Kui­das ta­lu­toit jõuab erio­lu­kor­ra ajal ko­du­des­se

847
ELEEN MIC­HE­LIS La­he Mu­na La­he­maalt kar­pi­de­ga pa­ken­da­mis­ruu­mi uk­se ees.

Kuu­sa­lu OTT (Ot­se Toot­jalt Tar­bi­ja­le) müü­gi­koh­tu­mi­ne toi­mus se­ni ree­de õh­tu­ti kuns­ti­de koo­li ees plat­sil. Raa­si­ku ja Aru­kü­la OTT müü­gip­lat­si­le ko­gu­ne­ti ta­lu­too­dan­gu­ga kaup­le­ma nel­ja­päe­va õh­tu­ti. Erio­lu­kor­ra tõt­tu on nii Kuu­sa­lus kui ka Raa­si­kul ja Aru­kü­las OTT kau­ba­koh­tu­mi­sed ära jää­nud, Kuu­sa­lus üks toot­ja müüs möö­du­nud ree­del, roh­kem kaup­le­jaid pol­nud.

Kuu­sa­lu OTT pi­dev kaup­le­ja, ko­du­lei­ba­de meis­ter Kai Vald­mann Ku­pu kü­last rää­kis, et küp­se­tab ik­ka eda­si, ena­mik ost­jad tu­le­vad te­ma teh­tud lei­ba­de­le ko­ju jä­re­le: „Mul on vä­ra­va ta­ha pan­dud pink, lei­vad sean kaan­te­ga plast­kas­ti­des­se, tel­li­ja­te ni­med pa­nen pea­le. Juu­res on de­so­va­hend ja ra­ha­kas­sa. Kui mõ­ni ei saa jä­re­le tul­la, olen ka ise lei­vad ko­ha­le vii­nud. Rek­laa­mi­me end vee­bi­le­hel ta­lu­toit.ee.“

Ta üt­les, et sa­ma­moo­di müü­vad ko­dust mu­ne ja juur­vil­ju In­na Malm Saun­ja kü­last, Ene Lõo­ke Sõit­melt, mee­pur­ke saab ko­duõuest Ai­vi Kaa­si­kult.

Raa­si­ku OTT juht Mee­li Te­der lau­sus, et nen­de müü­jad käi­vad pea­mi­selt Rae või Ko­se val­last ning ka Ko­hi­last, Lää­ne-Vi­ru­maalt. Ai­nus ko­ha­lik toot­ja on ol­nud Eva Dobr­jans­ki-Piir­sa­lu Ani­ja val­la Pa­ri­la kü­last, ta käib müü­mas mu­ne.

„Olen oma müü­ja­te kon­tak­te ning nen­de pos­ti­tu­si ja­ga­nud Raa­si­ku OTT Fa­ce­boo­ki le­hel. Ini­me­sed on mi­nult kü­si­nud, miks me ei tee oma vee­bi­leh­te. Kuid mul oli see viis aas­tat, kir­ju­ta­sin igal nä­da­lal, et pa­lun tel­li­ge kaup et­te, aga ko­ha­li­kud ei ka­su­ta­nud se­da, tel­li­mu­si ei teh­tud. Möö­du­nud aas­tal lõ­pe­ta­sin sel­le­ga, ku­na vee­bi­le­he­ga kaas­ne­sid vaid ku­lud,“ nen­tis Mee­li Te­der.

OTT kau­ba­koh­tu­mi­sed said küm­me­kond aas­tat ta­ga­si al­gu­se Kuu­sa­lu val­last, esi­me­ne kau­ba­koh­tu­mi­ne hak­kas toi­mu­ma Kuu­sa­lu ale­vi­kus. Aas­ta­te­ga on OTT müü­gi­ko­had laie­ne­nud üle Ees­ti. Nen­de al­ga­ta­ja Sirk­ka Pintmann Kol­gast on ela­ma läi­nud Mu­hu saa­re­le, kuid te­ge­leb OTT kau­ba­koh­tu­mis­te tee­ma­ga eda­si. Seo­ses erio­lu­kor­ra pii­ran­gu­te­ga aren­da­tak­se te­ma eest­ve­da­mi­sel Fa­ce­boo­ki-leh­te ja vee­bip­lat­vor­mi Ees­ti Ta­lu­toit, et sel­le kau­du saak­sid toot­jad oma ta­lu­kau­pa tut­vus­ta­da ja soo­vi­jad tel­li­da. Prae­gu te­ge­le­tak­se mak­se­kes­ku­se sea­dis­ta­mi­se­ga, et tel­li­ja­tel oleks edas­pi­di või­ma­lik toot­ja­te­le sel­le kau­du ka ot­se ta­su­da.
Sõ­nu­mi­too­ja tut­vus­tab kaht mu­na­toot­jat, kes rek­laa­mi­vad oma ta­lu too­dan­gut sa­mu­ti Fa­ce­boo­ki kau­du. Ani­ja val­la Pa­ri­la kü­las elav lin­nu­kas­va­ta­ja Eva Dobr­jans­ki-Piir­sa­lu rek­laa­mib Fa­ce­boo­kis Tu­tu-lu­tu ka­na­la le­hel oma mu­naau­to­maa­ti, mil­lest iga soo­vi­ja saab mu­ne kaa­sa os­ta.

Kuu­sa­lu val­las Kõn­nu kü­las Kang­ru ta­lus te­gut­sev mu­na­toot­ja rek­laa­mib oma kau­pa Fa­ce­boo­ki-le­hel La­he Mu­na La­he­maalt ja ka Kuu­sa­lu Kuu­lu­ta­jas.

Pa­ri­la vah­va mu­naau­to­maat
Raa­si­kult um­bes 3 ki­lo­meet­rit Keh­ra poo­le Pa­ri­la kü­las on tee ää­res kolm­nurk­ne ma­ja­ke, mi­da sel­le oma­nik, Uus­rem­mel­ga ta­lu pe­re­nai­ne Eva Dobr­jans­ki-Piir­sa­lu ni­me­tab mu­naau­to­maa­diks. Ma­ja­kes­se on soo­vi­jai­le val­mis pan­dud mu­na­kar­bid, mi­da saab luu­gist võt­ta. Ta­su­mi­seks on ma­ja­ke­se kül­jes käo­kell.

Eva Dobr­jans­ki-Piir­sa­lu üt­le, et mu­naau­to­maat on töö­ta­nud eel­mi­sest su­vest, kuid vä­ga hea abi­li­ne just nüüd, mil Raa­si­ku OTT koh­tu­mi­si ja Viim­si laa­ta ei toi­mu.

„Mu­naau­to­maat tek­kis va­ja­du­sest. Esial­gu oli meil ta­lu juu­res ko­du­mu­na­de silt, kuid eest­la­ne ei söan­da nal­jalt kel­le­gi ko­du­hoo­vi sis­se kee­ra­ta. Olen Eu­roo­pas rin­gi sõi­tes näi­nud lau­du, kus müüak­se ta­lu­kau­pa. Pa­ni­me ka en­da tee äär­de laua, kaks kar­pi mu­ne ja pur­gi ra­ha jaoks. Se­da­si ha­ka­ti ost­ma. Kui meie kõi­ge esi­me­ne ka­na­ma­ja­ke jäi üle, ko­han­da­si­me sel­le müü­gi­put­kaks,“ ju­tus­tas ta.

Eva Dobr­jans­ki-Piir­sa­lu mär­kis, et pä­rast erio­lu­kor­ra keh­tes­ta­mist on müük mu­naau­to­maa­dist kas­va­nud um­bes kolm-ne­li kor­da: „Mõ­ned, kes va­rem ost­sid kar­bi kau­pa, võ­ta­vad nüüd kolm-ne­li. On tul­nud pal­ju uu­si ost­jaid. Olen Fa­ce­boo­kis rek­laa­mi­nud, et ümb­rus­kon­na ini­me­sed teak­sid. Pos­ti­tust ja­ga­ti pal­ju, vah­va, et ini­me­sed hoo­li­vad. Ka laa­da­kor­ral­da­jad on meid rek­laa­mi­nud. Täi­dan mu­naau­to­maa­ti iga päev, öö­seks pa­nen mu­nad ter­mo­kar­pi. Meil on ka tea­vi­tus – kui koer hak­kab hau­ku­ma, tean, et put­ka juu­res on kee­gi ning lä­hen vei­di aja pä­rast mu­ne juur­de vii­ma.“

Ta li­sab, et oma kü­las on te­ma mu­naau­to­maat just­kui sot­siaal­ne et­te­võt­mi­ne. Ma­ja­ke­se kõr­val on plas­tik­kast, nii­ni­me­ta­tud taa­raau­to­maat. Ise­gi, kui mu­ne ei os­ta, sõi­da­vad ini­me­sed mõ­ni­kord möö­da ja too­vad sin­na tüh­je mu­na­kar­pe ning ka­na­de jaoks mu­na­koo­ri.
Uus­rem­mel­ga ta­lu pe­re­nai­selt on pal­ju kü­si­tud, kui pal­ju on mu­naau­to­maa­dist va­ras­ta­tud: „Üks kord pä­ris al­gu­ses, kui ra­ha oli veel klaas­pur­gis, avas­ta­sin, et ühe kar­bi mu­na­de eest ei ol­nud maks­tud ja mul va­jus suu am­mu­li. Kuid järg­mi­sel päe­val oli seal sel­le võr­ra roh­kem ra­ha.“

Ta viib oma ka­na­de mu­ne soo­vi­jai­le ka ko­ju, põ­hi­li­selt se­nis­te­le klien­ti­de­le, kes käi­sid Aru­kü­las ja Viim­sis te­malt mu­ne ost­mas.

„Ne­mad on hoid­nud mi­nu mu­naä­ri üle­val, nüüd on mi­nu kord tul­la nei­le vas­tu,“ sõ­nas Eva Dobr­jans­ki-Piir­sa­lu, kes on val­mis ta­lu­mu­ne vii­ma ka mu­ja­le.

La­he Mu­na La­he­maalt alus­tas kau­ba ko­ju­vii­mi­se­ga ko­he sü­gi­sel
Pool aas­tat ta­ga­si, mul­lu sü­gi­sel noor­ta­lu­ni­ku toe­tu­se abil ra­ja­tud ka­na­la käi­vi­ta­nud Kang­ru ta­lu Kõn­nu kü­las hak­kas ju­ba siis rek­laa­mi­ma, et tel­li­tud mu­nad tuuak­se ko­ju ko­ha­le.

Kang­ru ta­lu mu­na­ring on käi­nud mars­ruu­dil Kõn­nu-Kuu­sa­lu-Tal­linn. Kui esial­gu tu­li vae­va nä­ha, et klien­te lei­da, siis nüüd on tel­li­jaid se­da­võrd pal­ju, et kõi­gi­le enam ei ja­gu. Möö­du­nud nä­da­lal he­lis­ta­ti ja kü­si­ti mu­ne ka Pris­ma kaup­lus­te­ke­ti jaoks, kuid sel­lest pak­ku­mi­sest tu­li ära öel­da.

Noor­pe­re­nai­ne Eleen Mic­he­lis rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et mu­na­ring toi­mub nel­ja­päe­vi­ti, mu­na­kar­pe veab tel­li­ja­te­le ko­ha­le ta elu­kaas­la­ne Vil­li Kop­pel. Se­ni oli mi­ni­maal­ne tel­li­mis­ko­gus 4 kar­pi mu­ne, nüüd­seks 5 kar­pi. Mu­nad viiak­se tel­li­ja­te­le õue­le või vä­ra­va ta­ha. Su­la­ra­ha ei ka­su­ta­ta, ta­su­mi­ne toi­mub pan­gaü­le­kan­de­ga.

Eleen Mic­he­lis: „Proo­vi­si­me mu­ne kõi­ge­pealt müüa Kuu­sa­lu OTT kau­ba­koh­tu­mis­tel, aga sai­me aru, et mõ­ne mu­na­kar­bi pä­rast ei ole mõ­tet seal käia. Ku­na meil on li­gi 500 ka­na, nä­da­la­ga saa­me um­bes 2000 mu­na, siis tu­li ha­ka­ta tei­si­ti tu­rus­ta­ma. Suu­rem ko­gus lä­heb prae­gu Tal­lin­nas­se, sa­mas oleks pal­ju vin­gem, kui ko­ha­li­kud ini­me­sed os­tak­sid roh­kem. Ju­ba prae­gu käiak­se meil aia ta­gant mu­ne võt­mas, kes ise tu­leb, sel­le­le müü­me oda­va­malt.“
Te­ma pe­re elab Kol­gas kor­ter­ma­jas, Kang­ru ta­lu ka­na­las­se käiak­se töö­le. Ta­lu os­tis ema Ast­rid Mic­he­lis, kes müüs Las­na­mäe kor­te­ri ja ko­lis 2013. aas­tal Kõn­du. Nii Ast­rid Mic­he­lis kui ka Eleen Mic­he­lis on nüüd­seks koo­li­ta­tud lin­nu­kas­va­ta­jad, ema lõ­pe­tas Jär­va­maa kut­se­ha­ri­dus­kes­ku­se sel tal­vel, tü­tar sai dip­lo­mi paar aas­tat ta­ga­si. Toot­mi­seks on neil ve­te­ri­naa­ra­me­ti lu­ba, ka­nad on va­ba­pi­da­mi­sel ning ka­na­la juu­res on eral­di ruum mu­na­de tem­bel­da­mi­seks ja pa­ken­da­mi­seks.

„Meie ta­lu asub Kõn­nus kor­ter­ma­ja vas­tas üle põl­lu. Ära tun­neb õues kõn­di­va uh­ke paa­bu­lin­nu ja ka mit­me­su­gus­te teis­te ko­du­lin­du­de jär­gi. Ka­na­pi­da­mi­ne sai al­gu­se kuus aas­tat ta­ga­si ema­de­päe­vaks ema­le teh­tud kin­gi­tu­sest, kui vii­si­me tal­le kuus ka­na. Nüüd on li­saks paa­bu­lin­du­de­le ka ilu­tu­vid, faa­sa­nid, vu­tid,“ kir­jel­das Eleen Mic­he­lis ja mär­kis, et mu­na­de tu­rus­ta­mi­ne sai täie hoo sis­se paar kuud en­ne erio­lu­kor­ra väl­ja­kuu­lu­ta­mist. Sü­gi­sel töö­ta­ti kah­ju­mi­ga, mi­tu tu­hat mu­na kin­gi­ti ära hea­te­ge­vu­seks – kur­ti­de ühin­gu­le ja MTÜ-le Hea­te­ge­vus Ees­tis ning Ees­ti Mets­loo­ma Ühin­gu­le. Kõi­ge täht­sam on Kang­ru pe­re­le nüüd, et ko­roo­na­vii­ru­se tõt­tu ei tu­leks täie­lik­ku lii­ku­mis­pii­ran­gut, sest ka­na­de­le kätt et­te ei pa­ne, ne­mad mu­ne­vad ik­ka.

Eelmine artikkelTa­lu­toi­du tel­li­misp­lat­vorm
Järgmine artikkelKulupõleng Loksal