Küla­rah­vas taa­se­lus­tab Ka­ha­la-Lii­va laa­da

1269
See fo­to on teh­tud Ka­ha­la-Lii­va laa­dal 1939. aas­tal. Po­see­ri­ti ka­ru­to­pi­se ees: pa­re­mal ema JUU­LI, 10aas­ta­ne vend EN­NO ja 5aas­ta­ne KAL­JU SOO­SAAR, va­sa­kul naab­ri­poiss HU­GO PAPP koos oma ema­ga.

„Omaaeg­set tun­tud loo­ma­laa­ta me eu­ro­nõue­te tõt­tu tä­na­päe­val Ka­ha­la-Lii­val kor­ra­ta ei saa, tu­leb sü­gis­laat,“ sõnab pea­kor­ral­da­ja, Ka­ha­la ela­nik JAN­NO LAEN­DE.

Kuu­sa­lu val­la Ka­ha­la kü­la va­ne­mad ela­ni­kud mä­le­ta­vad ae­gu, kui kü­las toi­mu­sid kuul­sad Lii­va loo­ma­laa­dad, ku­hu tul­di kokku üle Ees­ti. Kui Ka­ha­la ela­nik Jan­no Laen­de kuu­lis paar aas­tat ta­ga­si laa­dast mee­nu­tu­si, mis tun­du­sid vä­ga vah­vad, hak­kas ta mõt­te­kaas­las­te­ga aru­ta­ma, et ühi­selt koos ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na­ga võiks va­na tra­dit­sioo­ni taas­ta­da.

„Ku­na­gi­ne ori­gi­naal­ne laa­dap­lats on nüüd­seks osa met­sast, laa­da­pi­da­mi­seks tu­li ot­si­da uus asu­paik. Soo­vi­si­me, et see oleks alg­se­le laa­dap­lat­si­le või­ma­li­kult lä­he­dal ja lo­gis­ti­li­selt sood­sas ko­has. Sai­me maao­ma­ni­ku­ga kok­ku­lep­pe­le, ole­me tal­le tä­nu­li­kud vas­tu­tu­le­ku eest. Laa­dap­lats tu­leb Põl­lu-Roo­ba kin­nis­tu­le, Ka­ha­la-Lii­va bus­si­pea­tu­se lä­he­da­le Va­na-Nar­va maan­tee äär­de. Nii Kuu­sa­lu-Kiiu kui ka Kol­ga-Lok­sa poolt saab laa­da­le tul­la lii­ni­bus­si­ga,“ rää­kis Jan­no Laen­de. Prae­gu­seks on tu­le­va­se­le laa­dap­lat­si­le üles sea­tud rek­laam­bän­ner.
Pü­ha­päe­val, 6. ok­toob­ril toi­mu­va­le Lii­va Laa­da­le on end kir­ja pan­nud üle 30 müü­ja. Kau­gei­mad müü­jad on tu­le­mas Saa­re­maalt. Müü­gik­raa­mi sor­ti­ment on pea­kor­ral­da­ja sõ­nul lai – ala­tes kä­si­tööst ku­ni tal­ve­va­ruks so­bi­li­ke köö­gi­vil­ja­de ja de­li­ka­tes­si­de­ni.

Jan­no Laen­de är­gi­tab, et müü­gi­koh­ti veel on: „Kes soo­vib oma üle­liig­set too­dan­gut tu­rus­ta­da maail­ma pa­ri­ma­le laa­da­rah­va­le ja üht­la­si ol­la osa­li­ne ühe va­na tra­dit­sioo­ni taa­se­lus­ta­mi­ses, and­ke en­dast tea­da. Ko­ha­ta­su ega ka laa­da­pi­le­tit po­le, kõik on te­re­tul­nud. Müü­ja­telt ole­me pa­lu­nud ko­ha­ta­su ase­mel üht või mi­tut oma too­det laa­da­loo­si au­hin­na­kot­ti. Ju­ba ole­me saa­nud Kuu­sa­lu val­la­ga seo­tud et­te­võ­te­telt au­hin­du, peaau­hin­nad on La­ven­del Spa kin­ke­kaart, öö­bi­mis­pa­kett Wa­gen­kül­li los­sis­paas, sau­naõh­tu suu­re­ma­le selts­kon­na­le Raud­sil­lal ja pal­ju muud. Loo­da­me laa­da­ku­lu­tu­sed kat­ta õn­ne­loo­si tu­lust. Ole­me end kind­lus­ta­nud ka il­ma­taa­di või­ma­li­ke vin­ger­pus­si­de vas­tu, saa­me ühe Kuu­sa­lu val­la et­te­võt­te toe­tu­se­na ka­su­ta­da suu­ri peo­tel­ke.“

Pea­kor­ral­da­ja mär­gib veel, et to­re oleks, kui laa­da­kaup­le­jad olek­sid val­mis kaup kau­ba vas­tu te­hin­gu­test: „Oleks ju vah­va, kui kü­la­mem­med saak­sid näi­teks moo­si­pur­ke va­he­ta­da mee, ko­du­lei­va või mõ­ne ki­log­ram­mi köö­gi­vil­ja vas­tu il­ma ra­ha ka­su­ta­ma­ta.“
Laa­da­juht on Uu­ri kü­la­va­nem Emil Ru­ti­ku. Laa­da moo­se­kan­diks tu­leb folk­lo­rist Jaa­gup Kip­par. Toi­mu­vad töö­toad, rää­gi­ta­kse Lii­va laa­dast ja kõrt­sist, mil­le ees laa­dap­lats asus.
Väl­ja on kuu­lu­ta­tud Kuu­sa­lu Suu­re Nun­nu Kon­kurss, kus võis­tel­dak­se nel­jas klas­sis: suu­rim kõr­vits, pi­kim por­gand, ras­keim kar­tul ja kõi­ge veid­ra­ma ku­ju­ga köö­gi­vi­li.

Lii­va laat al­gas 19. sa­jan­di lõ­pus
Aja­loo-uu­ri­ja Sven-Olav Paa­vel Kuu­sa­lust kir­jel­dab, et Ka­ha­la ta­lu­de pea­mi­ne ela­tu­sal­li­kas oli loo­ma­kas­va­tus ehk pii­ma ja li­ha müük, li­sa­tu­lu an­dis kar­tu­li­kas­va­tus, kar­tu­lit müü­di Kol­ga vii­na­vab­ri­ku­le. Loo­mi oli kau­ge­ma­le laa­ta­de­le Viit­na­le, Jõe­läht­mes­se või Sood­las­se tü­li­kas viia, mis­tõt­tu taot­le­ti lu­ba ha­ka­ta laa­ta pi­da­ma Lii­va kõrt­si ees plat­sil.

Kol­ga ta­lu­po­jad esi­ta­sid loo­ma­laa­da pi­da­mi­seks taot­lu­se Ees­ti­maa ku­ber­ne­ri­le 1889. aas­tal ja ta­lu­rah­vaas­ja­de ko­mis­saa­ri­le 1896. aas­tal. Laa­da pi­da­mi­se õi­gust taot­le­ti ka­heks kor­raks aas­tas 17.-18. ap­ril­lil ja 17.-18. sep­temb­ril. Laa­da­le vii­di Ka­ha­la ta­lu­dest ta­va­li­selt loo­mi, mu­ne, võid, li­ha, ka kar­tu­leid ja õu­nu.

Kal­ju Soo­saar Ka­ha­la kü­last mä­le­tab, kui­das 1930nda­te aas­ta­te lõ­pu­poo­le oli Lii­va laa­dal käi­nud lõ­vi­talt­su­ta­ja, kel oli kaa­sas isa­lõ­vi ni­me­ga Sa­pik. Kol­ga pos­tiü­le­ma poeg oli pur­jus pea­ga ro­ni­nud kihl­veo pea­le Sa­pi­ku juur­de puu­ri. Hil­jem oli se­da meest ko­gu elu kut­su­tud Sa­pi­kuks.

Eelmine artikkelTee­tä­hi­sed Kuu­sa­lu ki­ri­kuõ­pe­ta­jalt EDUARD SA­LU­MÄELT
Järgmine artikkelAni­ja val­la las­te ja pe­re­de spet­sia­lis­tid: „Pa­rim abi lap­se­le on pe­re ja lä­he­das­te toe­tus.“