Kuu­sa­lu eri­hoo­le­kan­de­ma­ja asu­koht võib vei­di muu­tu­da

1668

„Val­la­va­lit­sus veel kaa­lub Kesk­väl­jak 2 krun­di jao­tu­se ja ehi­tus­mah­tu­de va­rian­te,“ üt­leb val­laar­hi­tekt KA­DI RAUD­LA.

Riik an­nab 392 000 eu­rot Kuu­sa­lu ale­vik­ku Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu­le 10 kor­te­ri­ga eri­hoo­le­kan­de-ela­mu ehi­ta­mi­seks. Ehi­tu­se ko­gu­mak­su­mus on 560 000 eu­rot, val­la omao­sa­lus on 168 000 eu­rot.
Veeb­rua­ri al­gu­ses toi­mus Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas toe­ta­tud ela­mi­se tee­nust tut­vus­tav koos­o­lek. Rää­gi­ti ka muu­da­tus­test, mis on Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu de­tailp­la­nee­rin­gu es­kiis­la­hen­dus­se sis­se vii­dud pä­rast eel­mist koo­so­le­kut.
Koo­so­le­kul osa­le­sid kin­nis­tu lä­hi­naab­rid, kok­ku küm­me­kond ini­mest.
Val­la­va­lit­su­se esin­da­ja­te­le an­ti üle 11 all­kir­ja­ga ki­ri, mil­les on öel­dud, et psüü­hi­lis­te eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te ma­ju­ta­mi­ne ale­vi­ku kes­ke­le ei läh­tu Kuu­sa­lu ela­ni­ke ena­mu­se hu­vi­dest – eel­kõi­ge olu­kor­ras, kus ale­vi­ku rah­val puu­dub tead­mi­ne sel­lis­te ini­mes­te puu­de ras­ku­sast­mest ja kind­lus, et tu­le­vi­kus ei ha­ka­ta sin­na ma­ju­ta­ma üha ras­ke­ma diag­noo­si­ga pat­sien­te.
Koo­so­le­kul sel­gi­tas eri­hoo­le­kan­de juh­tiv te­ge­vus­ju­hen­da­ja Kaie Us­tav näit­li­ku viieast­me­lise toi­me­tu­le­ku­pü­ra­mii­di abil, kel­le jaoks ma­ja ehi­ta­tak­se. Pü­ra­mii­di alu­mi­ses osas on ta­va­li­sed ini­me­sed, kes ei va­ja iga­päe­vae­lu­ga toi­me­tu­le­kuks tu­ge. Eri­hoo­le­kan­de maj­ja te­hak­se kor­te­rid nei­le, kes on pü­ra­mii­di järg­mi­ses ast­mes – nad ei eri­ne pal­ju, vaid va­ja­vad na­tu­ke tu­ge, et tul­la toi­me ise­seis­va elu­ga. Kol­mas as­te on ko­gu­kond­lik elu­viis üht­se pe­re­na, näi­teks Camp­hil­li kü­lad. Nel­jan­dal ja viien­dal ast­mel ini­me­sed va­ja­vad üld- või öö­päe­va­ring­set hool­dust, sin­na kuu­lu­vad ka Valk­la hool­de­ko­du ela­ni­kud, kuid sel­lis­te va­ja­dus­te­ga ini­me­si Kuu­sa­lu eri­hoo­le­kan­de­maj­ja ela­ma ei pan­da, lu­bas ta.
Koo­so­le­ku­le oli osa­le­ma pa­lu­tud mees, kel­le laps on üks eri­hoo­le­kan­de ela­mu po­tent­siaal­se­test ela­ni­kest. Isa kir­jel­das oma lap­se olu­kor­da ja puuet – suu­res osas tu­leb ta en­da­ga toi­me, kuid kesk­koo­lis ei ole või­me­li­ne õp­pi­ma ja iga­päe­vae­lus va­jab na­tu­ke abi.
Val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la kin­ni­tas, et pla­nee­rin­gu la­hen­du­se­ga te­ge­le­tak­se eda­si. Hoo­ne esialg­ne es­kiis oli tel­li­tud sel­leks, et ra­ha­taot­lu­se juu­res sel­gi­ta­da ka­van­da­ta­vaid mah­te. Mil­li­se väl­ja­nä­ge­mi­se või ku­ju­ga hoo­ne ehi­ta­tak­se, sel­gub siis, kui pla­nee­ring on keh­tes­ta­tud ja tel­li­tak­se pro­jekt vas­ta­valt sel­le tin­gi­mus­te­le.
„Koo­so­le­kul le­pi­ti kok­ku, et val­la­va­lit­sus aru­tab esi­ta­tud kir­ja ning Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu pii­res ka krun­ti­mi­se ja toe­ta­tud ela­mi­se hoo­ne asu­ko­ha va­rian­te,“ lau­sus val­laar­hi­tekt Kadi Raudla.

Eelmine artikkel„Mets­loo­ma­de haig­la” ku­ju­tab Raa­si­ku val­la vii­ma­se viie aas­ta elu
Järgmine artikkelKol­ga­kü­la Selts an­dis väl­ja maa­li­laag­ri­te ins­pi­rat­sioo­ni­raa­ma­tu