Kui­das ka­su­ta­vad oma­va­lit­su­sed hu­vi­te­ge­vu­se li­sa­ra­ha

1441

Rii­gilt toe­tu­se saa­mi­seks pi­did oma­va­lit­su­sed 1. sep­temb­riks kin­ni­ta­ma noor­te hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se ka­va.

Tä­na­vu sep­temb­rist saa­vad oma­va­lit­su­sed rii­gilt toe­tust noor­te hu­vi­ha­ri­du­se ja -te­ge­vu­se kor­ral­da­mi­seks. Sel­leks pi­did val­la- ja lin­na­va­lit­su­sed esi­ta­ma Ees­ti Noor­soo­töö Kes­ku­se­le (ENTK) ka­va, kus on kir­jas, mil­li­seid uu­si hu­vi­te­ge­vu­si las­te­le ja noor­te­le ha­ka­tak­se pak­ku­ma. Esial­gu on lu­ba­tud toe­tust ka­heks aas­taks – 2017 ja 2018. Tä­na­vu on sel­leks ka­van­da­tud li­gi 6 mil­jo­nit eu­rot, tu­le­val aas­tal um­bes 15 mil­jo­nit. 2017. aas­ta toe­tus­sum­mad on tea­da. Nen­de ar­ves­ta­mi­sel võe­ti alu­seks noor­te arv oma­va­lit­su­ses, puu­de­ga noor­te arv, toi­me­tu­le­ku­ras­kus­te­ga pe­re­des ela­va­te 7-19aas­tas­te noor­te arv, oma­va­lit­su­se fi­nants­või­me­kus, hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se piir­kond­lik kät­te­saa­da­vus. Siht on, et hu­vi­te­ge­vu­ses osa­le­va­te las­te arv kas­vaks, või­ma­lu­sed muu­tuk­sid mit­me­ke­si­se­maks.

Ani­ja vald saab 2017. aas­tal hu­vi­ha­ri­du­seks 46 563 eu­rot, Aeg­vii­du vald 3968 eu­rot, Kuu­sa­lu vald 49 094 eu­rot, Raa­si­ku vald 29 389 eu­rot ja Lok­sa linn 28 605 eu­rot. Tu­le­val aas­tal on sum­mad 2-2,5 kor­da suu­re­mad. Ra­ha ei to­hi suu­na­ta val­laee­lar­ve täit­mi­seks, vaid või­mal­da­da üks­nes neid hu­vi­te­ge­vu­si, mi­da se­ni po­le pa­ku­tud.

Te­ge­vus­ka­va­de koos­ta­mi­sel võe­ti alu­seks noor­soo­töö kva­li­tee­di hin­da­mi­ne. Kuu­sa­lu val­las vii­di see koos­töös Vi­hu­la val­la ja Lok­sa lin­na­ga pi­lootp­ro­jek­ti­na lä­bi eel­mi­sel aas­tal, Ani­ja, Aeg­vii­du ja Raa­si­ku val­las oli hin­da­mi­ne tä­na­vu. Ku­na rii­gi üks prio­ri­tee­te on muu­ta hu­vi­ha­ri­dus kõi­gi­le las­te­le kät­te­saa­da­vaks, on kõi­gi te­ge­vus­ka­va­de­ga et­te näh­tud or­ga­ni­see­ri­da või toe­ta­da noor­te trans­por­ti rin­gi­des­se-tree­nin­gu­te­le ning maks­ta ma­jan­dus­ras­kus­tes pe­re­de las­te eest rin­gi­de osa­lus­ta­su.

Ani­ja vald

Sel sü­gi­sel ha­ka­tak­se loo­dus­ha­ri­dus­kes­kus­te, AH­HAA tea­dus­kes­ku­se, MTÜ Keerd­trepp, mit­me koo­li ja et­te­võt­te­ga kor­ral­da­ma loo­dus- ja täp­pis­tea­dus­te ala­seid ning teh­no­loo­gia- ja teh­ni­ka­vald­kon­na tea­dus­rin­ge, kur­su­seid ja õpi­tu­ba­sid, näi­teks elekt­roo­ni­ka, mul­ti­mee­dia, 3D prin­ti­mi­se, kos­mo­se­ring, IT- ja ar­vu­ti­ring, mo­to­ring, droo­ni­ring, mu­de­lism ja mit­med tei­sed.

Koos­töös MTÜ­ga Keerd­trepp pa­ku­tak­se või­ma­lus har­ras­ta­da ela­muss­por­ti ru­la­de, tõu­ke­ra­tas­te, BMX tri­ki­ra­tas­te­ga. Tu­le­val aas­tal ha­ka­tak­se Ani­ja val­la las­te­le kor­ral­da­ma uju­mist­ree­nin­guid ning koos­töös JJ St­ree­ti ja Es­pe­ran­za Tant­su­koo­li­ga rin­ge eri­ne­va­te tant­sus­tii­li­de õp­pi­mi­seks.

Noor­te soo­vil ava­tak­se klas­si­ka­li­se muu­si­ka­koo­li kõr­val koos­töös MTÜ­ga In­ver, Keerd­trepp ja OÜ­ga Agar või­ma­lu­sed eral­di pil­liõp­peks ning uu­te os­kus­te – näi­teks DJ- ja val­gus­teh­ni­ka, elekt­roo­ni­li­ne muu­si­ka beat­box – oman­da­mi­seks.

Kok­ku on Ani­ja val­la hu­vi­ha­ri­du­se te­ge­vus­ka­vas 19 ees­mär­ki, neist 6 prae­gu­se Aeg­vii­du val­la koh­ta. Osa te­ge­vu­si al­ga­vad sel sü­gi­sel, suu­rem osa 2018. aas­ta al­gu­ses.

Raa­si­ku vald

Raa­si­ku val­la hu­vi­ha­ri­du­se ka­vas on, et hu­vi­rin­gi­de ava­mi­seks on või­ma­lik ra­has­tust taot­le­da pro­jek­ti­kon­kur­sil. Prae­gu käib kon­kur­si­tin­gi­mus­te väl­ja­töö­ta­mi­ne, kon­kurss loo­de­tak­se väl­ja kuu­lu­ta­da sep­temb­ri lõ­pus.  Ra­has­tust saab kü­si­da uue hu­vi­rin­gi ava­mi­seks. Üks foo­kus on loo­dus-, teh­ni­ka- ja täp­pis­tea­du­sed. Sel­le vald­kon­na areng on ka riik­lik suund.

Hu­vi­ha­ri­du­se ka­vas­se on kir­ju­ta­tud ka fond, kust lap­se­va­ne­mad saa­vad kü­si­da las­te­le toe­tust hu­vi­rin­gi­des osa­le­mi­seks. Toe­tus on mõel­dud pea­mi­selt vä­he­kind­lus­ta­tud pe­re­de­le. Täp­sem kord on loo­mi­sel.

Eri­va­ja­du­se­ga noor­te­ga on plaa­nis te­ha kü­sit­lus, et noor­soo­töö­ta­jad olek­sid tead­li­ku­mad eri­va­ja­du­se­ga noor­te soo­vi­dest ja va­ja­dus­test hu­vi­ha­ri­du­ses osa­le­mi­seks.

Kuu­sa­lu vald

Ka­vas on toe­ta­da trans­por­ti uju­mist­ree­nin­gu­te­le Vi­ha­soost Kuu­sa­lu uju­las­se, MTÜ Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi pa­kub maan­tee­rat­ta soe­ta­mist vä­he­kind­lus­ta­tud pe­rest noo­re­le, Kuu­sa­lu kesk­kool teeb Ees­ti kul­tuu­ri tut­vus­ta­va­te üri­tus­te sar­ja, plaa­nib viia näi­te­rin­gi ja koo­li­kont­ser­did uue­le ta­se­me­le, te­ha kä­si­töö­ringi. Kuu­sa­lu Noor­te­kes­ku­sed ava­vad mat­ka­rin­gi, noor­te mee­dia­rin­gi 3. eta­pi, pa­be­ri­kuns­ti­rin­gi, maa­li- ja kal­lig­raa­fia­rin­gi, graf­fi­ti töö­toad, tar­be­kuns­ti- ja taas­ka­su­tus­rin­gi, „Uu­ri ja avas­ta, õpi ja teos­ta” rin­gi.

MTÜ Ha­ra Sa­dam pa­kub pur­je­ta­mist­ree­nin­guid, La­he­maa Me­rek­lu­bi lo­he­sur­fi, pur­je­laua­sõi­tu, ae­ru­laua­sõi­tu ja väi­ke­lae­va­de­ga pur­je­ta­mist, Kol­ga kool ko­kan­dus­rin­gi, meis­ter­da­mis­rin­gi käi­vi­ta­mist ja ter­vis­ta­va võim­le­mi­se rin­gi, luuak­se ma­kers­pa­ce’i pro­jek­ti juh­tiv mees­kond. MTÜ Kuu­sa­lu Rah­vas­port pa­kub saa­li­ho­kit­ree­nin­guid Kol­gas, MTÜ Kuu­sa­lu Pe­reü­hing orien­tee­ru­mis­rin­gi Kol­gas, Ülea­ru Rat­sa­ta­lu rat­su­ta­mist­ree­nin­guid ja rat­su­ta­mis­te­raa­piat, Vi­ha­soo las­teaed-alg­kool jalg­pal­li­tree­nin­guid ja le­go­rin­gi, Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Kool ore­li- ja pia­nii­noõ­pet, di­gi­taal­se ku­ju­ta­va kuns­ti alg­kur­su­se ava­mist.

Eelmine artikkelHar­ju­maa va­na­va­ne­ma­te päev oli Aru­kü­las li­gi 400 osa­le­ja­ga
Järgmine artikkelRaa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu ava­mi­ne ok­toob­ri al­gu­ses