Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tu­se idee­kon­kurss

140
Kuusalu kool

Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus ot­sus­tas väl­ja kuu­lu­ta­da Kuu­sa­lu kesk­koo­li hoo­ne­komp­lek­si ül­di­se ruu­mi­li­se la­hen­du­se ning juur­dee­hi­tu­se idee­kon­kur­si, moo­dus­tas han­ke­ko­mis­jo­ni ja kon­kur­si­žü­rii ning kin­ni­tas võist­lu­sees­kir­ja ja -üle­san­de. Idee­kon­kur­si täh­taeg on juu­nis.

Kon­kur­si kor­ral­dab kä­sun­dus­le­pin­gu alu­sel MAR­LAN LAW Of­fi­ce OÜ. Idee­ka­van­di­te vor­mis­ta­mi­se, pa­ken­da­mi­se ja do­ku­men­ti­de vas­ta­vust nõue­te­le hak­kab kont­rol­li­ma ko­mis­jon, ku­hu kuu­lu­vad val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, ju­rist Mee­li Vaa­rik, pla­nee­rin­gu­te peas­pet­sia­list Ka­di Raud­la, pla­nee­rin­gu­te spet­sia­list Ma­ris Tor­ga ja MAR­LAN LAW Of­fi­ce esin­da­ja Mar­gus Lan­tin.

Ka­van­deid hak­kab hin­da­ma žü­rii, mil­le esi­mees on val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ning liik­med Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Vel­lo Sats ja ar­hi­tek­tid Tii­na Sko­li­mows­ki, Il­mar Ja­las, Jo­han Ta­li.

Au­hin­na­fond on kok­ku 24 000 eu­rot. Võit­ja pree­mia on 10 000 eu­rot, 2. koht saab 7000, 3. koht 5000 eu­rot, er­gu­tusp­ree­mia on 2000 eu­rot.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et võist­lu­sü­le­san­des ka­jas­ta­tud ruu­mip­rog­ramm on koos­kõ­las­ta­tud Kuu­sa­lu koo­li­ga, kuid väl­ja on võe­tud va­ra­se­malt seal kir­jas ol­nud ehi­tus­maht 2000 li­sa­ruut­meet­rit põ­ran­da­pin­da. Idee­kon­kur­si läh­teü­le­san­des on mär­gi­tud, et pa­lu­tak­se esi­ta­da es­kiis­la­hen­dus algk­las­si­de õp­pe­hoo­ne või hoo­neo­sa ra­ja­mi­seks tu­gi­ne­des ruu­mia­na­lüü­si­le ja ko­gu koo­li­komp­lek­si haa­ra­va­le vi­sioo­ni­le. Ka­su­ta­da võib osa­li­selt ka ole­ma­so­le­vat hoo­ne­mah­tu, li­sa­des puu­du ole­va osa. La­hen­dus tu­leb an­da ka köö­gi ja söök­lao­sa laien­da­mi­seks.

Ur­mas Kirt­si: „Juur­de­ra­ja­ta­va pin­da­la maht 2000 ruut­meet­rit oli pa­ku­tud in­di­ka­tiiv­selt, po­le ab­so­luut­ne tõ­de. Võib-ol­la esi­ta­tak­se kon­kur­sil la­hen­dus väik­se­ma­le pin­na­le. Pea­mi­ne on, et pa­ra­nek­sid 1.-4. klas­si õpi­las­te ja õpe­ta­ja­te tin­gi­mu­sed koo­lis ning söök­lat laien­da­taks.“
Algk­las­si­de õp­pe­hoo­ne ja söök­la re­konst­ruee­ri­mi­ne on ka­vas el­lu viia 1. eta­pis. Läh­te­üle­san­des on kir­jas, et re­konst­ruee­ri­ta­va või ra­ja­ta­va uue õp­pe­hoo­ne/juur­dee­hi­tu­se, sel­le tee­nin­da­mi­seks va­ja­li­ku õue­ala, kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de ning söök­la ja köö­gi laien­da­mi­se eel­dus­lik ehi­tus­mak­su­mus on 2,5 mil­jo­nit eu­rot koos käi­be­mak­su­ga.

Ko­gu koo­li­komp­leks oleks 800 õpi­la­se­le ja 105 töö­ta­ja­le, kui juur­de ar­ves­ta­da ka spor­di­kes­ku­se töö­ta­jad. Algk­las­si­de osas tu­leks ar­ves­ta­da 310 õpi­la­se­ga.

Algk­las­si­de­le oleks va­ja 12 klas­si­ruu­mi, igaü­he pin­da­la um­bes 60 ruut­meet­rit. Li­saks 4 rek­reat­sioo­ni­ruu­mi, 4 väi­ke­klas­si­ruu­mi ning 3 klas­si­ruu­mi eri­pe­da­goo­gi­le, lo­go­pee­di­le, õpia­bi õpe­ta­ja­le. Ka soo­vib kool ra­hu­ne­mis­tu­ba, te­raa­pia­ruu­mi, kah­te vest­lus­tu­ba ja muu­si­kak­las­si koos pil­li­ruu­mi­ga. Veel oleks va­ja õpe­ta­ja­te tu­ba koos köö­gi­nur­ga ja 5 töö­ko­ha­ga, gar­de­roo­bi õpi­las­te­le iga klas­si juu­res või eral­di ko­ri­do­ris, õpe­ta­ja­te gar­de­roo­bi koos WC ja duši­nur­ga­ga, 2 riie­tus­ruu­mi ja 2 duši­ruu­mi õpi­las­te­le, WCd õpi­las­te­le ja ko­ris­ta­ja­te ruu­mi. Soo­vi­tak­se ka ka­tu­se­ga ja kunst­kat­te­ga õue­ala, kus lap­sed saak­sid ol­la ja­lat­seid va­he­ta­ma­ta.
Kuu­sa­lu kesk­koo­li di­rek­tor Vel­lo Sats kom­men­tee­ris, et tervisekaitse nõue­te jär­gi peab algk­las­si­del ole­ma klas­si­ruu­mis vä­he­malt 2 ruut­meet­rit iga lap­se koh­ta. Õpi­las­te pii­rnorm on prae­gu 24 ühes klas­sis, kuid oma­va­lit­su­se ot­su­sel võib seda tõs­ta, kui tervisekaitse- ja ohutusnõuded on täidetud. See­tõt­tu on koo­li et­te­pa­nek te­ha klas­si­ruu­mid vä­he­malt 60 ruut­meet­ri­se pin­da­la­ga.

Koo­li söök­la koh­ta mär­kis di­rek­tor, et see on jää­nud koo­li­pe­re­le väi­ke­seks. Nii esimeses kui kolmandas söö­gi­va­he­tun­nis kae­tak­se koh­ti uues­ti, et kõi­ki söö­jaid ära ma­hu­ta­da – se­da­si on neil päe­vil, kui kõik soo­vi­vad süüa koo­li­kok­ka­de teh­tut, osad õpi­la­sed ei jook­se spor­di­kes­ku­se puh­ve­tis­se tervislikku ham­bur­ge­ri või juur­vil­ju-puu­vil­ju ost­ma.

Kuu­sa­lu kesk­koo­lis on lõp­pe­val õp­peaas­tal 673 õpi­last.

Val­la­va­nem mär­kis, kui kon­kurss õn­nes­tub, võiks ehi­tus ala­ta üle­järg­mi­sel õp­peaas­tal. Kui ha­ka­tak­se ehi­ta­ma täiesti uut õp­pe­kor­pust, siis ei ole va­ja õp­pe­töö ajaks lei­da asen­dus­ruu­me. Kui ha­ka­tak­se ole­ma­so­le­vaid ruu­me üm­ber ehi­ta­ma, tu­leb lei­da aju­ti­sed klas­si­ruu­mid.
Vald ren­dib prae­gu Kuu­sa­lu koo­li algk­las­si­de ruu­mi­kit­si­ku­se lee­ven­da­mi­seks nel­ja klas­si­ruu­mi­ga moo­dul­ma­ja, rent lõ­peb 2022. aas­ta juu­nis.