KRIS­TEN NOR­DEN män­gib 8osa­li­ses te­le­sar­jas

754
Kehra noormehe KRIS­TEN NOR­DE­NI sel­fi koos AND­RUS VAA­RI­KU­GA.

Ree­del, 21. ok­toob­ril näi­da­tak­se ETV2 eet­ris esi­mest osa 8osa­li­sest seik­lus­li­kust las­te­sar­jast „Hom­me põ­ge­ne­me“. Loo pea­te­ge­la­ne on 12aas­ta­ne Mar­ta, kel­le ema-isa pa­ne­vad vii­kin­gi­te-tee­ma­lis­se las­te­laag­ris­se. Tüd­ruk kaht­lus­tab, et va­ne­ma­tel on plaa­nis sel­lel ajal oma abie­lu la­hu­ta­da ja ot­sus­tab laag­rist põ­ge­ne­da. Kolm sõp­ra, kel­le­ga koos ha­ka­tak­se põ­ge­ne­mist ka­van­da­ma, on To­bias, Ek­ke ja Ro­sa­bel­la. Ek­ke rol­lis on 12aas­ta­ne Keh­ra güm­naa­siu­mi 6. klas­si õpi­la­ne Kris­ten Nor­den.

Keh­ra koo­li­poi­si ema Rii­na Nor­de­ni­le saa­tis in­fo las­te­fil­mi cas­tin­gu ehk osa­täit­ja­te ot­si­mi­se koh­ta Pil­le Trol­la, kes on ka ise mit­mes fil­mis kaa­sa tei­nud. Kris­ten Nor­de­ni­le mõ­te meel­dis ning fil­mi­tii­mi­le saa­de­ti tut­vus­tav vi­deo.

Las­te­rol­li­des­se kan­di­dee­ri­jaid oli roh­kem kui pool tu­hat, cas­tin­gu­le kut­su­ti 80.

„See oli ke­va­del. Kris­ten käib Han­na-Lii­na Võ­sa muu­si­ka­koo­lis ja tal olid sa­mal ajal muu­si­ka­li „Uk­sed“ proo­vid,“ üt­les Rii­na Nor­den.

Esi­me­sest voo­rust, kus tu­li teks­ti­leh­te­delt teks­ti esi­ta­da, pää­ses Kris­ten Nor­den sa­mal päe­val toi­mu­nud tei­se voo­ru, va­he­peal jõu­dis käia muu­si­ka­lip­roo­vis.

Paar nä­da­lat pä­rast cas­tin­gut an­ti tea­da, et ta on va­li­tud Ek­ke rol­li. Ek­ke on te­ma osa­täit­ja sõ­nul üli­hoo­li­vast pe­rest pä­rit ku­ku­nun­nu, vei­di „va­ti sees“ kas­va­nud laps, kes on al­gu­ses vä­ga kart­lik ja mu­ret­seb pal­ju, kuid mi­da aeg eda­si, se­da jul­ge­maks muu­tub.

Sar­ja on kir­ju­ta­nud Liis Sein, Ker­tu Mop­pel ja Kai­re Russ, Kai­re Russ on ka režis­söör. Su­vel toi­mu­sid kuu ae­ga kest­nud võt­ted. Põ­hi­li­ne te­ge­vus­paik oli Pi­va­root­si las­te­laa­ger Lää­ne­maal. Kris­ten Nor­den rää­kis, et töö­päe­vad olid pi­kad, võt­ted al­ga­sid hom­mi­ku­ti 9-10 pai­ku ning kest­sid hi­li­sõh­tu­ni, mõ­ni­kord fil­mi­ti ka öö­sel kel­la ühe-ka­he­ni, kui oli va­ja, et te­ge­vus toi­muks pi­me­das. „Al­gu­ses pi­sut hir­mu­tas, aga har­ju­si­me pik­ka­de võt­te­päe­va­de­ga kii­res­ti ning kõik oli äge,“ lau­sus ta.

Sar­jas tee­vad kaa­sa pro­fes­sio­naal­sed näit­le­jad, seal­hul­gas And­rus Vaa­rik, Car­men Mi­ki­ver, Mart Müü­ri­sepp. Kris­ten Nor­de­ni ehk Ek­ke va­ne­maid ke­has­ta­vad Eli­na Pur­de ja Ott Aar­dam.
„Kõik nad olid vä­ga to­re­dad, just­kui olek­si­me va­nad sõb­rad. Eli­na Pur­det kut­su­sin­gi ko­gu sel­le aja oma emaks. Car­men Mi­ki­ver te­gi vä­ga nal­ja­kat Win­nie Puh­hi häält, Mart Müü­ri­se­pa­ga vaa­ta­si­me koos WRC ral­lit, And­rus Vaa­rik tõi mei­le jää­tist,“ ju­tus­tas Kris­ten Nor­den.
Te­ma ema li­sas: „And­rus Vaa­rik kii­tis, et Kris­ten oli na­gu tõe­li­ne näit­le­ja, er­gu­tas tei­si ja hoi­dis õh­tu­ti tu­ju üle­val, et nad uni­seks ei jääks.“

Ka pä­ris­va­ne­mad, kes käi­sid lap­si võ­te­te ajal vaa­ta­mas, kaa­sa­ti sar­ja: „Ole­me seal teis­te las­te va­ne­ma­te osa­des.“

Osa­täit­jad po­le fil­mi veel näi­nud, kuid Kris­ten Nor­den on kin­del, et te­gu on la­he­da ko­gu­pe­re­sar­ja­ga, kus on nii põ­ne­vust ja nal­ja kui draa­mat, ar­mu­mi­si. Tal­le en­da­le meel­dis fil­mi­näit­le­ja roll nii vä­ga, et pa­ni mõt­le­ma näit­le­ja elu­kut­se­le. Esial­gu soo­vib ta ka edas­pi­di las­te­rol­li­des­se kan­di­dee­ri­da.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu nais­ko­du­kaits­jad ko­gu­vad vil­la­sok­ke Uk­rai­na sõ­du­ri­te­le
Järgmine artikkelJAANUS KALLASTE Saaremaa kolme päeva jooksul kolmas