Kuu­sa­lu koo­li ruu­mi­la­hen­du­se idee­kon­kur­si või­tis „Ree­de“

643
Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor VEL­LO SATS, idee­kon­kur­si võit­nud Kauss Ar­hi­tek­tuur OÜ ar­hi­tekt KAUR TALP­SEP, val­la­va­nem UR­MAS KIRT­SI ning või­du­töö „Ree­de“ vaa­de algk­las­si­de õp­pe­hoo­ne­le.

Või­du­töö „Ree­de“ esi­tas kon­kur­si­le Kauss Ar­hi­tek­tuur OÜ, kel­le ka­van­di­te jär­gi on val­mi­mas ka Jõh­vi põ­hi­kool ja Kõr­ve­kü­la koo­li juur­dee­hi­tus.

Möö­du­nud ree­de, 13. sep­temb­ri hom­mi­kul ko­gu­ne­sid Kiiu mõi­sa Kuu­sa­lu val­la­ma­ja saa­li ar­hi­tek­tid, kes osa­le­sid Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tu­se idee­kon­kur­sil. Nen­de juu­re­so­le­kul ava­li­kus­ta­ti kon­kur­si­tu­le­mu­sed ning ava­ti ümb­ri­kud au­to­ri­te ni­me­de ja kon­tak­tand­me­te­ga.
Täh­ta­jaks, 23. au­gus­tiks oli kon­kur­si­le esi­ta­tud 4 võist­lus­tööd. Žü­rii, ku­hu kuu­lu­sid ar­hi­tek­tid Tii­na Sko­li­mows­ki, Il­mar Ja­las ja Jo­han Ta­li, Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Vel­lo Sats ja val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, va­lis möö­du­nud tei­si­päe­val üks­meel­selt võit­jaks kon­kur­si­töö „Ree­de“.

Või­du­töö „Ree­de“, koo­li pea­sis­se­käik on ka­van­da­tud uue algk­las­si­ma­ja ja va­na osa va­he­le.

Au­hin­na­fond on 25 000 eu­rot. Või­du­töö „Ree­de“ esi­ta­nud Kauss Ari­tek­tuur OÜ saab pree­miaks 10 000 eu­rot. Tei­se­le ko­ha­le tul­nud võist­lus­töö „Loo­me­lin­nak“ au­to­ri Must OÜ pree­mia on 7000 eu­rot ning kol­man­da­le ko­ha­le tul­nud ka­van­di „Õu“ eest saab Doo­mi­no Ar­hi­tek­tid OÜ 5000 eu­rot. Er­gu­tusp­ree­mia 2000 eu­rot pi­di mi­ne­ma nel­jan­daks jää­nud võist­lus­töö­le „Puu­sa­lu“, kuid jääb väl­ja maks­ma­ta, sest töö ei kva­li­fit­see­ru­nud.

Žü­rii esi­mees, Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si sel­gi­tas ümb­ri­ke ava­mi­sel, et kolm fir­mat olid tei­nud 23. au­gus­til kel­la 10ks rii­gi­han­ge­te re­gist­ris nõue­te­ko­ha­selt sis­se­kan­ded. Sa­mal päe­val kel­la 15ks too­di val­la­maj­ja ne­li võist­lus­tööd. Han­ke­ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­sid val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, val­la­sek­re­tär Mee­li Vaa­rik ja planeeringute spetsialist Ma­ris Tor­ga, hin­da­sid kõik 4 kon­kur­si­tööd nõue­te­ko­ha­seks, sest oli või­ma­lus, et üks fir­ma on esi­ta­nud kaks ka­van­dit. Kon­kur­si tu­le­mus­te ava­li­kus­ta­mi­sel sel­gus, et „Puu­sa­lu“ oli esi­ta­nud nel­jas au­tor, kel­lel oli jää­nud rii­gi­han­ge­te re­gist­ris sis­se­kan­ne te­ge­ma­ta.

Val­la­va­nem tõ­des, et üks­ki ka­vand ei la­hen­da koo­li ees seis­vaid ruu­mip­rob­lee­me sa­jap­rot­sen­di­li­selt, ning aval­das loo­tust, et või­du­tööd on või­ma­lik va­ja­du­sel täien­da­da.

Ta li­sas, kui Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on kon­kur­si ­tu­le­mu­sed kin­ni­ta­nud, al­gab küm­ne­päe­va­ne vaid­lus­tus­pe­riood. Kui see möö­das ja vaid­lus­ta­tud po­le, saab algklasside osa ruu­mi­kit­si­ku­se la­hen­da­mi­se prot­ses­si­ga eda­si min­na, kuu­lu­ta­da väl­ja pro­jek­tee­ri­mis-ehi­tus­han­ge. Kui kõik sujub, siis ideaa­lis võiks 2020. aas­ta mai­kuu lõ­pus alus­ta­da ehi­tus­te­ge­vu­se­ga. Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­de­ehi­tu­se esi­me­ne etapp peaks lõp­pe­ma ja uued ruu­mid ka­su­tu­se­le võt­ma 2022. aas­ta sep­temb­riks, et uut õp­peaas­tat alus­ta­da siis uu­tes ruu­mi­des. Koo­li ruu­mi­kit­si­ku­se la­hen­da­mi­seks on prae­gu ren­di­tud nel­ja klas­si­ga moo­dul­ma­ja, le­ping lõ­peb 2022 ke­va­del õp­peaas­ta lõ­pu­ga.

Algk­las­si­de õp­pe­hoo­ne prae­gu­se õpi­las­ko­du ase­me­le
Võist­lus­töös „Ree­de“ on Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­de uus õp­pe­hoo­ne ka­van­da­tud staa­dio­ni poo­le ula­tu­va ma­ja­tii­va ehk õpi­las­ko­du asu­ko­ha­le. Ole­mas­o­lev ma­ja­tiib lam­mu­ta­tak­se. Uus pea­sis­se­pääs ning söök­la laien­dus te­hak­se koo­li al­les­jää­va osa ja uue juur­dee­hi­tu­se va­he­le.
Žü­rii hin­nan­gul te­ki­tab „Ree­de“ ju­ba esi­me­ses eta­pis ära­tun­ta­va ja int­ri­gee­ri­va uue ma­hu, mis ei kao­ta teis­te ehi­tu­s­etap­pi­de jä­rel oma il­met.

„Algk­las­si­de osa on sel­gelt eris­tuv, omaet­te toi­miv kesk­kond. Hoo­ne on kom­pakt­ne, ka­su­tuid pin­da­sid po­le. Iga­päe­va­sed lii­ku­mis­teed ei kat­tu, ühi­ne kok­ku­puu­te­punkt on söök­la. Idee­ka­vand või­mal­dab esi­me­ses eta­pis ra­ken­da­da ener­gia­sääst­lik­ke la­hen­du­si: päi­ke­se­var­jes­tus, päi­ke­see­ner­gia ka­su­ta­mi­ne, kom­pakt­sed sei­na­pin­nad. Pä­rast esi­me­se eta­pi väl­jae­hi­ta­mist on koo­lil uus, kor­ras­ta­tud pea­sis­se­pääs, ka il­ma järg­ne­va­te etap­pi­de ra­ja­mi­se­ta on ole­mas toi­miv kesk­kond, po­le va­ja te­ha nii­ni­me­ta­tud aju­ti­si üle­mi­ne­kuid. Alg­koo­li osa­ga alus­ta­des ei pea õp­pe­tööd kat­kes­ta­ma teis­tes hoo­neo­sa­des,“ on kir­jas žü­rii koo­so­le­ku pro­to­kol­lis.

Ka­van­da­da pol­nud liht­ne
Ümb­ri­ke ava­mi­sel osa­les Kauss Ar­hi­tek­tuur OÜst ju­ha­tu­se lii­ge ja üks oma­nik­ke Kaur Talp­sep. Ta rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et peab end ko­ha­li­kuks ini­me­seks, pe­re su­ve­ko­du asub Kuu­sa­lu val­las Va­na­kü­las ning see ajen­das Kuu­sa­lu koo­li juur­dee­hi­tu­se idee­kon­kur­sist osa võt­ma: „Iga­le poo­le ei jõua, tee­me va­li­kuid. Ka­van­da­si­me võist­lus­tööd mit­me au­to­ri­ga. Käi­si­me eel­ne­valt Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja­ga tut­vu­mas. Töö pol­nud liht­ne, oli tu­li­seid vaid­lu­si, et lei­da la­hen­dus, mis oleks esin­dus­lik ka siis, kui koo­li ruu­mi­prob­lee­mi la­hen­da­mi­se­ga esi­me­sest eta­pist eda­si ei min­da­gi.“

Kaur Talp­sep too­ni­tas, et au­to­ri­te­na tu­leb ni­me­ta­da kõik, kes Kauss Ar­hi­tek­tuur OÜst kaa­sa te­gid, üks pak­kus üht, tei­ne teist ideed, kok­ku sai ter­vi­ku. Pea­le te­ma on au­to­rid veel ar­hi­tek­tid Kris­tii­na Aas­vee, Al­lan Pil­ter, Ca­ro­li­na Reid­ma, Eli­se Roos ja Sten Ven­dik.

„Pi­kalt mõt­le­si­me, kas lam­mu­ta­da õpi­las­ko­du hoo­ne või mit­te. Leid­si­me, et kõi­ge pa­rem oleks ik­ka­gi lam­mu­ta­mi­ne,“ lau­sus Kaur Talp­sep ja märkis, ko­gu aeg tu­li sil­mas pi­da­da nõuet, et esi­me­se eta­pi mak­su­mus ei to­hiks üle­ta­da 2,5 mil­jo­nit eu­rot. See pa­ni mõt­te­len­nu­le pii­rid, mi­da­gi kos­mi­list ei saa­nud pak­ku­da.

„Klas­si­ruu­mi­de suu­ru­seks on algk­las­si­de õp­pe­hoo­nes ka­van­da­tud 60 ruut­meet­rit. Te­gi­me nii, et las­tel oleks koo­lis ruu­mi, kui­gi näi­teks Soo­mes on koo­li­des õpi­las­tel olu­li­selt roh­kem ruu­mi. Soo­mes on niiöel­da so­ki­koo­lid, lap­sed võ­ta­vad ja­la­nõud maj­ja si­se­ne­des uk­se juu­res ära, need pan­nak­se riiu­li­te­le. Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­de ma­jas võiks ol­la sa­ma­moo­di.“

Ta kir­jel­das, et uue õp­pe­hoo­ne kol­me­le kül­je­le on teh­tud ka­tu­sea­lu­sed õue­sõp­pe­alad, li­sa­tud on ast­mes­ti­kud, mi­da on või­ma­lik ka­su­ta­da ava­tud au­di­too­riu­mi­te­na.

Uue sis­se­käi­gu ko­ha­le on mõel­dud rõ­du, mis ühen­dab algk­las­si­de ma­ja au­la­ga: „Kuu­sa­lu koo­li au­las on sa­mu­ti ruu­mi­kit­si­kus, rõ­du ai­tab se­da la­hen­da­da, au­la ava­neb rõ­du­le. Algk­las­si­de õp­pe­hoo­ne aat­riu­mis on lai trepp, se­da saab sa­mu­ti ka­su­ta­da is­tu­mi­sa­la­na. Ka­van­da­tud on ka rek­reat­sioo­nia­la, sis­se­käi­gust tei­se­le poo­le jääb päi­ke­se­ter­rass. Aat­riu­mist tei­sele poo­le pak­ku­si­me muu­si­kak­las­si, mis on sa­mu­ti ast­me­li­ne, kõi­ke se­da saab soo­vi kor­ral ka­su­ta­da ühe ruu­mi­na.“

Kuu­sa­lu di­rek­tor Vel­lo Sats kom­men­tee­ris, et uu­ris kõi­ki võist­lus­töid põh­ja­li­kult ning „Ree­de“ hak­kas jär­jest enam meel­di­ma, sest koo­li soo­ve on häs­ti ar­ves­ta­tud: „Meel­dib ka see, et juur­dee­hi­tu­se ajal saab koo­li­töö suu­res osas jät­ka­ta, vaid ka­hek­sa­le klas­si­le pea­me leid­ma asen­dus­ko­ha. Õpi­las­ko­du ehi­ta­ti 1977. aas­tal in­ter­naa­diks, ko­ri­do­rid on seal kit­sad, ruu­mid väi­ke­sed. Ko­he teh­ti sin­na ka paar klas­si alu­mi­se­le ja üks klass tei­se­le kor­ru­se­le, ruu­mi­puu­dus va­lit­ses Kuu­sa­lu koo­lis ju­ba siis. Nüüd­seks on õpi­las­ko­du väi­ke­ses osas, ena­mik on ka­su­tu­ses klas­si­ruu­mi­de­na.“

Di­rek­tor ütles, koo­li­pe­re soov oli, et uus ruu­mi­la­hen­dus oleks po­lü­funkt­sio­naal­ne, ja või­du­töö an­nab sel­leks või­ma­lu­se.

Eelmine artikkelKuusalu vallas koolitus „Tervem mina“
Järgmine artikkelRaa­si­ku rah­va­ma­ja park­la