Kü­la­de ning kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ja RKI­Ki esin­da­ja­te koh­tu­mi­sest

100
Soodla harjutusvälja kaart

Tei­si­päe­val, 23. mail koh­tu­sid Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­ses kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ja rii­gi kait­sein­ves­tee­rin­gu­te kes­ku­se (RKIK) ning ko­ha­li­ke ela­ni­ke esin­da­jad, kõ­ne all oli Sood­la har­ju­tus­väl­ja rii­gi eri­pla­nee­ring. Kol­me­tun­ni­sel koos­o­le­kul osa­le­sid Tii­na Uu­de­berg, Kad­ri Au­väärt ja Mii­ko Pe­ris kait­se­mi­nis­tee­riu­mist, Ela­ri Kal­ma­ru ja Kau­po Kaa­sik RKI­Kist ning mõ­le­ma asu­tu­se kom­mu­ni­kat­sioo­ni­ju­hid. Ko­ha­lik­ke esin­da­sid Sood­la Kait­seks MTÜ ja selt­sin­gu Ro­he­li­ne Kuu­sa­lu ju­hid Mer­le Hend­rik­son ja Ül­le Laas­ma, li­saks olid ko­hal Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la­va­ne­mad Rii­vo Noor ja Ter­je Kraan­velt ning MTÜ Ees­ti Met­sa Abiks ja selt­sin­gu Loo­dus, Ini­me­ne ja Sõ­ja­vä­gi esin­da­jad.

Sood­la Kait­seks MTÜ ju­ha­tu­se lii­ge Mer­le Hend­rik­son te­gi üle­vaa­te, kes ja miks MTÜ asu­ta­sid ning mil­li­sed on nen­de „pu­na­sed joo­ned“ ja komp­ro­mis­set­te­pa­ne­kud Sood­la har­ju­tus­väl­ja erip­la­nee­rin­gus­se. Et­te­pa­ne­kud on suu­res osas sa­mad, mil­lest kõ­nel­di ka kait­se­mi­nis­tee­riu­mi ja RKI­Ki esin­da­ja­te koh­tu­mis­tel Kuu­sa­lu ja Ani­ja val­la­va­lit­su­ses. Pea­mi­selt on need seo­tud mü­ra­ga.

MTÜ et­te­pa­nek on õp­pus­te­ga kaas­ne­va mü­ra lee­ven­da­mi­seks te­ha har­ju­tus­väl­ja­le li­gi­kau­du 25 meet­ri kõr­gu­sed val­lid ning ka­su­ta­da lii­kuv­ma­si­na­te rel­va­del sum­mu­teid. Sa­mu­ti pee­tak­se olu­li­seks mü­rauu­rin­guid – militaarmüra normi päe­val kesk­mi­selt 65 ja öö­sel 50 det­sibel­li mü­ra ei pea ela­ni­ke esin­da­jad vas­tu­võe­ta­vaks.

„See on tööstusala või suure elupiirkonna mürataseme norm, meil on siin hajusad elamualad, mille müranormid on madalamad,“ märkis Merle Hendrikson.

Sood­la Kait­seks te­gi et­te­pa­ne­ku pai­gu­ta­da mü­ra­mõõt­jad Ani­ja val­la Rau­do­ja, Här­ma­ko­su, Vi­ki­pa­lu ja Pil­la­pa­lu kül­la ning Kuu­sa­lu val­la Aru, Ko­su, Hirv­li, Kur­si, Si­gu­la, Liia­pek­si ja Kem­ba kül­la.

„Olu­li­sed on ka kom­pen­sat­sioo­nid mü­rast põh­jus­ta­tud kin­nis­va­ra­väär­tu­se lan­gu­se eest ning kind­lus­tus – prae­gu ei ka­ta kind­lus­tus hoo­ne­tel vib­rat­sioo­ni või löök­lai­ne tõt­tu tek­ki­vaid kah­jus­tu­si. Need on üs­na tõe­näo­li­sed, kui Sood­la har­ju­tus­väl­jalt ha­ka­tak­se kaud­tu­le­rel­va­dest lask­ma,“ lau­sus Mer­le Hend­rik­son.

Ta li­sas, et üks nen­de et­te­pa­nek oli ha­ka­ta maks­ma prae­gu oma­va­lit­sus­te­le an­tud ta­lu­mis­ta­su­sid har­ju­tus­väl­ja mõ­ju­piir­kon­nas asu­va­te­le kü­la­de­le, mui­du ei pruu­gi need nen­de­ni jõu­da: „Ani­ja val­las se­da mu­ret ei ole, kuid Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus on öel­nud, et kesk­po­lü­goo­ni mõ­jua­la on ko­gu vald ning se­da ra­ha ei ka­su­ta­ta vaid nen­de kü­la­de jaoks, ke­da po­lü­goo­nil toi­muv tões­ti mõ­ju­tab. Ar­va­me, et mõ­jua­la peaks jää­ma ku­sa­gil 5-8 ki­lo­meet­ri raa­diu­sesse. Öeldi, et kuna igas külas ei ole MTÜd, ei saa talumistasu otse küladele anda. Seetõttu pakkusime alternatiivi, et võiks riiklikult määrata, millised külad on Soodla harjutusvälja tegevusest mõjutatud.“

MTÜ te­gi veel et­te­pa­ne­ku, et mü­ra­ri­kas­test õp­pus­test tea­vi­ta­taks vä­he­malt 1 kuu et­te ning an­taks tea­da ka nen­de täp­sem kel­laaeg. Samuti tehti ettepanek reguleerida mürarikaste õppuste ajad harjutusvälja kasutuseeskirjas.

Ani­ja val­la­va­lit­sus on tei­nud kait­se­mi­nis­tee­riu­mi­le ja RKI­Ki­le et­te­pa­ne­ku ra­ja­da koos Sood­last Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­ku­se­ni mat­ka- või pin­nas­tee. Sood­la Kait­seks soo­vib, et Pii­be maan­tee ja teis­te juur­de­pää­su­tee­de äär­de teh­taks as­fal­tee­ri­tud kerg­liik­lus­tee. Mer­le Hend­rik­son põh­jen­das: „Po­le mõ­tet teel, mi­da saab aas­tas kolm-ne­li kuud ka­su­ta­da. Pin­nas­teed ei saa tal­vel hool­da­da, va­ra­ke­va­del on seal jää ja ve­si, see­jä­rel po­ri.“

Sood­la Kait­seks juht hin­das koh­tu­mi­se konst­ruk­tiiv­seks: „Sai­me vas­tu­se, et kõik meie et­te­pa­ne­kud on mõist­li­kud ja ta­su­vad kaa­lu­mist. Ai­nus, mil­le­le öel­di kin­del ei – lõu­na har­ju­tu­sa­last ei loo­bu­ta, kuid või­ma­li­kuks võib saa­da Sood­la vee­hoid­la­le li­gi­pää­su ta­ga­mi­ne vä­he­malt lõu­na­ poolt.“

MTÜ esin­da­ja oli koh­tu­mi­se­le kut­su­nud ka van­dead­vo­kaat Ai­var Pil­ve.

„Kui erip­la­nee­rin­gus oleks ar­ves­ta­tud Ani­ja val­la­va­lit­su­se ja ela­ni­ke va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel teh­tud et­te­pa­ne­kuid, po­leks meil ol­nud va­ja en­da kait­seks ühin­gut luua. Kaa­sa­si­me ad­vo­kaa­di, et ta oleks al­gu­sest pea­le kur­sis ning an­naks va­ja­du­sel nõu, kui­das eda­si min­na, kui meie et­te­pa­ne­ku­te­ga siis­ki ei ar­ves­ta­ta,“ sel­gi­tas Mer­le Hend­rik­son.

Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi kait­se­pla­nee­ri­mi­se ase­kants­ler Tii­na Uu­de­berg aval­das loo­tust, et taas jõu­ti la­hen­du­se­le sam­mu võr­ra lä­he­ma­le: „Mul on hea meel, et ko­da­ni­kuü­his­kon­na esin­da­jad esi­ta­sid sel­gelt oma ar­va­mu­se, mis ai­tab ka meil sel­gi­ta­da väl­ja või­ma­li­kud komp­ro­mis­si­ko­had.“

Mi­nis­tee­riu­mi kesk­kon­na­po­lii­ti­ka ja ruu­mi­li­se pla­nee­ri­mi­se juht Kad­ri Au­väärt li­sas: „Püüa­me lei­da la­hen­du­si, mis on vas­tu­võe­ta­vad ka ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le, ol­gu see har­ju­tus­väl­ja ka­su­tu­sees­ki­ri, Sood­la vee­hoid­la lõu­na­kal­da osa­li­ne va­bas­ta­mi­ne või kerg­liik­lus­teed. Prot­sess kes­tab vä­he­malt 2024. aas­ta lõ­pu­ni, see an­nab mei­le ae­ga la­hen­dust lih­vi­da.“

Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor: „Mi­nis­tee­riu­mi ja RKI­Ki töö­ta­jad plaa­ni­vad koh­tu­da veel kü­la­va­ne­ma­te­ga, viiak­se lä­bi mü­rauu­ring. Ole­me pal­ju rää­ki­nud, nüüd võik­sid tul­la konk­reet­sed vas­tu­sed, kui pal­ju on või­ma­lik meie et­te­pa­ne­ku­te­ga ar­ves­ta­da, ning le­pik­si­me kok­ku, mis saab kerg­liik­lus­tee ehi­tu­sest, ku­hu tu­le­vad mü­ra­sei­nad ja muu.“

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt: „Koh­tu­mi­sel üt­les Sood­la Kait­seks esin­da­ja, et Kuu­sa­lu vald ka­su­tab rii­gilt an­tud ta­lu­vus­ta­su ebaots­tar­be­kalt. Sel­gi­ta­sin, et see po­le nii. Vas­ta­sin, et se­da ra­ha on ka­su­ta­tud tee­de ehi­tu­seks ja hool­du­seks. Si­gu­la ring on saa­nud mus­ta kat­te, sel­le­le ku­lus roh­kem kui ühe aas­ta ta­lu­vus­ta­su. In­ves­tee­ri­si­me ka Ko­su tee­le mus­ta kat­te pa­ne­kut. Tä­na­vu on plaa­nis tee­tööd Va­has­tu kü­las, ka Val­ge­jõe–Kõn­nu tee­lõi­gul. Koh­tu­mi­sel öel­dud väi­de, et ta­lu­vus­ta­su eest on ehi­ta­tud Sal­mis­tu sa­da­mat, po­le õi­ge. See ra­ha on suu­na­tud tee­des­se ja ha­ri­dus­se.“

Eelmine artikkelVilist­la­sed ja en­di­sed õpe­ta­jad mee­nu­ta­sid Raa­si­ku koo­lia­ja ere­da­maid sei­ku
Järgmine artikkelKuidas joogivesi puhtana hoida?