Kuu­sa­lu ker­ge­jõus­ti­ku-pe­re­päe­va kü­las­tas GERD KAN­TER

1907
Olüm­pia­võit­ja GERD KAN­TER kii­tis Kuu­sa­lu spor­ti­mis­või­ma­lu­si, te­da tä­nas pe­re- ja spor­di­päe­va üks kor­ral­da­ja­test – HE­LE­NA AUG. Tänutäheks sai kettaheitja Jõekääru Perepuhkuse kingikorvi.

Esi­mest kor­da toi­mu­sid Kuu­sa­lus las­te ker­ge­jõus­ti­ku­päev ja pe­re­päev kor­ra­ga.

Igal aas­tal täi­tub sep­temb­ri al­gu­ses Kuu­sa­lu staa­dion pi­si­kes­te spor­di­hu­vi­lis­te­ga – mõõ­tu võ­ta­vad lap­sed ala­tes 3. eluaas­tast. Tä­na­vu oli ker­ge­jõus­ti­ku­päev lau­päe­val, 2. sep­temb­ril va­ra­se­mast suu­re­joo­ne­li­sem, esi­mest kor­da toi­mus sa­mal ajal viieaas­ta­se tra­dit­sioo­ni­ga pe­re­päev, mis on Kuu­sa­lus ta­va­li­selt sü­gi­se lõ­pus.
Sport­li­ku kak­si­kü­ri­tu­se Ter­ve Pe­re kor­ral­da­sid tä­na­vu Kuu­sa­lu Spor­dik­lu­bi ja Il­vard Ee­rik­soo. Mees­kon­na­ga lii­tus va­ra­se­ma­te pe­re­päe­va­de kor­ral­da­ja He­le­na Aug. Mõ­le­maid üri­tu­si toe­tab Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus, spor­di­päe­va ka Jõe­kää­ru Pe­re­puh­kus, Bal­ti Spoon, Sa­ku ning pe­re­päe­va osa Ees­ti Las­te­va­ne­ma­te Liit.
Ker­ge­jõus­ti­ku alad las­te­le olid sa­mad, mis möö­du­nud aas­tal. Eri pik­ku­se­ga jook­su­dis­tant­si­del ning kau­gus­hüp­pes said võis­tel­da 3- ku­ni 12aas­ta­sed lap­sed. Spor­di­kes­ku­se ga­le­riis sai proo­vi­da joo­gat. Tä­na­vu oli spor­di­päe­val osa­le­nud lap­si 136, vei­di roh­kem, kui mul­lu.
Spor­di­kes­ku­ses pi­das loen­gut ket­ta­hei­te olüm­pia­võit­ja Gerd Kan­ter.
Olüm­pia­võit­ja lau­sus, et Kuu­sa­lu spor­di­kes­kus ja staa­dion meel­di­sid tal­le vä­ga. Loen­gu peal­kir­jaks va­li­tud „Ka väi­ke­ses maa­ko­has võib sir­gu­da olüm­pia­võit­ja” väi­te kin­ni­tu­seks vas­tas ta, et on pä­rit Va­na-Vi­ga­last ning pal­jud tei­sed­ki olüm­pia­võit­ja­te lap­se­põlv oli väi­kes­tes asu­la­tes: „Tipps­port­la­seks ei pea tin­gi­ma­ta Tal­lin­nas tree­ni­ma. Kui lei­da noor­te­le ju­hen­da­jad, võib se­da te­ha ka maal, kus on kesk­kond noo­re aren­guks sa­ge­li pal­ju mõ­nu­sam. Ka Kuu­sa­lus on tipps­por­di te­ge­mi­seks head või­ma­lu­sed ja eel­du­sed.”
Ta sõ­nas, et on suu­relt mõt­le­ja, kel­le kaks ees­mär­ki olid olüm­pia­võit ja maail­ma­re­kord: „Ühe saa­vu­ta­sin, tei­sest jäi vei­di puu­du, aga suur ees­märk oli na­gu ma­ja­kas. Lap­se­va­ne­ma­te­le soo­vi­tan – las­ke las­tel spor­ti­mist nau­ti­da, tren­ni ei ta­su va­ra lii­ga tõ­si­seks aja­da. Olin ka ise hi­li­ne alus­ta­ja, tä­nu sel­le­le läk­sin igas­se tren­ni hea tu­ju­ga ja mo­ti­vee­ri­tult.”
Gerd Kan­ter mär­kis, et spor­di­ga käi­vad pa­ra­ku kaa­sas ka ebaõn­nes­tu­mi­sed: „Ala­ti ei lä­he nii, na­gu me ta­ha­me. Tu­leb ana­lüü­si­da, põh­jus väl­ja sõe­lu­da, järg­mi­ne kord te­ha pa­re­mi­ni. Sa­ge­li ei ana­lüü­si­ta, kui lä­heb häs­ti. Ar­va­tak­se, et ol­lak­se­gi pa­rem, nii pi­di­gi mi­ne­ma. Siis juh­tub aga, et noors­port­las­test, ke­da pee­tak­se vä­ga an­de­kaks, täis­kas­va­nu­te klas­sis enam mi­da­gi kuul­da po­le. Edu po­le ana­lüü­si­tud ning tu­le­mu­sed saa­dud sel­le põh­jal, mi­da loo­dus and­nud. Siis saab klaas täis, tu­le­vad esi­me­sed kao­tu­sed ning ha­ka­tak­se käe­ga löö­ma. Ka mi­nu olüm­pia­või­du alus oli, et esi­me­ne olüm­pia läks vä­ga keh­vas­ti. Järg­nes ne­li aas­tat jär­je­kind­lat, mõ­tes­ta­tud tren­ni ja tu­li ka võit.”
Ru­tii­ni nau­ti­ja­na kii­dab ta graa­fi­kut, kus kin­del arv tren­ne ja kel­laa­jad: „Üks edu alu­seid on tren­ni nau­ti­mi­ne. Kui laps lä­heb tren­ni pea maas ja hal­va tu­ju­ga, on ras­ke mi­da­gi head kor­da saa­ta. Kõik al­gab sel­lest, mi­da me usu­me. Head tu­ju ai­tab säi­li­ta­da, kui ei pin­gu­ta üle. Kui on või­ma­lik va­li­da, soo­vi­tan te­ha tren­ni viis kor­da nä­da­las tund ae­ga, mit­te kaks kor­da ja ko­gu õh­tu.”

Väärika ajalooga võistlus
Gerd Kan­te­ri Kuu­sal­lu kut­su­nud en­di­ne pi­ka­maa­jooks­ja Il­vard Ee­rik­soo: „Ku­na sel aas­tal oli kaks üri­tust sa­ma­le päe­va­le pla­nee­ri­tud ja ka pe­re­päev sport­li­ku ala­too­ni­ga, oli mi­nu esi­me­ne soov kut­su­da loen­gut pi­da­ma Gerd Kan­ter. Ta tõed ja põ­hi­mõt­ted on hea ees­ku­ju nii las­te­le kui nen­de va­ne­ma­te­le. Tun­nen Ger­di ju­ba ajast, kui veel spor­di­te­ge­mist tõ­si­selt võt­sin ning pi­de­valt sa­mas spor­di­hal­lis ras­si­si­me. Prae­gu veel ker­ge­jõus­ti­ku­hooaeg kes­tab ning ae­gu oli kee­ru­li­ne so­bi­ta­da, Kuu­sa­lust läks Gerd ot­se Tal­lin­nas­se võist­lus­te­le.”
Il­vard Ee­rik­soo sõ­nas, et oli Kuu­sa­lu val­la las­te ker­ge­jõus­ti­ku­päe­va kor­ral­dus­mees­kon­nas esi­mest kor­da: „Olen oma las­te­ga sel võist­lu­sel osa­le­nud vii­ma­sel seits­mel aas­tal. See on vää­ri­ka aja­loo­ga võist­lus, järg­mi­sel aas­tal 40. kor­da. Soo­viks sel­le jät­ku­mist edas­pi­digi. Kui suu­da­me mõ­ne­le lap­se­le te­ki­ta­da hu­vi spor­di­te­ge­mi­se vas­tu, on ees­märk täi­de­tud.”
He­le­na Aug jäi spor­di­päe­va ja pe­re­päe­va koo­sü­ri­tu­se­ga vä­ga ra­hu­le: „Kaks üri­tust so­bi­sid häs­ti kok­ku. Lap­si oli pal­ju ning aja­ka­va vei­di ve­nis, kuid kõik, mis oli plaa­nis, sai teh­tud. To­re, et vä­ga pal­ju osa­le­jaid oli päe­val al­gu­sest lõ­pu­ni, kui oli Eli­na Bor­ni kont­sert.”
Spor­di­päe­val osa­le­nud las­te va­ne­mad kom­men­tee­ri­sid Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tao­li­si üri­tu­si, kus ka las­teaia­lap­sed saak­sid oma­va­hel võist­le­da ning poo­diu­mi­le, Kuu­sa­lu val­las roh­kem po­le, see­tõt­tu oli hu­vi suur. Kii­de­ti, et päev su­jus häs­ti, edas­pi­di soo­vi­tak­se roh­kem eri­ne­vaid võist­lu­sa­la­sid.

Eelmine artikkelRaa­si­ku koo­li­ma­ja ava­tud – kink koo­li, val­la ja Ees­ti juu­be­liks
Järgmine artikkelViha­soo koo­lis an­dis aa­bit­sad kät­te pre­si­dent KERS­TI KAL­JU­LAID