Kuu­sa­lu koo­lis on mü­ra­foor

1757
Mü­ra­foor õpe­tab lap­si jäl­gi­ma, kui val­jus­ti nad ruu­mis koos ol­les rää­gi­vad ja te­gut­se­vad.

Kuu­sa­lu kesk­kool võt­tis ka­su­tu­se­le mü­ra­foo­ri, mis an­nab mär­ku, kui ruu­mis on mü­ra­ta­se tõus­nud lii­ga kõr­geks – ini­mest häi­ri­vaks või ter­vist ja heao­lu kah­jus­ta­vaks.
Mü­ra­foor sar­na­neb liik­lust re­gu­lee­ri­va val­gus­foo­ri­ga, ro­he­li­ne tu­li näi­tab nor­mee­ri­tud ta­set, kol­la­ne hoia­tab mü­ra in­ten­siiv­su­se kas­vust ja pu­na­ne an­nab mär­ku lii­ga val­just kõ­ne­le­mi­sest ehk lär­mist. Pu­na­se tu­le­ga hak­kab töö­le sig­naal, mis kä­sib lär­ma­mi­se lõ­pe­ta­da.
Kuu­sa­lu koo­li di­rek­tor Vel­lo Sats rää­kis, et es­malt pan­di mü­ra­foor koo­li söök­las­se, seal on söö­gi­va­he­tun­di­del mü­ra­ta­se kõr­ge: „Ko­he esi­me­sel söö­gi­va­he­tun­nil hak­kas hoia­tav sig­naal töö­le ega lõp­pe­nud, pi­di­me ma­ha kee­ra­ma. Pu­na­ne tu­li põ­les pi­de­valt, ka siis, kui söök­la töö­ta­jad pa­nid toi­du­nõu­sid laua­le, ni­hu­ta­sid too­le. Meil on koo­lis li­gi 600 õpi­last, kol­mel söö­gi­va­he­tun­nil söö­vad kor­ra­ga 200. Olek­si­me saa­nud foo­ri tund­lik­kust ma­da­la­maks sea­da, aga see ol­nuks ene­se pet­mi­ne. Mõist­si­me, et meie söök­las se­da ka­su­ta­da ei saa, so­bib klas­si­des­se.“
Ko­gu eel­mi­se nä­da­la oli mü­ra­foor 2.c klas­sis. Klas­si­õpe­ta­ja Ter­je Sats rää­kis: „Foor dist­sip­li­nee­rib, nä­ha oli, et lap­sed jäl­gi­sid ning võt­sid vaik­se­maks, kui hak­kas põ­le­ma kol­la­ne või pu­na­ne tu­li. Gru­pi­töö­de ajal kip­pus põ­le­ma pu­na­ne tu­li, juh­ti­sin sel­le­le tä­he­le­pa­nu ja lap­sed suut­sid vaik­se­malt su­hel­da. Lap­sed on har­ju­nud üks­tei­sest üle ja kor­ra­ga rää­ki­ma.“
Käe­so­le­val nä­da­lal on mü­ra­foor 1.a klas­sis, klas­siõ­pe­ta­ja on Tii­na Lõ­bu. Di­rek­tor kin­ni­tas, et sun­dust ei ole, õpe­ta­jad ise ot­sus­ta­vad, kas soo­vi­vad klas­si mü­ra­foo­ri. Tu­le­kul on ka tei­ne mü­ra­foor, mil­le­le on li­sa­tud mä­lu, et saaks ta­gant­jä­re­le vaa­da­ta, mil­lal ja kui kõr­geks lärm tõu­sis.
Mü­ra­foor os­te­ti tä­nu MTÜ-le Ökok­ratt, mil­le juht on Kuu­sa­lu ela­nik Priit Ad­ler, kes tut­vus­tas Kuu­sa­lu koo­lis mü­ra­foo­ri es­malt 2009. aas­tal. Ökok­ratt viis siis Ees­ti koo­li­des lä­bi pro­jek­ti „Mü­ra po­le muu­si­ka“.

Eelmine artikkelRAIT OTS Aru­kü­last tu­li vi­bu­lask­mi­se maail­ma­meist­riks
Järgmine artikkelANNE­LI PIL­LI­ROOG: „Hindan Ani­ja mõi­sa ehe­dust.“