Kui­das hin­da­te prae­gust po­lii­ti­list olu­kor­da Kuu­sa­lu val­las ning miks Te ar­va­tes on nüüd jõu­tud um­bu­sal­du­sa­val­dus­te esi­ta­mi­se­ni ja pool aas­tat te­gut­se­nud koa­lit­sioon la­gu­nes?

973

SU­LEV VALD­MAA, EK­RE: „Te­gu on uud­se val­la­po­lii­ti­li­se olu­kor­ra­ga, uue ja va­na võit­lu­se­ga. Vo­li­kok­ku va­li­ti pal­ju uu­si liik­meid, kes ta­ha­vad juu­ru­ta­da uut po­lii­ti­list kul­tuu­ri. Se­da soo­vi ja­ga­vad 1KV, AKV ja EK­RE. Uus asi ta­hab sis­se töö­ta­mist. Sel­le­ga koa­lit­sioon te­ge­leb. Mi­nu ar­va­tes lä­he­vad as­jad val­lae­lu juh­ti­mi­sel häs­ti. Meil on vä­ga hea val­la­va­nem. Va­ja oleks aga, et koa­lit­sioo­ni kuu­lu­jad end koa­lit­sioo­ni­na sel­ge­mi­ni mää­rat­lek­sid.

Va­na­vii­si soo­vib ja­ga­da ja va­lit­se­da Ühi­ne Ko­du. Vär­ner Loots­mann ja Mar­gus Soom on liht­salt män­gu­rid, ent üks on ka­val ja tei­ne vas­tu­pi­di. Li­saks on Mar­gus Soom kri­mi­naal­se taus­ta­ga isik. Ka­val ja mit­te­ka­val män­gur on­gi just nüüd ot­sus­ta­nud te­ki­ta­da val­la juh­ti­mi­ses oma­moo­di kao­se. Iga hetk saa­vad nad kord ühe­le, kord tei­se­le poo­le hü­pa­tes luua uue reaal­su­se. Mi­na män­gu­reid tõ­si­selt ei võ­ta ja nen­de­ga min­gis­se uu­de koa­lit­sioo­ni ei lä­heks. 27. no­vemb­ril suut­sid nad en­nast ka ini­mes­te­na lii­ga ko­le­das­ti täis te­ha. Igal as­jal on piir!

Mit­me­te­le Ühi­se Ko­du liik­me­te­le oleks prae­gu so­liid­ne see, kui nad ee­mal­duk­sid kam­bast, ku­hu kuu­lu­vad hääl­te ost­mi­ses süü­dis­ta­tud pank­ro­ti­meis­ter ja elekt­ri­var­gu­se kaht­lu­se­ga te­leuu­dis­tes­se jõud­nud Mar­gus Soom, te­ma pea­le ame­ti­või­mu­de­le „sõb­ra­li­kult ja mõist­valt“ kae­bu­se esi­ta­nud Ur­mas Kirt­si, elu­kunst­ni­kust erand­lin­na­pea Vär­ner Loots­mann, üle kaas­kan­di­dee­ri­nu­te po­liit­lai­pa­de vo­li­ko­gu laua ta­ha ma­nöö­ver­da­tud de­ma­goog Enn Kirs­man. Üt­le, kes on su sõb­rad! Kut­sun kõi­ki au­said ja hea tah­te­ga val­la­vo­li­nik­ke üles moo­dus­ta­ma täies­ti uu­tel alus­tel koa­lit­sioo­ni. See võiks pääs­ta meie val­la hä­bist!“

Mar­ti HÄÄL, Üks Kuu­sa­lu Vald: „Ühi­se Ko­du uus koa­lit­sioon on vii­mas Kuu­sa­lu val­la­va­lit­se­mi­se täies­ti uu­de aja­jär­ku, kus põ­hi­mõt­ted ja vää­ri­kus, rää­ki­ma­ta rii­gi­me­he­lik­ku­sest ja vi­sioo­nist, on va­he­ta­tud po­lii­ti­li­seks peen­ra­haks. Mee­nu­ta­gem kas või Ur­mas Kirt­si ava­lik­ku lu­ba­dust, et Mar­gus Soo­mi ja Vär­ner Loots­man­ni­ga on koa­lit­sioon vä­lis­ta­tud. Ühi­se Ko­du vo­li­ni­ke all­kir­jas­ta­tud koa­lit­sioo­ni­le­pin­gu ko­ha­selt saab vo­li­ko­gu uueks esi­me­heks aga Soom, kel­le suh­tes Kirt­si esi­tas ku­ri­teo­kae­bu­se 2017. va­li­mis­tel hääl­te ost­mi­se kaht­lus­tu­ses. Kri­mi­naa­la­si lõ­pe­ta­ti hil­ju­ti opor­tu­ni­tee­di­ga. Opor­tu­ni­teet tä­hen­dab, et ku­ri­te­gu on küll toi­me pan­dud, aga Soom sai pro­ku­rö­ri­ga me­net­lu­se lõ­pe­ta­mi­ses kok­ku­lep­pe­le, ku­na ava­lik me­net­lus­hu­vi puu­dus ja süü ei ol­nud suur. Vot sel­li­ne au­mees on pea­gi Kuu­sa­lu val­la käi­la­ku­ju.

Uue koa­lit­sioo­ni suu­rim võit­ja on aga Vär­ner Loots­mann, kes va­li­mis­tel saa­dud 33 hää­le eest on li­saks ühe­le vo­li­ni­ku ko­ha­le saa­nud vo­li­ko­gu asee­si­me­he ja val­la­va­lit­su­se ka­he liik­me ning ko­ha Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du vo­li­ko­gus. Maa­va­lit­sus­te lik­vi­dee­ri­mi­se jä­rel on aga HO­Li täht­sus vaid suu­re­ne­mas ja iga liik­me hääl mak­sab. Hel­le Loots­mann on HO­Li ju­ha­tu­se asee­si­mees ja pe­re­kond Loots­mann esin­dab edas­pi­di HO­Lis nii Lok­sa lin­na kui Kuu­sa­lu val­la hu­ve. Ar­ves­ta­des se­da, et il­ma Kes­ke­ra­kon­na toe­tu­se­ta edas­pi­di Kuu­sa­lu val­las üh­te­gi ot­sust te­ha ei saa, tu­leb po­lii­ti­li­se olu­kor­ra kok­ku­võt­teks öel­da, et Ühi­se Ko­du vo­li­ni­kud on Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mi­se and­nud üle Lok­sa lin­na­va­lit­sus­se. Aga kes nüüd Kuu­sa­lu val­da eda­si viib?”

MA­DIS JÕ­GI, Are­nev Kuu­sa­lu Vald: „Um­bu­sal­du­sa­val­dus on po­lii­ti­li­se te­ge­vu­se üks va­hend, kuid nii­su­gu­sel ku­jul oli oo­ta­ma­tu. Kui­das see kõik lõ­peb, sel­gub 18. det­semb­ril. Meie koa­lit­sioon ko­gu­neb käe­so­le­va nä­da­la tei­si­päe­val.

Se­ni­ses või­mu­lii­dus on eri­ne­vad po­lii­ti­li­sed jõud ning al­gu­sest pea­le po­le ühis­te sei­su­koh­ta­de­ni jõud­mi­ne ol­nud ker­ge. Poo­le as­ta­ga on ini­me­si tund­ma õpi­tud, koos­töö ede­nes, as­jad lii­ku­sid pa­re­mu­se poo­le, kui­gi vi­salt.

Me koa­lit­sioo­ni vii­ma­sel koo­so­le­kul oli ju­tuks vo­li­ko­gu esi­me­he ro­tat­sioo­ni­koht. Mar­gus Soom nõu­dis vo­li­ko­gu esi­me­he koh­ta, aga seo­ses hääl­teost­mi­se tee­ma­ga üt­le­sin, et mi­nu kä­si te­ma poolt hää­le­ta­ma ei tõu­se ja idee­de esi­ta­mi­sel po­le täht­sust, kas se­da teeb vo­li­ko­gu esi­mees või mõ­ni tei­ne vo­li­ko­gu­lii­ge. Me ei ol­nud ta vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­mi­se­ga nõus ja tun­dub, see sai­gi koa­lit­sioo­ni pü­si­mi­se kaa­lu­kee­leks.
Kui nüüd uus koa­lit­sioon võ­tab val­las või­mu, siis ik­ka­gi ühe ena­mus­hää­le­ga ja on pii­ri­peal­ne, kaa­lu­kee­leks jää­vad Mar­gus Soom või Vär­ner Loots­mann. Vas­tas­seis jääb ko­gu­kon­da al­les ja sel­le­le peak­si­me kõik koos la­hen­dust ot­si­ma.

Ühi­ne Ko­du süü­dis­tab meie koa­lit­sioo­ni vas­tan­du­mi­ses, kuid nen­de vo­li­ni­kud taan­da­sid en­nast kõi­gist po­sit­sioo­ni­dest, jät­sid ko­mis­jo­ni­de juh­ti­mis­koor­ma meie kan­da. Ko­ba­rum­bu­sal­du­s­aval­dus­te­ga võ­ta­vad nad nüüd ko­gu koor­ma en­da pea­le. Saa­tu­se iroo­nia on sel­les, et vo­li­ko­gu eel­mi­ses koos­sei­sus ei suut­nud Ühi­ne Ko­du ja Kes­ke­ra­kond Kuu­sa­lu-Lok­sa ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mis­tes kok­ku lep­pi­da. Nüüd on oma­va­hel le­pi­tud ja koos­töö so­bib.“

Eelmine artikkelAILE PILBERG lahkus vallatöölt
Järgmine artikkelSõnumitoojas 5. detsembril