Kuu­sa­lu Ka­le­vi mäng­jad ja nen­de pe­re­liik­med pi­da­sid ühi­se jalg­pal­li­pü­ha­päe­va

688
Jalg­pal­li­pü­ha­päe­val teh­ti Kuu­sa­lu Ka­le­vi män­gi­ja­te ja tree­ne­ri­te ühis­pilt.

SAND­RA VI­LU­MAA

Pü­ha­päe­val, 9. juu­nil Kuu­sa­lu staa­dio­nil kor­ral­da­tud jalg­pal­li­pü­ha­päev oli mõel­dud Kuu­sa­lu Ka­le­vi liik­me­te­le, nen­de lä­he­das­te­le ja kõi­gi­le teis­te­le jalg­pal­li­hu­vi­lis­te­le. Päe­va jook­sul osa­les üri­tu­sel li­gi 150 ini­mest. Päe­va juht oli Erik Tamm­soo.

Hoo­li­ma­ta äik­esest oli Kuu­sa­lus päik­ese­li­ne ja soe. Osa­le­ja­tel oli või­ma­lus end proo­vi­le pan­na mit­me­su­gus­tes võist­lus­tes. Suur osa jalg­pal­li­päe­vast ku­lus jal­kao­rien­tee­ru­mi­se­le. Sel­leks ko­gu­ne­ti soo­vi jär­gi kol­me­liikl­me­lis­teks mees­kon­da­deks, kes võist­le­sid orien­tee­ru­mis­punk­ti­des eri­ne­vaid pal­li­män­guos­ku­si nõud­va­tel ala­del. Vii­ma­ses, mä­lu­män­gu­punk­tis, tu­li näi­da­ta oma jalg­pal­lia­la­seid tead­mi­si.

Päe­va tar­beks oli li­saks klu­bi en­da va­hen­di­te­le tel­li­tud at­rakt­sioo­ne fir­malt Air­fun. Väi­kes­te võist­le­ja­te lem­mi­kuks ku­ju­nes Speed­box – ma­sin, mis mõõ­dab jalg­pal­lu­ri löö­gi­tu­ge­vust mõõ­tes pal­li­len­nu kii­rust. Ka sai kaa­sa te­ha inim­jalg­pal­lis, mis ku­ju­tas en­dast suurt kum­mist laua­jalg­pal­li­lau­da, ai­nult et män­gu­nup­pu­de ase­mel olid lap­sed-va­ne­mad ise. Löö­gi täp­sust sai ise­seis­valt proo­vi­le pan­na suu­rel noo­le­män­gu­laual, kuid nool­te ase­mel pidi jalg­pal­li­ga ta­ba­ma märk­laua sü­da­mes­se. Noo­re­ma­te seas oli eri­ti po­pu­laar­ne mul­li­jalg­pall, kus tu­li ro­ni­da suu­re ki­le­pal­li sis­se ning see­jä­rel püü­da jalg­pall vä­ra­vas­se lüüa.

Noor­te jalg­pal­lu­ri­te va­ne­mad ja tõ­si­sed spor­di­hu­vi­li­sed olid oo­da­tud kõr­va­l a­su­vas­se spor­di­kes­ku­ses­se, kus toi­mus ees­ti nais­te­koon­di­se män­gi­ja ja Itaa­lia jalg­pal­lik­lu­bi liik­me Ene­li Kut­te­ri loeng. Tee­mad olid: „Ol­la toeks – kui­das mo­ti­vee­ri­da ja toe­ta­da spor­ti­vat last“ ning „Jalg­pal­lu­ri edu­lu­gu – rõõm ja ras­ku­sed“.

Spor­di­pü­ha­päe­va tei­ses poo­les oli ema-lap­se jal­ka­ma­tš ja koh­tu­mi­ne tri­ki­jalg­pal­lur Eno Lint­si­ga. Ma­tš jäi vii­ki, mil­le­ga olid ra­hul nii las­te kui ema­de võist­kond, li­saae­ga ei soo­vi­tud. Päe­va lõ­pus ko­gu­ne­sid kõik liik­med ja kaa­sae­la­jad mu­ru­le, et külg kül­je kõr­val moo­dus­ta­da Kuu­sa­lu Ka­le­vi lo­go, mil­le droon jääd­vus­tas pil­dis ja vi­deos.

Jalg­pal­lik­lu­bis Kuu­sa­lu Ka­lev on liik­meid 150. Jalg­pal­lu­reid ju­hen­da­vad 7 tree­ne­rit. Tree­ningg­rup­pe on kok­ku 9, neist las­te­võist­kon­di 6.

U11 tree­ning­rüh­mas võist­le­va Hu­go Sau­li ema Kat­re Saul rää­kis, et oma osa on ka lap­se­va­ne­ma­tel, käiak­se lap­si tree­nin­gu­tes­se vii­mas ja sealt too­mas ning ko­du­võist­lus­tel. Tree­nin­gud toi­mu­vad kolm kor­da nä­da­las, li­saks nüüd ka vä­ra­va­va­hit­ree­ning.

Ta üt­les, et va­lis Kuu­sa­lu Ka­le­vi lap­se­le jalg­pal­lit­ren­ni kohaks, sest kool, spor­di­kes­kus ja staa­dion on ko­du­le lä­he­dal: „Järg­mi­ne koht jalg­pal­lit­ree­nin­gu­tel käi­mi­seks oleks Tal­lin­nas, kuid me ei ot­si min­git vä­ga suurt jalg­pal­lik­lu­bi, sest küm­ne-ühe­teis­taas­tas­tel hu­vid ik­ka va­hel­du­vad.“

Jalg­pal­li­pü­ha­päe­va kor­ral­da­sid Kuu­sa­lu Ka­le­vi tree­ne­rid koos hoo­le­ko­gu­ga, spon­so­ri­te­na ai­ta­sid kaa­sa Kuu­sa­lu Söö­gi­tu­ba, Bal­ti Spoon, Valk­la Fo­rell ja AS Wee­rec.

Kuu­sa­lu Ka­le­vi juht ja tree­ner San­der Pii­be­mann nen­tis, et klu­bi edu­ka­maks toi­mi­mi­seks on va­ja­lik lei­da enam toe­ta­jaid: „Koos­tööd loo­da­me saa­vu­ta­da pi­gem just ko­ha­li­ke et­te­võ­te­te­ga, kel­le­ga koos sa­ma ko­gu­kon­da tu­ge­va­maks kas­va­ta­da.“

Pea­mi­se mu­re­na ni­me­tas San­der Pii­be­mann ruu­mi­de vä­he­sust ja kunst­mu­ru­väl­ja­ku puu­du­mist: „Nii, na­gu jalg­pal­lis tree­ni­ma peab, on meil või­ma­lik ai­nult pool aas­tast. Taht­jaid on roh­kem, kui on koh­ti osa­des grup­pi­des ja kõi­ki soo­vi­jaid ei ole või­ma­lik klu­bis­se vas­tu võt­ta.“

Vas­tu­seks kü­si­mus­te­le, kas ta loeb päe­va õn­nes­tu­nuks ja loo­dab, et jalg­pal­li­pü­ha­päe­vast ku­ju­neb väl­ja tra­dit­sioon, vas­tas San­der Pii­be­mann, et tä­nu va­ba­taht­li­ke suu­re­le töö­le läks päev kor­da ja an­dis mo­ti­vat­sioo­ni kor­ral­da­da üri­tust ka tu­le­vi­kus. Ta li­sas, et jalg­pal­li­pü­ha­päe­val osa­le­nu­te seas oli ka neid, kes se­ni ei ol­nud klu­bi­ga seo­tud, ning esi­ta­ti mi­tu lii­tu­mis­soo­vi.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la bus­si­han­ke täien­dus
Järgmine artikkelBMI Monier lõpetab katusekivide tootmise