Kutse Lahemaa ehituspärandi töögrupi avakoosolekule

1743

AVE PAULUS,
kultuuripärandi
spetsialist

Kutsume kokku Lahemaa arhitektuuriga seotud osapooled ja huvitatud isikud Lahemaa küladest Kuusalu ja Vihula vallast, muinsuskaitseametist, Eesti Vabaõhumuuseumist, Eesti Kunstiakadeemiast, Eesti Arhitektide Liidust ning Lahemaa arhitektuurinõukogust, et algatada Lahemaa rahvuspargi väärtusliku ehituspärandi uurimiseks, säilitamiseks ja tutvustamiseks vajalik strateegia ja tegevuskava. Kavatseme koondada väikese tegevusgrupi, et välja töötada väärtuslike ehitiste kaitsemeetmed, milleks võiks olla väärtuslike ehitiste restaureerimise koolitus­programm, infomaterjalid külade arhitektuuripärandist ja arhitektuuritraditsioonidest, nõustamine- arhitektide ja restauraatorite võrgustik, väga väärtuslike ehitiste restaureerimiseks vajalike toetusmeetmete ettepanek jms.
Kõige murettekitavam on ehituspärandi lagunemine ja hävimine. Suures osas on tegu meie põlispärandi, taluarhitektuuriga, mis loomu poolest asub eraomandis. Enamik sellest pole muinsuskaitse all. Kuna rahvusparkide kaitse-eeskirjad seavad kultuuripärandi säilitamise eesmärkidel eraomandile kitsendusi, peaksid sellega kaasnema toetusmeetmed era­omandis asuva pärandi hoidmiseks. Praegu neid pole.
Ootame tegevusgrupi avakoos­olekule Kolga mõisa valitsejamajja 23. novembril kell 14-16.