Kui­das töö­ta­vad Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­te krii­si­ko­mis­jo­nid

and
321

Ok­toob­ri lõ­pus laas­tas Lõu­na-Ees­tit tu­gev torm, mis jät­tis sel­le piir­kon­na mit­meks päe­vaks elekt­ri­ta, mur­dis puid ja lõh­kus ka­tu­seid. Neist tor­mi­sünd­mus­test ajen­da­tu­na on ka Ida-Har­ju ela­ni­kud ha­ka­nud kü­si­ma, kas ja kui­das töö­ta­vad ko­ha­li­kud krii­si­ko­mis­jo­nid ning mil moel ol­lak­se oo­ta­ma­tu­teks krii­sio­lu­kor­da­deks val­mis­tu­nud.

Möö­du­nud kol­ma­päe­val aru­tas tor­mi­sünd­mus­te­ga toi­me­tu­le­kut ja te­gi kok­ku­võt­te sel­le tu­le­mu­se­na saa­dud õp­pe­tun­di­dest va­ba­rii­gi va­lit­su­se krii­si­ko­mis­jon. Si­se­mi­nis­tee­riu­mi pres­siin­fos on edas­ta­tud ko­mis­jo­ni liik­me, rii­gi­hal­du­se mi­nist­ri Jaak Aa­bi sõ­nad, et oma­va­lit­su­sed pea­vad ole­ma val­mis hoo­lit­se­ma oma ela­ni­ke eest krii­si ajal pa­ri­mal või­ma­li­kul moel. Üle tu­leb vaa­da­ta ja uuen­da­da plaan, kui­das hä­dao­lu­kor­ras te­gut­se­da ja ko­ha­lik­ke ela­nik­ke in­for­mee­ri­da. Hä­da­va­ja­lik oleks koos­ta­da ni­me­ki­ri prio­ri­teet­se­test ob­jek­ti­dest, mil­le elekt­ri­va­rus­tus tu­leb taas­ta­da es­ma­jär­je­kor­ras, va­ja­du­sel ta­ga­da ge­ne­raa­to­ri ole­ma­so­lu, rõ­hu­tas mi­nis­ter.

Sea­dus näeb et­te, et li­saks va­ba­rii­gi va­lit­su­se komisjonile ja re­gio­naal­se­te­le krii­si­ko­mis­jo­ni­de­le peab igas val­las ja lin­nas ole­ma oma krii­si­ko­mis­jon hä­dao­lu­kor­da­de en­ne­ta­mi­seks ja va­ja­du­sel nen­de la­hen­da­mi­seks, et ta­ga­da elu­täht­sa­te tee­nus­te toi­mi­mi­ne. Krii­si­ko­mis­jo­nid pea­vad koos­ta­ma üle­vaa­te hä­dao­lu­kor­raks va­ja­li­kest res­surs­si­dest, kor­ral­da­ma krii­si kor­ral ela­nik­kon­na kait­set ja hoo­lit­se­ma tur­va­li­su­se eest. Aas­ta lõ­pus esi­tab ko­ha­lik krii­si­ko­mis­jon re­gio­naal­se­le krii­si­ko­mis­jo­ni­le kok­ku­võt­te te­ge­vu­sest ja järg­mi­se aas­ta tööp­laa­ni.

Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris, kui­das töö­ta­vad krii­si­ko­mis­jo­nid Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­las ning Lok­sa lin­nas.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la­va­lit­sus moo­dus­tas krii­si­ko­mis­jo­ni uues koos­sei­sus möö­du­nud nä­da­lal, 27. no­vemb­ril. Ko­mis­jo­ni esi­mees on val­la­va­nem Rii­vo Noor, asee­si­me­hed Mar­tin Kui­val­lik ja Avo Al­jas, ko­mis­jo­ni sek­re­tär Lil­ja Pii­be­leht-Ta­ras­sov, te­ma asen­da­ja on Kris­tii­na Ka­ri, tea­be­kor­ral­da­ja Hel­di Laks, kel­le asen­da­ja on In­geld­rin Aug, pääs­te­töö­de toe­tu­se kor­ral­da­ja on Erik Jü­riöö, asen­da­ja Ind­rek Laa­ne­veer, teh­ni­li­se toe­tu­se kor­ral­da­ja Ago Pär­na­mäe, asen­da­ja Jaa­nus Ka­lev, eva­kuat­sioo­ni­kor­ral­da­ja Vil­jo Leis, trans­por­di­kor­ral­da­ja Mait Paa­sik, va­rus­tus­kor­ral­da­ja Tõ­nu Kir­ves, kõi­gi kol­me asen­da­ja Enn Pung, ma­ju­tus­kor­ral­da­ja Ai­ri Hõr­rak, asen­da­ja Ma­rian­ne Leis ning sot­siaal­vald­kon­na kor­ral­da­ja Mar­ge Ra­ja, asen­da­ja Kris­tel Lään.

Ko­mis­jo­ni esi­mees sel­gi­tas, et krii­si­ko­mis­jo­ni koos­sei­sust ar­va­ti väl­ja ini­me­sed, kes Ani­ja val­las enam ei töö­ta, ning ko­mis­jo­ni kõi­gi­le liik­me­te­le mää­ra­ti asen­dus­liik­med. 2018. aas­tal moo­dus­ta­tud krii­si­ko­mis­jon ei käi­nud Rii­vo Noo­re sõ­nul kor­da­gi koos, uue ko­mis­jo­ni esi­me­ne kok­ku­saa­mi­ne on tei­si­päe­val, 3. det­semb­ril.

„Saa­me kok­ku ja hak­ka­me aru­ta­ma, kui­das ol­la krii­sio­lu­kor­da­deks val­mis. Meil on ole­mas va­ja­li­ku teh­ni­ka ni­me­ki­ri. Kui näi­teks val­las lä­heb ära elek­ter, on Vel­kol ole­mas suur ge­ne­raa­tor, aga lä­bi on rää­ki­ma­ta, kus ja kui­das se­da va­ja­du­sel ka­su­ta­da. Kõi­ge krii­ti­li­sem on­gi see, kui elek­ter ära lä­heb, kui­das siis hoi­da töös soo­ja­toot­mist ja ka­na­li­sat­sioo­ni,“ rää­kis ta.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la krii­si­ko­mis­jon on kin­ni­ta­tud tä­na­vu mais. Ko­mis­jo­ni esi­mees on val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si, asee­si­mees val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees Vär­ner Loots­mann, liik­med on val­la­va­lit­su­se liik­med Jaa­nus Hein ja Kau­po Par­ve, val­la tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list Ma­dis Praks ning ehi­tus- ja maas­pet­sia­list Rih­ti Väin­sar.

Uue koos­sei­su esi­me­ne koo­so­lek oli 13. no­vemb­ril, osa­le­ma olid kut­su­tud pääs­tea­me­ti Lok­sa ko­man­do ülem Mait Kröönst­röm, OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus juht Kal­le Kün­gas, piir­kon­na­po­lit­sei­nik Ka­lev Kuus­pa­lu ja val­la kom­mu­ni­kat­sioo­ni­spet­sia­list Ere Ui­bo. Aru­ta­ti Kuu­sa­lu val­la val­mi­so­le­kut krii­si­si­tuat­sioo­ni­deks, krii­si­ko­mis­jo­ni järg­mi­se aas­ta tööp­laa­ni ning põ­hi­mää­rust.

Ko­mis­jon tõ­des, et Lõu­na-Ees­ti tor­mik­riis näi­tas, kui haa­va­ta­vad me te­ge­li­kult ole­me. Tu­leb koos­ta­da te­ge­vus­ka­va, kui­das hoi­da teed va­bad ja trans­port toi­mi­mas, mil­lis­tes­se ruu­mi­des­se pai­gu­ta­da eva­kuee­ri­ta­vad, kust saa­da joo­gi­vett ja toi­tu, kui­das ta­ga­da hä­da­va­ja­lik elek­ter ja ka­na­li­sat­sioon ning mil vii­sil edas­ta­da in­fot, kui si­de­süs­tee­mid ei töö­ta.

Krii­sio­lu­kor­ras on ko­mis­jo­ni ko­gu­ne­mis­ko­haks mää­ra­tud Kuu­sa­lu ale­vi­kus Kuu­sa­lu Soo­ju­se kon­tor, kus saab ta­ga­da soo­ju­se ja elekt­ri ning on va­ba­taht­li­ke pääst­ja­te si­de­pi­da­mis­või­ma­lus. Ka on sa­mas lä­he­dal suur osa ela­nik­kon­nast. Oo­ta­ma­tu krii­si pu­hul, kui si­de enam ei töö­ta, ko­gu­neb ko­mis­jon sin­na 2 tun­ni jook­sul.

Kui Kuu­sa­lu Soo­ju­se kon­to­ri­ga sa­mas hoo­nes asu­va­le kat­la­ma­ja­le han­ki­da ge­ne­raa­tor, saab ta­ga­da vä­he­malt pool­te­le Kuu­sa­lu ale­vi­ku ela­ni­kest vett ja hoi­da töös ka­na­li­sat­sioon. Kor­ter­ma­ja­de osas on ka­vas lä­bi rää­ki­da kor­te­riü­his­tu­te­ga või­ma­li­kust ühis­han­kest, et os­ta ma­ja­de­le oma ge­ne­raa­to­rid. Krii­si­ko­mis­jon ja Kuu­sa­lu Soo­jus pea­vad ka­van­da­ma ka Kiiu ja Kol­ga ale­vi­ke vee­va­rus­tu­se ta­ga­mi­se.

Eva­kuee­ri­mis­koh­ta­de­na saab ka­su­ta­da ah­ju­küt­te­ga rah­va­ma­ja­sid ning ka Kuu­sa­lu las­te­ae­da, ku­hu Kuu­sa­lu Soo­jus suu­dab kõi­ge liht­sa­malt an­da vett ja soo­ja. Kuu­sa­lu Soo­ju­se ruu­mi­des­se on või­ma­lik pai­gu­ta­da ku­ni 100 ini­mest.

Lei­ti, et suu­re ha­jaa­sus­tu­se­ga Kuu­sa­lu val­las peaks ole­ma kü­la­des in­fo­kand­ja rol­lis kü­la­va­nem. Ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul koos­tas val­la­va­lit­sus kü­si­mus­ti­ku, mis on saa­de­tud kü­la­va­ne­ma­te­le, et tea­da saa­da kü­la­de val­mi­so­le­kut krii­siks ja ka või­ma­lik­ke in­ves­tee­rin­gu­va­ja­du­si. Krii­siks val­mi­so­le­kust rää­gi­ti möö­du­nud tei­si­päe­val kü­la­va­ne­ma­te koo­so­le­kul. Kü­la­va­ne­ma­tel pa­lu­tak­se kü­si­mus­ti­ku­le vas­ta­ta det­semb­ri­kuu jook­sul.

Kuu­sa­lu val­la krii­si­ko­mis­jon lep­pis kok­ku, et järg­mi­se­le koo­so­le­ku­le ko­gu­ne­tak­se jaa­nua­ri tei­ses poo­les, sel­leks ajaks te­hak­se kok­ku­võ­te kü­si­mus­ti­ku­le saa­dud vas­tus­test.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas tä­na­vu jaa­nua­ris krii­si­ko­mis­jo­ni uue koos­sei­su. Ko­mis­jo­ni esi­mees on val­la­va­nem And­re Sepp, asee­si­mees on Aa­re Ets, liik­med Ju­ta Asu­ja val­la­va­lit­su­sest, nüüd­seks val­la­töölt lah­ku­nud Ala­ri Kruus­vall ja Rai­ko Mo­lok, OÜ Ra­ven ju­ha­ta­ja Ser­gei Ki­vi ja MTÜ Raa­si­ku Tu­le­tõr­jeü­hing ju­ha­tu­se lii­ge Har­ri Al­jas­mäe.

Aa­re Et­si sõ­nul tu­leks ko­mis­jo­ni koos­sei­su uuen­da­da. Pä­rast Lõu­na-Ees­tis toi­mu­nut on ol­nud kõ­ne all tel­li­da ris­kia­na­lüüs, mil­le­ga pan­daks pai­ka ka hä­dao­lu­kor­ras te­gut­se­mi­se plaan elu­täht­sa­te tee­nus­te – ve­si, elek­ter, kü­te – jaoks: „Eva­kuat­sioo­ni­ko­had on kaar­dis­ta­tud, neid on viis – meie koo­lid ja las­teaiad. Ka on tea­da, kui pal­ju on neis ma­ju­tus­koh­ti, kuid va­ja on ra­ken­dus­lik­ku plaa­ni, näi­teks kui­das saa­da koo­lid-las­teaiad soo­jaks, kui elekt­rit po­le. Sel­le te­ge­mis­se tu­leb kaa­sa­ta ka Elekt­ri­le­vi ning meie ale­vi­ke soo­ja­toot­ja SW Ener­gia.“

Lok­sa linn
Lok­sa lin­na krii­si­ko­mis­jo­ni uus koos­seis on kin­ni­ta­tud kuu ae­ga ta­ga­si, 31. ok­toob­ril. Ko­mis­jo­ni esi­mees on lin­na­pea Vär­ner Loots­mann, asee­si­me­hed abi­lin­na­pea And­res Kask­la ja OÜ Lok­sa Hal­jas­tus ju­ha­tu­se lii­ge Raik Saart. Liik­med on abi­lin­na­pea Hil­le­ri Trei­salt, N.R. Ener­gy OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Ah­to Tis­ler, Mar­sa­lis Shi­pyard OÜ tur­va­juht Ju­ri Pav­lus­sen­ko, Lok­sa lin­na piir­kon­na­po­lit­sei­nik Ka­lev Kuus­pa­lu, lin­na­vo­li­ko­gu esi­mees Rein Hei­na, Lok­sa güm­naa­siu­mi ma­jan­dus­a­la ju­ha­ta­ja Hei­ki Tud­re, Han­sac­lub OÜ ju­ha­ta­ja Olev Puld­re, Lok­sa kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Hel­le Loots­mann, pääs­tea­me­ti Lok­sa ko­man­do pea­lik Mait Kröönst­röm, Lok­sa spor­di­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Ai­ve Mõt­tus, las­teaia Õn­net­rii­nu di­rek­tor Na­tal­ja Ka­li­ni­na ja lin­na­va­lit­su­se ju­hia­bi Kris­tii­na Jär­ve.

Lok­sa krii­si­ko­mis­jon on koos­ta­nud te­ge­vus­ka­va, mis saa­de­ti käe­so­le­va nä­da­la al­gu­ses pääs­tea­me­ti­le. Ko­mis­jo­ni esi­mees Vär­ner Loots­mann kom­men­tee­rib, et krii­sio­lu­kor­da­deks val­mis­tu­mi­se­ga tu­leb ha­ka­ta tõ­si­selt te­ge­le­ma, te­ge­vus­ka­vas­se sai esialg­ne vi­sioon.

Plaa­nis on soe­ta­da kaks tei­sal­da­ta­vat dii­sel­ge­ne­raa­to­rit, luua joo­gi­vee­pump­la­te ja bio­pu­has­ti lii­tu­mi­sed ge­ne­raa­to­ri ka­su­ta­mi­seks. Lin­na­va­lit­su­sel tu­leb sel­gi­ta­da väl­ja, kas on või­ma­lik ja mil­lis­tel tin­gi­mus­tel töö­tak­sid Ale­xe­la tank­la ja toi­du­kaup­lu­sed elekt­ri­ka­t­kes­tu­se kor­ral. Lok­sa koo­lil ja las­teaial tu­leb väl­ja töö­ta­da las­te hoid­mi­se tin­gi­mu­sed ju­huks, kui ühist­rans­port on lin­na ja val­la va­hel kat­ke­nud. Ka alus­ta­tak­se Pos­ti 44 ma­ja alu­se tsi­viil­kait­se­var­jen­di kor­ras­ta­mi­se­ga, et pak­ku­da krii­sio­lu­kor­ras eva­kuee­ri­ta­va­te­le pea­var­ju. Ka­vas on väl­ja töö­ta­da ela­nik­kon­na in­for­mee­ri­mi­se või­ma­lu­sed, kui and­me­si­de ei töö­ta, ning sel­gi­ta­da väl­ja ini­me­sed, kes hä­dao­lu­kor­ras või­vad va­ja­da kõr­va­list tu­ge. Ha­ri­dus- ja sot­siaal­vald­kon­na töö­ta­ja­te­ga kor­ral­da­tak­se krii­siõp­pus.