Ban­de­moo­nium üks asu­ta­ja ning ju­hen­da­ja? Ta töö­tab Tal­lin­nas He­le­ni Koo­lis muu­si­kaõ­pe­ta­ja­na, koo­lis õpi­vad nä­ge­mis-, kuul­mis-, vai­mu- ja ka lii­ku­mis­puu­de­ga lap­sed.

Ene Jär­vik: „Olin Tal­lin­na Lin­nu­pe­sa las­teaias muu­si­kaõ­pe­ta­ja, sin­na loo­di nä­ge­mis­puu­de­ga las­te rüh­mad. Kui lap­sed said koo­liea­li­seks, teh­ti kur­te lap­si õpe­ta­nud He­le­ni Koo­li ka nei­le osa­kond, läk­sin sin­na töö­le.“

Ta on õp­pi­nud eri­pe­da­goo­gi­kat ja muu­si­ka­te­raa­piat. Käis Hel­sin­gis fi­guu­ri­noo­ti­de ka­su­ta­mi­se koo­li­tu­sel, koos­tas fi­guu­ri­noo­ti­de ees­ti­keel­se õpi­ku. Hel­sin­gis puu­tus kok­ku Soo­met Eu­ro­vi­sioo­ni lau­lu­võist­lu­sel esin­da­nud punk­bän­di Pert­ti Ku­ri­kan Ni­mi­päi­vät ju­hen­da­ja­ga.

ETV saa­te „Puu­te­punkt“ toi­me­ta­ja Kai­dor Ka­har käis võ­te­tel He­le­ni Koo­lis, tu­li ju­tuks Soo­me punk­bänd, tek­kis idee te­ha Ees­tis sa­mu­ti eri­va­ja­dus­te­ga noor­te an­sam­bel.

Sel ke­va­del on Ban­de­moo­nium esi­ne­nud Tal­linn Mu­sic Wee­kil, tei­nud esi­me­se vä­lis­rei­si Rii­ga ja osa­le­nud Pel­gu­lin­na päe­va­del. Lä­hia­jal ha­ka­tak­se an­samb­li Met­sa­töll stuu­dios lu­gu­sid lin­dis­ta­ma.

Ene Jär­vik: „Te­ge­le­me Ban­de­moo­niu­mi­ga koos Õis­mäe õpe­ta­ja Koi­du Ilm­jär­ve­ga – kaks va­nap­rouat ju­hen­da­vad punk­bän­di.“

Eelmine artikkelAru­kül­la ehi­ta­ta­vast kor­ter­ma­jast pool on ju­ba bro­nee­ri­tud
Järgmine artikkelKeh­ra päe­va korraldamist toe­tas AS Ho­ri­zon