Kuu­sa­lu Ha­ri­du­se Tu­gi­kes­ku­se ruu­mid on val­mis

1482
Kol­ga lo­go­peed KÜL­LI ROHT ja Kuu­sa­lu Ha­ri­du­se Tu­gi­kes­ku­se ju­ha­ta­ja AN­NI­KA AGU-AAS­RAND tu­gi­kes­ku­se nõus­ta­mis­ruu­mis, mis on si­sus­ta­tud noo­re­ma­te­le las­te­le.

„Töö spet­sii­fi­kast läh­tu­valt on hea, kui val­la las­teae­da­de ja koo­li­de tu­gis­pet­sia­lis­tid moo­dus­ta­vad üht­se kol­lek­tii­vi,“ üt­leb tu­gi­kes­ku­se ju­ha­ta­ja AN­NI­KA AGU-AAS­RAND.

Möö­du­nud ree­de hom­mi­kul võõ­rus­tas Kuu­sa­lu val­la noo­rim al­la­su­tus Kuu­sa­lu Ha­ri­du­se Tu­gi­kes­kus Kuu­sa­lu ter­vi­se­kes­ku­se tei­sel kor­ru­sel val­la­ma­ja amet­nik­ke, kes tööa­la­selt hak­ka­vad kes­ku­se­ga ot­se­selt kok­ku puu­tu­ma. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si lau­sus lil­li ja tor­ti üle an­des, et tu­gi­kes­ku­se loo­mi­ne võt­tis ae­ga kaks aas­tat, nüüd on ole­mas ruu­mid ja ame­tis ini­me­sed, ja soo­vis jõu­du asu­da te­gut­se­ma.

Ju­ha­ta­ja An­ni­ka Agu-Aas­rand tut­vus­tas töö­ruu­me ja rää­kis plaa­ni­dest. Ta tõ­des, et um­bes kaks aas­tat ku­lub ka sel­leks, ku­ni tu­gi­kes­kus täies­ti kor­ra­li­kult töö­le hak­kab: „Mi­da­gi ei toi­mu üleöö, kõik uued as­jad võ­ta­vad ae­ga. Mees­kond on komp­lek­tee­ri­mi­sel, esial­gu on töö­le­pin­gud sõl­mi­tud las­teae­da­de tu­gis­pet­sia­lis­ti­de ja veel mõ­ne spet­sia­lis­ti­ga.“

Tu­gi­kes­kus hak­kab osu­ta­ma tu­gi­tee­nu­seid Kuu­sa­lu val­la las­te­le ja noor­te­le, nõus­ta­ma ja toe­ta­ma pe­re­sid, koor­di­nee­ri­ma ja aren­da­ma las­tea­su­tus­te tu­gis­pet­sia­lis­ti­de tööd. Tu­gi­kes­ku­se al­la koon­du­vad val­la las­tea­su­tus­te lo­go­pee­did, psüh­ho­loo­gid, tu­gii­si­kud ja tei­sed sel­le vald­kon­na töö­ta­jad.

An­ni­ka Agu-Aas­rand on prae­gu­seks sõl­mi­nud 7 töö­le­pin­gut: lo­go­pee­did Kat­rin Kir­si­la Kiiu, Kül­li Roht Kol­ga, Ter­je Välk­mann Vi­ha­soo ja Vil­ve Luik Kuu­sa­lu las­teaiast, eri­pe­da­goog Kris­lyn Luus Kiiu las­teaiast ja psüh­ho­loog Mih­kel Velst­röm Kol­ga koo­list ning ter­vis­hoiu­töö­ta­ja Mar­ju Mee­sak, kes töö­tab val­la kõi­gi las­teae­da­de­ga.

Järg­mi­se eta­pi­na on ka­vas üle võt­ta veel koo­li­de tu­gis­pet­sia­lis­te. Juur­de oleks Kuu­sa­lu val­da va­ja üht lo­go­pee­di, ka sot­siaal­pe­da­goo­gi ja ha­ri­dus­teh­no­loo­gi, nen­de leid­mi­seks kor­ral­da­tak­se kon­kurss, pan­nak­se väl­ja kuu­lu­tu­sed.

Ena­mik tu­gi­kes­ku­se töö­ta­jad jää­vad ka edas­pi­di oma ha­ri­du­sa­su­tus­tes­se, pal­ka mak­sab nei­le en­di­selt Kuu­sa­lu vald. Va­he on sel­les, et nad po­le enam koo­li­de-las­teae­da­de per­so­na­li ni­me­kir­ja­des, vaid saa­vad pal­ka tu­gi­kes­ku­se kau­du.

An­ni­ka Agu-Aas­rand: „Suu­rim muu­da­tus on, et ühe vald­kon­na töö­ta­jad koon­da­me üht­se ka­tu­se al­la, saab koos aru­ta­da juh­tu­meid, kü­si­da ja an­da nõu, tut­vu­da uu­te me­too­di­ka­te­ga – ini­me­sed po­le enam töö­mu­re­de­ga ük­si, te­kib õla­tun­ne. Töö on spet­sii­fi­li­ne, ko­ha­ti vä­ga­gi kee­ru­li­ne, ük­si töö­ta­des võib lä­bi põ­le­da. Põ­hiees­märk on pak­ku­da kva­li­teet­set tee­nust ko­du­ko­has.“

Kuu­sa­lu Ha­ri­du­se Tu­gi­kes­ku­se jaoks on re­mon­di­tud ter­vi­se­kes­ku­se üla­kor­ru­sel ne­li tu­ba, mis moo­dus­ta­vad ter­vi­ku. Se­ni po­lit­sei ka­su­tu­ses ol­nud ruum on nüüd teh­tud nõu­pi­da­mis­te ja koo­li­tus­te toaks. Kaks väik­se­mat tu­ba on ku­jun­da­tud tööks las­te ja noor­te­ga – nõus­ta­mis- ja te­raa­pia­ka­bi­ne­tid, kus saab te­ge­le­da noor­te­ga eral­di või grup­pi­des, koh­tu­da lap­se­va­ne­ma­te­ga. Kesk­mi­ne tu­ba on si­sus­ta­tud kon­to­ri­ruu­mi­na.

Tu­gi­kes­ku­se ju­ha­ta­ja li­sab, et uus töö­kor­ral­dus va­jab har­ju­mist, Kuu­sa­lu vald on suur, töö­ta­ja­tel tu­leb ha­ka­ta ae­g-ajalt kes­ku­ses­se kok­ku tu­le­ma. Sa­mas usub, et koor­di­nee­ri­tult on või­ma­lik pak­ku­da tõ­hu­sa­mat tu­ge las­te­le, lap­se­va­ne­ma­te­le ja tu­gis­pet­sia­lis­ti­de­le en­di­le.

Po­lit­sei töö­ruum on nüüd ter­vi­se­kes­ku­se tei­sel kor­ru­sel Syl­ves­te­ri kon­to­ri kõr­val.

Pi­lootp­ro­jekt eri­va­ja­dus­te­ga las­te kii­re­maks abis­ta­mi­seks
Kuu­sa­lu vald osa­leb sot­siaal­kind­lus­tu­sa­me­ti pi­loot­pro­jek­tis, mil­le raa­mes ha­ka­tak­se kat­se­ta­ma eri­va­ja­dus­te­ga las­te abis­ta­mi­sel uut hin­da­mist ja toe kor­ral­da­mist. Uue tee­nu­se­mu­de­li­ga on ka­vas ha­ka­ta las­te­le ja nen­de pe­re­de­le va­ja­lik­ku tu­ge and­ma kii­re­mi­ni ja mu­ga­va­malt.

Oma­va­lit­su­sed hak­ka­vad uut tee­nu­se­mu­de­lit kat­se­ta­ma koos ko­ha­li­ke ter­vis­hoiu­asu­tus­te ja koos­töö­part­ne­ri­te­ga. Kuu­sa­lu val­la par­tne­rid on nõus­ta­mis- ja koo­li­tus­kes­kus MTÜ Pa­pa­ver ning OÜ Kuu­sa­lu Ter­vi­se­kes­kus. Val­da esin­dab pro­jek­tis Kuu­sa­lu Ha­ri­du­se Tu­gi­kes­kus.

Pi­lootp­ro­jek­tis osa­le­vad veel Saa­re­maa, Võ­ru, Kamb­ja, Rak­ve­re, Väi­ke-Maar­ja val­la­va­lit­sus, Tar­tu ja Haap­sa­lu lin­na­va­lit­sus. Oma­va­lit­su­si toe­ta­vad Ra­ha­leid­ja piir­kond­li­kud kes­ku­sed.

Eelmine artikkelSõnu­mi­too­jat on väl­ja an­tud 25 aas­tat
Järgmine artikkelSõnumitoojas 30. oktoobril