Kuu­sa­lu koo­li moo­du­lid on pai­ka pan­dud

1668
Kuu­sa­lu koo­li kül­ge ehi­ta­tud kon­tei­ner­koo­li­ma­ja on esial­gu si­ni­ne, kuid vär­vi­tak­se hal­li­kas­beežiks.

Moo­du­li­tes­se tu­le­vad kaks ing­li­se kee­le klas­si, ve­ne kee­le ja aja­loo klass.

Ra­mi­rent Bal­tic AS on pai­gal­da­nud val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel Kuu­sa­lu kesk­koo­li põ­hi- ja kesk­koo­lio­sa ma­ja­tii­va ot­sa ne­li moo­du­lit. Töö­de­ga alus­ta­ti 9. juu­lil, nüüd­seks te­hak­se si­se­töid, ühen­da­tak­se kom­mu­ni­kat­sioo­ne koo­li­ma­ja süs­tee­mi­de­ga.

Moo­du­li­te ehk kon­tei­ner­koo­li­ma­ja rent nel­jaks aas­taks lä­heb Kuu­sa­lu val­la­le rii­gi­han­ke tu­le­mu­se­na maks­ma 223 188 eu­rot koos käi­be­mak­su­ga. Kuu­sa­lu kesk­kool saab juur­de nel­ja klas­si ruu­mid koos ta­va­lis­te ja interaktiivsete tahv­li­te­ga, kaks WCd ja ko­ri­do­rio­sa, mis hak­kab ole­ma ma­ja­tii­va alu­mi­se kor­ru­se ko­ri­do­ri pi­ken­dus.

Kuu­sa­lu abi­val­la­va­nem Tõ­nu Am­mus­saar sel­gi­tab, et kui­gi suur ruu­mi­puu­dus on algk­las­si­de osas, pan­di moo­du­lid va­ne­ma ast­me õpi­las­te ma­ja­tii­va ot­sa, sest algk­las­si­de tii­va lõ­pus on kä­si­töök­las­sid, sealt puu­dub eda­si­pää­su või­ma­lus.

Ka­he uue klas­si­ruu­mi pin­da­la on 45 ruut­meet­rit ja ka­hel 47 ruut­meet­rit. Kuu­sa­lu koo­li di­rek­to­ri Vel­lo Sat­si sõ­nul on ot­sus­ta­tud, et kon­tei­ner­koo­li­maj­ja saa­vad ka­bi­ne­tid ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Kai Pe­ter­son, kes on 12. klas­si ju­ha­ta­ja; uus ing­li­se kee­le õpe­ta­ja Lii­na Raud­la, kel­lest saab 5.a klas­si­ju­ha­ta­ja; aja­looõ­pe­ta­ja Mer­ja Rumm ja ta 6.c klass ning ve­ne kee­le õpe­ta­ja Nii­na Pri­mo­len­na­ja koos oma 6.a klas­si­ga.

Di­rek­tor sel­gi­tab, et kui­gi kesk- ja va­ne­ma ast­me õpi­la­sed lii­gu­vad ühest ka­bi­ne­tist tei­se, on nen­de ko­duk­lass seal, kus asub klas­si­ju­ha­ta­ja ka­bi­net.

Vel­lo Sats li­sab, et uued algk­las­sid pai­gu­ta­tak­se tei­se­le kor­ru­se­le, administratsioo­ni ruu­mi­de peal paik­ne­va­tes­se klas­si­ruu­mi­des­se.

„Ole­me vä­ga tä­nu­li­kud Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu­le ja -va­lit­su­se­le, et jõud­si­me nii­kau­ge­le, et ena­mus vo­li­ko­gust ot­sus­tas, pa­rim va­riant on moo­du­lid. Loo­da­me nüüd, et ka koo­li­ma­ja re­no­vee­ri­mi­ne al­gab vars­ti,“ sõnab ta.

Ku­na kon­tei­ner­koo­li­ma­ja toetub kergplok­ki­dele, le­pi­ti ehi­ta­ja­ga kok­ku, et põh­ja­le pan­nak­se li­sa­soo­jus­tus ning ehi­ta­tak­se kin­ni nii, et õpilased ei saaks sin­na al­la ro­ni­da. Moo­du­lid jää­vad maast um­bes 50 sen­ti­meet­ri kõr­gu­se­le.

Ra­mi­rent Bal­tic müü­gi­di­rek­tor Mee­lis Gan­son üt­leb, et prae­gu on moo­du­lid si­ni­sed, aga ei jää sel­li­seks, vär­vi­tak­se üle hal­li­kas­beežiks, et sar­na­neks koo­li­ma­ja­ga.

Täh­taeg on au­gus­ti kes­kel, müü­gi­direktor lu­bab, et ehi­ta­ja an­nab töö üle täh­ta­jaks, ise­kü­si­mus on, kui­das jõu­tak­se amet­kon­da­de koos­kõ­las­tus­te­ga: „Ehi­ta­jad suu­da­vad täht­ajast kin­ni pi­da­da, aga amet­kon­nad on ehi­tus­buu­mi tõt­tu vä­ga koor­ma­tud, sel­les mõt­tes ei to­hiks oma­va­lit­su­sed nii­su­gu­seid tel­li­mu­si lii­ga hil­ja pea­le jät­ta.“

Mee­lis Gan­son li­sab, et te­ma te­ge­leb et­te­võt­tes koo­li­de ja las­teae­da­de moo­du­li­te­ga, Kuu­sa­lu kon­tei­ner­koo­li­ma­ja on et­te­võt­te­le viies see­su­gu­ne ning ena­mas­ti tel­li­tak­se­gi kor­ra­ga 4 klas­si ja­gu moo­du­leid. Kuu­sa­lu moo­du­lid on tä­na­vu esi­me­sed, veel pan­nak­se moo­du­lid Sa­ku ja Saue koo­li­de­le ning ka Rand­ver­re, kuid seal ta­he­tak­se kon­tei­ner­koo­li­ma­ja val­mis saa­da uue aas­ta al­gu­seks.

„Le­pin­gu jär­gi ren­di­me moo­du­lid Kuu­sa­lu val­la­le nel­jaks aas­taks. Kui le­pin­gut ei pi­ken­da­ta, võ­ta­me need lah­ti ja vii­me mu­ja­le ning taas­ta­me en­di­se olu­kor­ra,“ lau­sub Mee­lis Gan­son.