Kuu­sa­lu las­teaed tä­his­tas 50. sün­ni­päe­va aja­loo­li­se hu­moo­ri­ka näi­den­di­ga

2328
Lasteaia töötajad MARIS LILLEVÄLI, JANIKA KUUSEOJA, TIIA MURU, AIVE PIHLA, AVE SERIKOV, TRIIN ROOS, KRISTI VALK ja LIILIA KAPRALOV näitasid, kuidas käis 1981. aastal kolimine köstrimajast lasteaia praegusesse majja Kordejaanile – asjad aiakärusse, Brežnevi pilt kuhja kõige peale ja laulu saatel.

Juu­be­li­peoks val­mis KAI­RE AL­TO­SAA­RE koos­ta­tud kir­ja­töö „Kuu­sa­lu las­teaian­du­se lu­gu”.

Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke di­rek­tor Ast­rid Meis­ter kir­jel­das juu­be­liak­tu­sel lau­päe­val, 10. märt­sil oma kol­lee­ge kui vä­ga töö­kat ja pü­hen­du­nud kol­lek­tii­vi – pool per­so­na­list on Jus­si­ke­ses töötanud 20 aas­tat või roh­kem. Kõi­ge staažika­mad on kokk Sir­je Zim­mer­mann, kes ol­nud tööl las­teaia loo­mi­sest ala­tes, ning õpe­ta­ja abi Tai­mi Torm, kel­lel tööaas­taid 42.

Las­teaia juu­be­li­pi­dus­tu­sed al­ga­sid asu­ta­mi­se amet­li­kul kuu­päe­val 6. märt­sil, siis oli pi­du koos las­te ja lap­se­va­ne­ma­te­ga, peo­juht oli Pi­pi, ke­da ke­has­tas Ly­dia Roos Rah­vu­soo­pe­rist Es­to­nia, järg­nes dis­ko. Ko­gu nä­da­la jook­sul oli las­teaias lä­bivad tee­mad aja­lu­gu, süm­boo­li­ka ja tä­na­päev, aken­del oli Jus­si­ke­se tee­kon­na pil­di­see­ria, mil­le idee au­tor on õpe­ta­ja Kris­ti Valk. Fua­jees olid las­teaia aja­lu­gu ka­jas­ta­vad fo­tos­ten­did.

Kin­giks li­pu­mast

Amet­li­kul ak­tu­sel 10. märt­sil olid peol val­la­va­lit­su­se, val­la ha­ri­du­sa­su­tus­te, hoo­le­ko­gu esin­da­jad, en­di­sed töö­ta­jad ja di­rek­to­rid. Õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ül­le Rekk oli peo tar­beks la­vas­ta­nud „Pil­di­ke­si las­teaia aja­loost”, esi­ne­sid las­teaia töö­ta­jad ning Le­pat­rii­nu­de ja Me­si­las­te rüh­ma koo­liee­li­kud. Lau­lud-tant­sud õpe­tas sel­geks muu­si­kaõ­pe­ta­ja An­ne­li Rumm. Val­la­va­lit­su­selt said pi­kaa­ja­li­se ja pü­hen­du­nud töö eest tä­nu­kir­ja 31 töö­ta­jat, kel­le töös­taaž on Jus­si­ke­ses vä­he­malt 10 aas­tat.

Õpe­ta­ja Kai­re Al­to­saar tut­vus­tas en­da koos­ta­tud kir­ja­tööd „Kuu­sa­lu las­teaian­du­se lu­gu”. Ta üt­les, et see tu­gi­neb õpe­ta­ja Ja­ni­ka Kuu­seo­ja 2011. aas­tal kir­ju­ta­tud lõ­pu­töö­le „Kuu­sa­lu las­teaia Jus­si­ke tra­dit­sioo­nid ja väär­tu­sed”. Ta li­sas, et töö po­le tea­dus­lik, vaid põ­hi­neb in­terv­juu­del ja mä­les­tus­tel. Prae­gu saab kir­ja­töö­ga tut­vu­da Fa­ce­boo­kis gru­pis „Kuu­sa­lu aja­lu­gu”, edas­pi­di ka las­teaia ko­du­le­hel. Plaa­nis on kir­ja­pan­dut täien­da­da, li­sa­da mä­les­tu­si, fak­te ja fo­to­sid.

Per­so­nal kin­kis las­teaia­le juu­be­liks ka uue lau­lu „Meie las­teaed – Jus­si­ke”, mil­le muu­si­ka te­gi An­ne­li Rumm, sõ­nad Kai­re Al­to­saar. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si andis üle val­la­va­lit­su­se kingi, 10meet­ri­se li­pu­mas­ti ja 2 Ees­ti lip­pu.

Las­teaial ol­nud
4 di­rek­to­rit

Ast­rid Meis­ter mee­nu­tas, et esi­me­sed tea­ted or­ga­ni­see­ri­tud las­te­hoiust Kuu­sa­lus pä­ri­ne­vad aas­tast 1943, kui Kuu­sa­lu selt­si­maj­ja loo­di las­te män­gu­mu­ru. 1961. aas­tal asu­ta­ti Kuu­sa­lu re­mon­di­te­has ning te­ha­se ehi­ta­tud kor­ter­ma­jas Ah­ren­si tä­na­val sai üks nel­ja­toa­li­ne kor­ter las­te­hoiu tar­beks. Kui re­mon­di­te­has 1967. aas­tal laie­nes, tek­kis va­ja­dus las­teaia jä­re­le. 1968. aas­tal ava­ti te­ha­se­töö­ta­ja­te las­te­le las­teaed, mil­le ni­meks pan­di Kuu­sa­lu re­mon­di­te­ha­se las­te­päe­va­ko­du. Kui kor­ter jäi kit­saks, said lap­sed ruu­mid va­nas­se ki­ri­ku­maj­ja ehk köst­ri­maj­ja, kus prae­gu töö­tab Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus. 1978. aas­tal jäi see­gi ma­ja kit­saks ning ha­ka­ti ehi­ta­ma uut hoo­net prae­gu­ses­se asu­koh­ta Kor­de­jaa­nil. Ma­ja sai val­mis 1981. aas­ta al­gu­ses.

Jus­si­ke­se ni­me sai las­teaed 1993. aas­tal. Ma­ja re­no­vee­ri­ti 2005. aas­tal. Prae­gu on las­teaias 9 rüh­ma ning 41 töö­ta­jat. Te­gut­se­vad bee­bi­koo­l, lau­lus­tuu­dio, las­te­joo­ga ja tantsurin­g.

Juu­be­li­peol olid kohal kõik las­teae­da juh­ti­nud di­rek­to­rid. Esi­me­ne ju­ha­ta­ja Es­ter Pärn oli tööl aas­ta­tel 1968-1986, te­ma jä­rel ku­ni aas­ta­ni 1991 Kül­li­ke Enok, aas­ta­tel 1992-2000 Anu Ojas­te. Prae­gu­ne di­rek­tor Ast­rid Meis­ter on las­teae­da juh­ti­nud 18 aas­tat.

Es­ter Pärn lau­sus, et lap­sed on tal hin­ges prae­gu­se­ni: „Esi­me­sed aas­tad kor­te­ris ja köst­ri­ma­jas pol­nud liht­sad, kuid see oli meie noo­rus, võt­si­me tööd rõõ­mu­ga, pi­da­si­me pi­du­sid. Igal kol­lek­tii­vil peab ole­ma koos­vii­bi­mi­si, rõõm ai­tab igast hä­dast üle.”

Ka Anu Ojas­te mee­nu­tas, et tööaas­tad pol­nud ker­ged: „Oli töö­ta­jaid, kes olid küll tub­lid, kuid prob­lee­me esi­nes töö­dist­sip­lii­ni­ga. Ei taht­nud ke­da­gi ju lah­ti las­ta, aga rää­ki­da tu­li pal­ju. Hil­jem ku­ju­nes ime­li­ne kol­lek­tiiv, kes prae­gu­se­ni hoid­nud ja sü­ven­da­nud las­teaia vah­vaid tra­dit­sioo­ne.”

Kõi­ge staažikam töö­ta­ja Sir­je Zim­mer­mann ju­tus­tas, et kui tu­li töö­le, oli noor ja si­ni­silm­ne: „Ma­ja oli väi­ke ja ar­mas, ini­me­sed kok­ku­hoid­vad. Tu­li ha­ka­ta aja­ga sam­mu pi­da­ma, õp­pi­ma, ko­ge­ma, pi­di pi­sa­raid­ki va­la­ma.”

Üks ere­da­maid mä­les­tu­si on tal, kui ko­kad val­mis­ta­sid köö­gis kat­las söö­ki, üks laps tu­li sis­se ja kü­sis – kas teie ole­te ik­ka head nõiad?

Esi­me­sed klas­sid las­teaias

Anu Ojas­te ju­ha­ta­jaks ole­mi­se ajal 1990nda­te aas­ta­te lõ­pus õp­pi­sid mi­tu aas­tat Kuu­sa­lu kesk­koo­li 1. klas­sid las­teaia 1. tii­vas, ku­na koo­lis oli ruu­mi­puu­dus. Ka nüüd, 20 aas­tat hil­jem on kool sa­ma prob­lee­mi ees, ühe või­ma­lu­se­na on aru­ta­tud, et 1. klas­sid võik­sid taas ol­la las­teaias.

Anu Ojaste mee­nu­tas, et las­teaia tööd 1. klas­sid ei häi­ri­nud: „Meil oli hea koos­töö, koo­li­lap­sed said ka­su­ta­da saa­li. Kui las­teaia­lap­sed läk­sid tup­pa, olid õues ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­nid, õuea­jad olid ke­nas­ti ära ja­ga­tud. Las­te­le oli see hea, said jää­da ka koo­li­lap­se­na esi­me­seks aas­taks sa­mas­se maj­ja, neil oli ruu­mi män­gi­da, joos­ta. Kui prae­gu jää­vad va­baks aga ai­nult ühe rüh­ma ruu­mid, siis ka­he klas­si las­tel ki­pub seal küll kit­saks jää­ma.”

Eelmine artikkelKal­lig­raa­fia­näi­tus Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas – ühen­da­tud on kunst ja sõ­na
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la suu­sak­lu­bi Ra­da ka­su­tab võim­sat ra­ja­ma­si­nat