Kuu­sa­lu koo­lis oli lõp­pe­nud õp­peaas­tal kaks õpi­las­fir­mat

1939
Kuusalu kooli õpilasfirmade projektis osalenud KATRE KUUSK, NIKOLAI TREIBERG, KAILEEN REEMETS, MATTIAS IDAVAIN, juhendaja KADRI IDAVAIN, PÄRTEL SARAP, JESSICA LIITVEE, GEORG KUUSK ja LIISA MELISSA LAUPMAA.

ÕF Špops too­tis pop­kor­ni šo­ko­laa­dis ja ÕF Theo­do­re val­mis­tas lõh­na­too­teid.

Kuu­sa­lu kesk­koo­li 11. klas­si õpi­las­te kaks grup­pi, ühes viis nei­du ja tei­ses ne­li noor­meest, asu­ta­sid ma­jan­du­sõp­pe va­li­kai­ne raa­mes õpi­las­fir­mad, te­gid tu­ru-uu­rin­gu, leid­sid too­ted, mi­da val­mis­ta­da ja tu­rus­ta­da, ja­ga­sid ame­tid ja tööü­le­san­ded, toot­sid ja müü­sid ning lik­vi­dee­ri­sid et­te­võt­te koo­liaas­ta lõ­pus. Mõ­le­ma õpi­las­fir­ma te­ge­vu­sest tu­li te­ha kok­ku­võ­te ja esit­lus, mis läks ar­ves­se 11. klas­si õp­pe­ka­vas et­te näh­tud ko­hus­tus­li­ku uu­ri­mus­töö­na.

Ees­tis te­gut­se­vad õpi­las­fir­mad Ju­nior Ac­hie­ve­ment Ees­ti et­te­võt­lusp­rog­ram­mi raa­mes. Prog­ramm on üles ehi­ta­tud väi­ke­fir­ma te­gut­se­mi­se põ­hi­mõ­te­te­le. Õpi­la­sed oman­da­vad juh­ti­mi­se ja mees­kon­na­töö os­ku­si, osa­le­vad ot­sus­te vas­tu­võt­mi­ses, pea­vad ise fi­nant­sar­ves­tust.

Šo­ko­laa­dis pop­korn on uu­dis­too­de
Georg Kuusk, Mat­tias Ida­vain, Pär­tel Sa­rap ja Ni­ko­lai Trei­berg otus­ta­sid too­ta šo­ko­laa­di kas­te­tud pop­kor­ni. Nen­de tea­da po­le Ees­tis sel­list maiust se­ni teh­tud. Et­te­võt­te­le pan­di ni­mi Špops, mis on tu­le­ta­tud sõ­na­paa­rist „šo­ko­laa­dis pop­korn“.

Noor­me­hed ju­tus­ta­sid, et so­bi­va too­te ot­sin­gul aru­ta­ti mi­tut va­rian­ti. Üks idee oli lam­bi­ga te­le­fo­ni­laa­di­ja. Tei­ne va­riant oli ha­ka­ta te­ge­ma ar­vu­ti­te­le alu­seid ning kõ­ne all oli ka idee val­mis­ta­da kaa­sas­kan­ta­vaid külm­kap­pe.

Špop­si tu­run­dus­juht Mat­tias Ida­vain: „Vaa­ta­si­me, et sel­li­seid as­ju on kee­ru­li­ne too­ta, ning mõt­le­si­me, mil­lel oleks kind­las­ti tur­gu. Toit on see, mis lä­heb kõi­gi­le kor­da. Šo­ko­laa­di­ga kae­tud pop­kor­ni idee pak­kus meie fir­ma toot­mis­juht Georg Kuusk.“

Es­malt tu­li te­ge­le­da toot­misp­rot­ses­si väl­ja­mõt­le­mi­se ja too­tea­ren­du­se­ga, proo­vi­ti mit­meid va­rian­te – pop­korn tu­me­das šo­ko­laa­dis, pii­ma­šo­ko­laa­dis, val­ge šo­ko­laa­di­ga, kat­se­ta­ti šo­ko­laa­di­se­gu­de­ga.

Esi­me­ne par­tii val­mis aeg­la­selt, mis läks unt­su, söö­di ise ära. Töö­ta­ti Mat­tias Ida­vai­nu ko­du juu­res aia­ma­jas, kus on pliit ja sai toi­me­ta­da tei­si se­ga­ma­ta.

Pop­korn pai­su­ta­ti, šo­ko­laad su­la­ta­ti veea­nu­mas 40-50 kraa­di­ni, siis va­la­ti pop­korn ve­de­las­se šo­ko­laa­di, se­ga­ti et­te­vaat­li­kult, sea­ti res­ti­de­le sea­tud küp­se­tus­pa­be­ri­te­le kui­va­ma ja lõ­puks külm­kap­pi ta­he­ne­ma.

Špop­si too­dang osu­tus po­pu­laar­seks, pa­ken­da­tud maiust müü­di oma koo­li üri­tus­tel, Kuu­sa­lu ja Kol­ga jõu­lu­laa­ta­del, õpi­las­fir­ma­de laa­dal Tal­lin­nas ja ka Tee­vii­dal.

Mat­tias Ida­vain: „Tee­vii­dal oli lä­bi­müük kõi­ge keh­vem, sest sin­na min­nak­se koo­li­de koh­ta in­fot saa­ma, pal­ju­del pol­nud su­la­ra­ha kaa­sas.“
Fi­nants­juht Ni­ko­lai Trei­berg te­ge­les ar­ve­te ja kok­ku­võ­te­te­ga: „Kok­ku toot­si­me 53 ki­lo­gram­mi. Sis­se­tu­lek oli 1100 eu­rot, sel­lest ka­sum 764 eu­rot. Te­ge­vus ta­sus end ära, et ra­ha tee­ni­da.“

Õpi­las­fir­ma­del ei ole mak­su­ko­hus­tust, kui käi­ve on al­la 16 000 eu­ro aas­tas. Noo­red tõ­de­sid, et sel­list pop­kor­ni oleks või­nud ka eda­si val­mis­ta­da, aga suu­re­ma käi­be kor­ral oleks läi­nud kee­ru­li­se­maks.

Georg Kuusk: „Meid ju­hen­das ma­jan­du­sõp­pe õpe­ta­ja Kad­ri Ida­vain. Te­ma abi­ta oleks amet­li­kult re­gist­ree­ri­tud fir­ma­na töö­ta­mi­ne ol­nud pal­ju ras­kem.“

Noo­red kin­ni­ta­sid, et oma fir­ma an­dis pa­re­ma aru­saa­mi­se et­te­võt­lu­sest ning jul­gust en­da ideid el­lu viia.

Pär­tel Sa­rap sõ­nas, te­ma sai kin­ni­tust mõ­te­te­le min­na eda­si õp­pi­ma ma­jan­dust. Tei­sed ÕFis Špops te­gut­se­nud noor­me­hed üt­le­sid, et ma­jan­dus­vald­kon­da ei plaa­ni kõrg­koo­lis va­li­da, kuid ka­su oli sel­li­sest et­te­võt­lus­ko­ge­mu­sest kind­las­ti.

Theo­do­re te­gi mi­tut lõh­na­too­det
Jes­si­ca Liit­vee, Kai­leen Ree­mets, Kat­re Kuusk, Lii­sa Me­lis­sa Laup­maa ja Lii­sa Ko­ro­te­jev-Piir va­li­sid too­dan­guks na­tu­raal­sed lõh­nas­ta­jad. Neid teh­ti kol­me sor­ti – lõh­na­ko­tid, -pur­gid ja lõh­na­vad kae­la­keed. Too­de­te­le töö­ta­ti väl­ja oma lo­go ja slo­gan „Hea lõhn si­nu ko­ju“. Too­de­te val­mis­ta­mi­seks ka­su­ta­sid loo­dus­lik­ke ee­ter­lik­ke õli­sid, mit­te ke­mi­kaa­le.

Kat­re Kuusk: „Esial­gu kaa­lu­si­me mit­meid va­rian­te, üks mõ­te oli te­ha lõh­na­vaid sok­ke või pil­ve­lam­pe. Lõh­na­too­teid ot­sus­ta­si­me te­ha see­tõt­tu, et öko ehk hea lõhn ning loo­dus­lä­hen­dus lä­heb häs­ti müü­giks.“

Es­malt te­ge­le­ti too­tea­ren­du­se­ga, kat­se­ta­ti mit­me­su­gu­seid lõh­na­se­gu­sid. Toot­mis­se läk­sid väi­kes­tes pur­ki­des lõh­na­gee­lid Unis­tus, La­guun, Spaa, Mo­hii­to, Man­da­la, Jõu­luoo­tus, La­ven­du­la. Lõh­na­ko­tid olid täi­de­tud rii­si­ga, mi­da im­mu­ta­ti ee­ter­li­ke õli­de­ga – va­li­kus olid grei­bi, sid­ru­ni, la­vend­li ja pi­par­mün­di lõhn. Kae­la­kee­de me­dal­jo­nid val­mis­ta­ti sa­vist ja kau­nis­ta­ti, pea­le til­gu­ta­ti ee­ter­lik­ke õli­sid. Os­ta võis ka lõh­nas­ta­ma­ta me­dal­jo­ne. Kõi­ge roh­kem tööd oli lõh­na­kot­ti­de val­mis­ta­mi­se­ga, kui­gi lõh­na­gee­li­de eest sai kü­si­da kõr­ge­mat hin­da.

Lõh­na­too­ted val­mis­ta­ti toot­mis­ju­hi Lii­sa Me­lis­sa Laup­maa ko­du­köö­gis. Et­te­võt­te te­gev­juht oli Kat­re Kuusk, fi­nants­juht Kai­leen Ree­mets, tu­run­dus­juht Jes­si­ca Liit­vee ning per­so­na­li­ju­hiks ni­me­ta­ti Lii­sa Ko­ro­te­jev-Piir.

Õpi­las­fir­ma Theo­do­re käi­ve ehk müü­gi­tu­lu oli 905 eu­rot, ka­sum sel­lest 558 eu­rot.

Jes­si­ca Liit­vee: „Kon­ku­rents on lõh­na­too­de­te tu­rul vä­ga suur ja nii häs­ti meil nen­de­ga ei läi­nud, et val­mis­ta­mist pä­rast prog­ram­mi lõp­pu jät­ka­ta. Kõi­ge pa­re­mi­ni läks müük Kuu­sa­lus jõu­lu­laa­dal, kus meid tun­ti, ta­he­ti meid toe­ta­da. Ju­ba va­rem mõt­le­sin, et lä­heks ma­jan­dust õp­pi­ma, nüüd on see kin­del plaan.“

Kat­re Kuusk: „Õpi­las­fir­ma an­dis vä­ga hea või­ma­lu­se nä­ha, kui­das et­te­võt­lus toi­mib, hu­vi­tav oli ol­la prot­ses­sis sees.“

Kai­leen Ree­mets üt­les, et tä­nu fi­nants­ju­hi ame­ti­le kin­nis­tus tal plaan min­na õp­pi­ma raa­ma­tu­pi­da­mist.

Noo­red olid üks­mee­lel, et kind­las­ti ta­suks güm­naa­siu­miõ­pi­las­tel võt­ta va­li­kai­neks ma­jan­du­sõ­pe ning uu­ri­mus­töö ase­mel te­ha õpi­las­fir­ma.

Õpi­las­fir­ma teeb et­te­võt­li­ku­maks
Ma­jan­dus­kur­su­se õpe­ta­ja Kad­ri Ida­vain täp­sus­tas, et need kaks õpi­las­fir­mat ei ole pä­ris esi­me­sed Kuusalu koo­lis, kuid es­ma­kord­selt oli või­ma­lus va­li­da va­li­kai­ne­na õpi­las­fir­ma kur­sus. Eel­mi­sel õp­peaas­tal oli uu­ri­mus­töö raa­mes oma fir­ma Emi­lia Val­gis­tel, te­ma too­de oli kä­sit­si maa­li­tud pad­ja­püü­rid.

Kad­ri Ida­vain: „Ees­tis on teh­tud tu­han­deid õpi­las­fir­ma­sid, vaid ük­si­ku­test on väl­ja kas­va­nud pä­ris­fir­mad. Kind­las­ti on noor­tel sel­li­sest ko­ge­mu­sest ka­su, sest uu­rin­gud on näi­da­nud, kes on tei­nud õpi­las­fir­ma, neil on edas­pi­di­ses elus et­te­võt­lik­kus suu­rem. Loo­dan, et tu­le­val õp­peaas­tal on meil koo­lis uued õpi­las­fir­mad, kolm tüd­ru­kut järg­mi­sest 11. klas­sist ju­ba tea­ta­sid, et ne­mad on hu­vi­ta­tud.“

Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Vel­lo Sats sõ­nas õpi­las­fir­ma­de aruan­ne­te kaits­mi­sel, et noo­red on saa­nud uue ko­ge­mu­se võr­ra rik­ka­maks: „Kir­jel­da­si­te prot­ses­si, sel­lest on nä­ha, et see oli tei­le põ­nev ja nau­di­tav.“

Eelmine artikkelHuvi­koo­li­de õpi­las­te head tu­le­mu­sed kon­kurs­si­del
Järgmine artikkelAnija vald pani Kosu-Raudoja teele musta katte