Kuu­sa­lu, Ala­ve­re ja Raa­si­ku kool maan­teea­me­ti kam­paa­nias

2302
Ala­ve­re koo­li õpi­la­sed va­rus­ta­sid ko­du­kü­las meel­de­tu­le­tu­se­ga ne­li üle­käi­gu­koh­ta.

Sep­temb­ris mar­kee­ri­sid Kuu­sa­lu, Ala­ve­re ja Raa­si­ku koo­li­de õpi­la­sed ja­la­käi­ja­te üle­käi­gu­ko­had kir­ja­ga: „Pea­tu, vaa­ta, veen­du!“

Sep­temb­ris toi­mus teist aas­tat 5.-6. klas­si­de­le mõel­dud üle-ees­ti­li­ne kam­paa­nia „Pea­tu, vaa­ta, veen­du!“, mil­le käi­gus vii­di mit­me­s koo­li­s lä­bi mar­kee­ri­mi­sakt­sioon – oht­li­ke teeü­le­tus­koh­ta­de juur­de kõn­ni­tee­de­le kir­ju­ta­ti sp­rei­vär­vi­de­ga meel­de­tu­le­tus „Pea­tu, vaa­ta, veen­du!“. Maan­teea­me­ti ning po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti koos­töös kor­ral­da­tud kam­paa­nia­ga soo­vi­ti juh­ti­da õpi­las­te tä­he­le­pa­nu sõi­du­tee üle­ta­mi­se ohu­tu­se­le re­gu­lee­ri­ma­ta üle­käi­gu­ra­da­del. Liik­lu­sõn­ne­tus­te sta­tis­ti­ka jär­gi on üks ris­kig­rupp just 8-14aas­ta­sed ja­la­käi­jad.
Oht­li­kud teeü­le­tus­ko­had va­li­sid väl­ja õpe­ta­jad koos õpi­las­te­ga ning saat­sid et­te­pa­ne­kud maan­teea­me­ti­le koos­kõ­las­ta­mi­seks. Maan­teea­met kor­ral­das pro­jek­tis osa­le­da soo­vi­va­te­le õpe­ta­ja­te­le in­fo­päe­va, kus nei­le an­ti ka mar­kee­ri­mis­va­hen­did – šab­loo­nid ja vär­vid.
Kuu­sa­lu kesk­koo­list osa­les et­te­võt­mi­ses 6.c klass. Klas­si­ju­ha­ta­ja Os­kar Hel­de rää­kis, et kuu­lis pro­jek­tist eel­mi­sel aas­tal, kui ühel päe­val olid te­ma hom­mi­ku­se­le jook­su­rin­gi­le jää­va­te üle­käi­ku­de juur­de Tal­lin­nas Nõm­mel tek­ki­nud kir­jad „Pea­tu, vaa­ta, veen­du!“
„Uu­ri­sin, mil­le­ga te­gu ja kui pro­jek­ti si­sust kuul­sin, re­gist­ree­ri­sin ke­va­del oma klas­si sel­les osa­le­ma,“ lau­sus ta.
Pä­rast sep­temb­ri al­gu­ses maan­teea­me­tis toi­mu­nud in­fo­päe­va kor­das Os­kar Hel­de klas­si­ju­ha­ta­ja­tun­nis oma klas­si­le üle ohu­tu liik­le­mi­se põ­hi­tõed. Üle­käi­gu­ra­da­de­le teh­ti meel­de­tu­le­tus­kir­jad 19. sep­temb­ril. Kok­ku mar­kee­ri­ti 8 üle­käi­ku koo­li park­las, Ri­hu­mäe bus­si­pea­tu­se ja Sil­la­nur­me tee juu­res.
„Te­ge­vus­se oli kaa­sa­tud ko­gu klass, 19 õpi­last – kõik soo­vi­sid ka­su­ta­da või­ma­lust vär­vi­de­ga kõn­ni­tee­le sõ­nu­meid kir­ju­ta­da. Oli üks äraüt­le­ma­ta to­re et­te­võt­mi­ne. Kõi­ge olu­li­sem on, et meie koo­li ümb­rus muu­tus kõi­gi­le liik­le­ja­te­le na­tu­ke tur­va­li­se­maks, eri­ti park­la ja Ri­hu­mäe bus­si­pea­tu­se üle­käik.“
Järg­mi­sel päe­val kü­si­nud üks noo­re­ma klas­si õpi­la­ne Os­kar Hel­delt, kas te­ma oma klas­si­ga te­gi need mär­gid kõn­ni­tee­de­le. „Kui vas­ta­sin jaa­ta­valt, hüü­dis ta: „Need on nii la­he­dad!““
Ala­ve­re põ­hi­koo­lis osa­le­sid maan­teea­me­ti kam­paa­nias 5. ja 6. klas­si lap­sed koos õpe­ta­ja Ma­rian­ne Lõo­ke­se ning Ida-Har­ju noor­soo­po­lit­sei­ni­ku Tei­li Piis­kop­pe­li­ga. Tei­li Piis­kop­pel sel­gi­tas las­te­le, miks nad kõn­ni­tee­de­le hoia­tus­teks­te tee­vad ning pa­ni sü­da­me­le, et jär­gik­sid neid nii en­da ohu­tu­se pä­rast kui ka sel­leks, et ol­la teis­te­le ees­ku­juks. Ühe koo­li­tun­ni ajal 24. sep­temb­ril vär­vi­sid 5., tei­sel 6. klas­si õpi­la­sed. Kok­ku teh­ti kir­jad nel­ja koh­ta – üle­käi­ku­de­le, kust tul­lak­se koo­li las­teaia, kaup­lu­se ja rah­va­ma­ja poolt ning noor­te­kes­ku­se kõr­vale tee­le, mis viib bus­si­pea­tu­ses­se.
„Need ko­had va­lis õpe­ta­ja väl­ja koos las­te­ga,“ üt­les noor­soo­po­lit­sei­nik.
Raa­si­ku põ­hi­koo­li 6. klas­si õpi­la­sed mar­kee­ri­sid meel­de­tu­le­tus­sõ­nu­mid 25. sep­temb­ril. Eel­ne­valt rää­kis õpe­ta­ja Aet Jõe­suu nen­de­ga klas­si­ju­ha­ta­ja tun­nis liik­lu­so­hu­tu­sest ja te­gi vik­to­rii­ni. Sõ­num teh­ti ma­ha kol­me koh­ta – koo­li pea­vä­ra­va juur­de, las­teaia park­la pool­ses­se ot­sa ning tee­le, mis viib Meie­rei tä­na­va­le.
Akt­sioo­nis osa­le­nud õpi­la­sed said maan­teea­me­tilt õpi­las­pi­le­ti helkuriga kaa­ned, et bus­si oo­da­tes või ko­ju ja­lu­ta­des ol­la näh­ta­vad.

Eelmine artikkelLok­sa kool rah­vus­va­he­li­ses pro­jek­tis
Järgmine artikkelLok­sa lin­na fi­nants­või­me­ku­sest